§ 1. - Nagrody dla pracowników umysłowych wojewódzkich zarządów dróg publicznych oraz premiowanie niektórych kategorii pracowników.

Monitor Polski

M.P.1957.80.481

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 października 1957 r.
§  1.
1.
Tworzy się fundusz nagród dla pracowników umysłowych zatrudnionych w wojewódzkich urzędach dróg publicznych w wysokości:
1)
8% funduszu płac pracowników umysłowych dla Wojewódzkiego Zarządu Dróg Publicznych w Warszawie,
2)
5% funduszu płac pracowników umysłowych dla pozostałych wojewódzkich zarządów dróg publicznych.
2.
Zasady przyznawania nagród z funduszu wymienionego w ust. 1 określi Minister Komunikacji, z tym że:
1)
nagrody przyznawane są co kwartał,
2)
poszczególni pracownicy otrzymują nagrody za indywidualny wkład pracy przy realizowaniu planowanych zadań wojewódzkiego zarządu dróg publicznych oraz za nieprzekraczanie funduszu płac przez nadzorowane jednostki na rozrachunku gospodarczym,
3)
wysokość nagrody dla wyróżniających się pracowników wojewódzkich zarządów dróg publicznych nie może przekroczyć 15% kwartalnego wynagrodzenia pracownika.