Normy ubytków naturalnych ziemniaków jadalnych i sadzeniaków podczas przechowywania.

Monitor Polski

M.P.1982.3.16

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 stycznia 1982 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
z dnia 8 stycznia 1982 r.
w sprawie norm ubytków naturalnych ziemniaków jadalnych i sadzeniaków podczas przechowywania.

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 dekretu z dnia 29 października 1952 r. o gospodarowaniu artykułami obrotu towarowego i zaopatrzenia (Dz. U. z 1952 r. Nr 44, poz. 301, z 1956 r. Nr 54, poz. 244 i z 1971 r. Nr 12, poz. 115) oraz § 7 ust. 2 zarządzenia nr 13 Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 1975 r. w sprawie właściwości, zasad i trybu ustalania norm ubytków naturalnych oraz kontroli ich stosowania (Monitor Polski Nr 5, poz. 25) zarządza się, co następuje:
Ustala się normy ubytków naturalnych ziemniaków jadalnych i sadzeniaków podczas przechowywania, określone w załączniku do zarządzenia.
W załączniku do zarządzenia Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 25 października 1969 r. w sprawie norm ubytków naturalnych niektórych artykułów w obrocie towarowym (Monitor Polski z 1969 r. Nr 49, poz. 379, z 1972 r. Nr 31, poz. 173, z 1977 r. Nr 14, poz. 80, z 1979 r. Nr 16, poz. 102 i z 1980 r. Nr 13, poz. 59) w tabeli nr 7 norm ubytku naturalnego owoców, warzyw i przetworów w długotrwałym przechowywaniu (rezerwy) w magazynach i kopcach skreśla się poz. 6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ NORM UBYTKÓW NATURALNYCH ZIEMNIAKÓW JADALNYCH I SADZENIAKÓW PODCZAS PRZECHOWYWANIA

Nazwa artykułuOkres przechowywaniaWysokość ubytku naturalnego w %1)
kopce i pomieszczenia przystosowane2)pomieszczenia aktywnie wentylowane3)
luzemw kontenerach
Ziemniaki jadalne i sadzeniakiwrzesień4)

październik

listopad

2,7

1,2

1,2

3,0

1,8

1,4

3,0

1,4

1,4

grudzień1,21,21,0
styczeń1,01,21,0
luty1,01,01,0
marzec1,01,01,4
kwiecień2,91,92,8
maj i czerwiec4,42,44,5
1) Podstawę do obliczania ubytku naturalnego stanowi masa ziemniaków oraz okres ich przechowywania.

2) Warunki przechowywania: temperatura i wilgotność względna powietrza zgodnie z Polską Normą PN-75/R-7445 "Rośliny okopowe. Przechowywanie ziemniaków".

3) Warunki przechowywania: temperatura i wilgotność względna powietrza zgodnie z Polską Normą PN-77/R-74457 "Ziemniaki. Wytyczne przechowywania w pomieszczeniach aktywnie wentylowanych".

4) Przy rozliczaniu ubytków naturalnych za pierwszy miesiąc przechowywania należy przyjąć dane dla miesiąca września.