Normy wyżywienia oraz wysokość równoważników pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz zasady ich wypłacania poborowym odbywającym służbę zastępczą.

Monitor Polski

M.P.1988.30.272

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 sierpnia 1991 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
z dnia 12 października 1988 r.
w sprawie norm wyżywienia oraz wysokości równoważników pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz zasad ich wypłacania poborowym odbywającym służbę zastępczą.

Na podstawie art. 205 pkt 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. z 1988 r. Nr 30, poz. 207) oraz w związku z uchwałą Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 19 września 1988 r. w sprawie powierzenia Rządowi pełnienia obowiązków (Monitor Polski Nr 26, poz. 228) zarządza się, co następuje:
1.
Poborowemu odbywającemu służbę zastępczą przysługuje od zakładu pracy, w którym pełni służbę, bezpłatne całodzienne wyżywienie według norm ustalanych w tym zakładzie dla pracowników korzystających z wyżywienia zbiorowego. Kaloryczna wartość całodziennego wyżywienia poborowego powinna wynosić co najmniej 4.500 kcal.
2.
Bezpłatne całodzienne wyżywienie przysługuje poborowemu we wszystkie dni kalendarzowe w okresie odbywania służby zastępczej, z wyjątkiem dni, w których jego nieobecność w pracy była nie usprawiedliwiona albo korzystał z bezpłatnego wyżywienia wydawanego przez inny zakład lub instytucję.
1. 1
Poborowym przysługuje miesięczny równoważnik pieniężny w wysokości 402.000 zł, jeżeli zakład pracy nie może mu zapewnić wyżywienia lub z innych uzasadnionych przyczyn poborowy nie korzysta z bezpłatnego codziennego wyżywienia.
2.
Równoważnik pieniężny za wyżywienie przysługuje poborowemu za wszystkie dni, w które przysługuje mu bezpłatne wyżywienie (w tym za okres urlopu okresowego i podróży służbowej).
3.
W razie gdy poborowy z uzasadnionych przyczyn korzysta tylko z częściowego wyżywienia, należny mu ekwiwalent pieniężny za wyżywienie ustala się przyjmując 50% kwoty równoważnika określanego w ust. 1 za obiad i po 25% za śniadanie i kolację.
4.
Za pierwszy miesiąc odbywania służby zastępczej równoważnik pieniężny za wyżywienie wypłacany jest przez zakład pracy z góry, a za następne miesiące - w terminach wypłaty uposażenia, z tym że na wniosek poborowego równoważnik ten może być wypłacany zaliczkowo w innych terminach.
5. 2
Równoważnik, o którym mowa w ust. 1, za okres krótszy niż jeden miesiąc wypłaca się w wysokości 1/30 równoważnika za każdy dzień.
1. 3
Poborowemu odbywającemu służbę zastępczą przysługuje od zakładu pracy, w którym pełni służbę, miesięczny równoważnik pieniężny za ubranie w wysokości 20% równoważnika, o którym mowa w § 2 ust. 1.
2.
Zakład pracy wypłaca poborowemu równoważnik pieniężny, określony w ust 1. w okresach miesięcznych, w terminie wypłaty uposażenia.
3.
Na wniosek poborowego równoważnik pieniężny, o którym mowa w ust. 1. może być zaliczkowo wypłacany z góry, jednak za okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.
4.
Zakład pracy wypłaca poborowemu równoważnik pieniężny za ubranie w pełnej wysokości określonej w ust. 1 również za miesiąc, w którym odbywanie służby zastępczej nie obejmowało wszystkich dni.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 2 ust. 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 25 września 1989 r. (M.P.89.34.265) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 października 1989 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 29 czerwca 1990 r. (M.P.90.26.205) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 1990 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 27 lutego 1991 r. (M.P.91.9.66) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 marca 1991 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 26 sierpnia 1991 r. (M.P.91.28.202) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 sierpnia 1991 r.

2 § 2 ust. 5 dodany przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 25 września 1989 r. (M.P.89.34.265) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 października 1989 r.
3 § 3 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 25 września 1989 r. (M.P.89.34.265) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 października 1989 r.