Monitor Polski

M.P.1948.36.149

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 kwietnia 1948 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 7 kwietnia 1948 r.
w sprawie normowania wynagrodzenia za usługi w zakresie rzemiosła szewskiego i cholewkarskiego.

Na podstawie art. 5 ust. 4, art. 1 ust. 1 pkt b. ustawy z dnia 2 czerwca 1947 r. o zwalczaniu drożyzny i nadmiernych zysków w obrocie handlowym (Dz. U. R. P. Nr. 49, poz. 210) oraz § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 października 1947 r. w sprawie normowania wynagrodzeń za usługi oraz za wartość pracy i wydatków przy umowie o dzieło i przy wytwarzaniu i przetwarzaniu artykułów pierwszej potrzeby (Dz. U. R. P. Nr. 87, poz. 418) zarządza się, co następuje:
§  1. Uprawnienia Ministra Przemysłu i Handlu, określone w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 października 1947 r. w sprawie normowania wynagrodzeń za usługi oraz za wartość pracy i wydatków przy umowie o dzieło i przy wytwarzaniu lub przetwarzaniu artykułów pierwszej potrzeby (Dz. U. R. P. Nr. 67, poz. 418), przekazuje się komisjom cennikowym przy wojewodach oraz komisjom cennikowym przy prezydentach m. st. Warszawy i m. Łodzi.
§  2. Komisje cennikowe ustalają wynagrodzenia za następujące rodzaje usług szewskich i cholewkarskich przy

wykonaniu obuwia męskiego,

"" damskiego,

"" dziecięcego,

"reperacji.

§  3. Wynagrodzenia za usługi, wymienione w § 2 niniejszego zarządzenia, ustalają komisje cennikowe dla pracowni szewskich i cholewkarskich wg. następujących kategorii:
a) dla pracowni kategorii I-ej,
b) " " " II-ej.
§  4.
1. W terminie 7-dniowym od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia cechy szewców i cholewkarzy w porozumieniu ze związkami zawodowymi pracowników szewskich i cholewkarskich przedłożą w trzech egzemplarzach właściwym referatom przemysłowo-handlowym starostwa lub wydziałom przemysłowo-handlowym w zarządach miejskich miast wydzielonych do zatwierdzenia spisy znajdujących się na ich terenie działania pracowni szewskich, z wnioskiem o zaliczenie ich do jednej z wymienionych w § 3 kategorii.
2. Władze wymienione w ust. 1 winny w terminie 5-dniowym ustalić zaliczenie pracowni szewskich do odpowiednich kategorii po wysłuchaniu opinii miejscowego cechu szewców i cholewkarzy oraz związku pracowników szewskich i cholewkarskich.
3. Podstawą do zaliczenia zakładów szewskich i cholewkarskich do jednej z kategorii wymienionych w § 3 jest przede wszystkim sposób technicznego wykonania obuwia.
4. Zarządy cechów w terminie 5-dniowym od dnia otrzymania ustalenia zakwalifikowania pracowni szewskich i cholewkarskich zawiadomią poszczególne warsztaty na piśmie za potwierdzeniem odbioru, do jakie] kategorii zostały one uszeregowane przy równoczesnym pouczeniu o treści niniejszego zarządzenia.
§  5.
1. Komisje cennikowe przy starostach i prezydentach miast wydzielonych po zasięgnięciu opinii miejscowych cechów szewców i cholewkarzy opracują w terminie 14-dniowym wnioski, dotyczące wysokości wynagrodzeń za wykonanie różnych typów usług w ramach rodzajów wymienionych w § 2 niniejszego zarządzenia i przedstawią je komisjom cennikowym przy wojewodach dla ustalenia tych wynagrodzeń.

W m. st. Warszawie i m. Łodzi wynagrodzenia ustalają komisje cennikowe przy prezydentach tych miast, a zatwierdza je Biuro Cen Ministerstwa Przemysłu i Handlu.

2. Komisie cennikowe przy wojewodach ustalają wynagrodzenia za usługi określone w § 2 niniejszego zarządzenia w terminie 7-dniowym od dnia otrzymania wniosków (ust. 1), oddzielnie dla każdego powiatu i miasta wydzielonego.
3. Ustalone wynagrodzenia obowiązują do czasu ich zmiany przez komisje cennikowe.
§  6. Wszystkie pracownie szewskie i cholewkarskie są zobowiązane wywiesić na widocznym miejscu w ramkach napis o treści:
a) do której kategorii należy pracownia,
b) wysokość wynagrodzenia za poszczególne usługi.
§  7. Kto wykracza przeciwko postanowieniom niniejszego zarządzenia, podlega karze przewidzianej w ustawie z dnia 2 czerwca 1947 r. o zwalczaniu drożyzny i nadmiernych zysków w obrocie handlowym (Dz. U. R. P. Nr. 43, poz. 218).
§  8. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie w 15 dni po ogłoszeniu.