Art. 25. - [Zadania Prezesa GUS; urzędy statystyczne] - Statystyka publiczna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.955 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 25 maja 2021 r. do: 7 grudnia 2021 r.
Art.  25.  [Zadania Prezesa GUS; urzędy statystyczne]
1. 
Do zadań Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego należy:
1)
rozpoznawanie zapotrzebowania na informacje i analizy statystyczne, koordynowanie prac i przygotowywanie projektu programu badań statystycznych statystyki publicznej oraz przedstawianie go Radzie;
2)
organizowanie i prowadzenie badań statystycznych oraz ustalanie ich metodologii;
3)
zbieranie, gromadzenie i opracowywanie danych statystycznych oraz ich analizowanie;
3a)
coroczne sporządzanie i publikowanie w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" Narodowego Rachunku Zdrowia;
4)
przeprowadzanie spisów powszechnych;
5)
przechowywanie danych statystycznych;
6)
opracowywanie standardowych klasyfikacji, nomenklatur i definicji podstawowych kategorii, ustalanie wzajemnych relacji między nimi oraz ich interpretacja;
7)
udostępnianie i rozpowszechnianie wynikowych informacji statystycznych, w tym podstawowych wielkości i wskaźników;
8)
opracowywanie i ogłaszanie prognoz demograficznych oraz statystycznych prognoz gospodarczych i społecznych;
9)
przedstawianie Prezydentowi, Sejmowi i Senatowi, organom administracji rządowej, Najwyższej Izbie Kontroli, Narodowemu Bankowi Polskiemu, organom jednostek samorządu terytorialnego oraz innym instytucjom rządowym wynikowych informacji statystycznych w zakresie, terminach i w formach określonych w programie badań statystycznych;
10)
prowadzenie krajowych rejestrów urzędowych: podmiotów gospodarki narodowej i podziału terytorialnego kraju;
11)
prowadzenie badań i analiz statystycznych wynikających z przyjętych przez Rzeczpospolitą Polską zobowiązań międzynarodowych;
12)
dokonywanie statystycznych porównań międzynarodowych i ogłaszanie ich wyników;
13)
wykonywanie przyjętych przez Rzeczpospolitą Polską zobowiązań przekazywania danych statystycznych organizacjom międzynarodowym;
14)
współpraca z wyspecjalizowanymi w dziedzinie statystyki organizacjami międzynarodowymi, regionalnymi oraz organami i urzędami innych krajów;
15)
prowadzenie prac naukowych i badawczo-rozwojowych w zakresie metodologii badań statystycznych i standardów klasyfikacyjnych oraz zastosowań metod matematycznych i informatyki w statystyce;
16)
prowadzenie szkolenia, dokształcania i doskonalenia w dziedzinie statystyki;
17)
popularyzacja wiedzy o statystyce.
2. 
Urzędy statystyczne wykonują zadania wymienione w ust. 1 pkt 1-5, 6 - w zakresie interpretacji, 7-12, 14, 16 i 17 w zakresie określonym w trybie ust. 4.
3. 
Urzędy statystyczne tworzy i znosi Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, w drodze zarządzenia.
4. 
Szczegółowy zakres zadań i organizację urzędu statystycznego określa statut nadany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, w drodze zarządzenia.
5. 
Urzędem statystycznym kieruje dyrektor powoływany i odwoływany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Dyrektor urzędu statystycznego jest organem administracji niezespolonej w województwie.