Monitor Polski

M.P.2017.935

| Akt nienormatywny
Wersja od: 10 października 2017 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 29 września 2017 r.
w sprawie Narodowego Rachunku Zdrowia za 2015 r.

Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1068 oraz z 2017 r. poz. 60) ogłasza się Narodowy Rachunek Zdrowia za 2015 r., ujęty w tabeli stanowiącej załącznik do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK

Narodowy Rachunek Zdrowia za 2015 r.

Wydatki na ochronę zdrowiaW milionach złotych
Wydatki bieżące na ochronę zdrowia razem1)114142,4
Wydatki publiczne79886,6
z tego:
Schematy sektora instytucji rządowych i samorządowych10552,7
Instytucje rządowe5936,0
Instytucje samorządowe4616,7
Schematy obowiązkowych ubezpieczeń zdrowotnych oparte na składkach69333,9
Wydatki prywatne34255,8
z tego:
bezpośrednie wydatki gospodarstw domowych26533,9
inne wydatki prywatne7721,9
1) Łącznie z zagranicznymi schematami finansowania.