§ 2. - Normy ubytków naturalnych ziemniaków jadalnych i sadzeniaków podczas przechowywania.

Monitor Polski

M.P.1982.3.16

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 stycznia 1982 r.
§  2.
W załączniku do zarządzenia Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 25 października 1969 r. w sprawie norm ubytków naturalnych niektórych artykułów w obrocie towarowym (Monitor Polski z 1969 r. Nr 49, poz. 379, z 1972 r. Nr 31, poz. 173, z 1977 r. Nr 14, poz. 80, z 1979 r. Nr 16, poz. 102 i z 1980 r. Nr 13, poz. 59) w tabeli nr 7 norm ubytku naturalnego owoców, warzyw i przetworów w długotrwałym przechowywaniu (rezerwy) w magazynach i kopcach skreśla się poz. 6.