Nagrody dla pracowników umysłowych wojewódzkich zarządów dróg publicznych oraz premiowanie niektórych kategorii pracowników.

Monitor Polski

M.P.1957.80.481

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 października 1957 r.

UCHWAŁA NR 375
RADY MINISTRÓW
z dnia 20 września 1957 r.
w sprawie nagród dla pracowników umysłowych wojewódzkich zarządów dróg publicznych oraz premiowania niektórych kategorii tych pracowników.

Na podstawcie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1949 r. o uposażeniu pracowników państwowych (Dz. U. Nr 7, poz. 39 z późniejszymi zmianami) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
1.
Tworzy się fundusz nagród dla pracowników umysłowych zatrudnionych w wojewódzkich urzędach dróg publicznych w wysokości:
1)
8% funduszu płac pracowników umysłowych dla Wojewódzkiego Zarządu Dróg Publicznych w Warszawie,
2)
5% funduszu płac pracowników umysłowych dla pozostałych wojewódzkich zarządów dróg publicznych.
2.
Zasady przyznawania nagród z funduszu wymienionego w ust. 1 określi Minister Komunikacji, z tym że:
1)
nagrody przyznawane są co kwartał,
2)
poszczególni pracownicy otrzymują nagrody za indywidualny wkład pracy przy realizowaniu planowanych zadań wojewódzkiego zarządu dróg publicznych oraz za nieprzekraczanie funduszu płac przez nadzorowane jednostki na rozrachunku gospodarczym,
3)
wysokość nagrody dla wyróżniających się pracowników wojewódzkich zarządów dróg publicznych nie może przekroczyć 15% kwartalnego wynagrodzenia pracownika.
Zatrudnieni w wojewódzkich zarządach dróg publicznych:
1)
pracownicy finansowo-księgowi otrzymują premię na zasadach określonych w uchwale nr 29 Rady Ministrów z dnia 2 lutego 1952 r. w sprawie wprowadzenia premii dla pracowników umysłowych wojewódzkich zarządów dróg publicznych (Monitor Polski Nr A-16, poz. 183) ze zmianami wynikającymi z uchwały nr 781 Prezydium Rządu z dnia 1 października 1955 r. w sprawie wynagradzania niektórych pracowników finansowo-księgowych zatrudnionych w przedsiębiorstwach gospodarki uspołecznionej (Monitor Polski Nr 88, poz. 1071),
2)
pracownicy w halach maszyn otrzymują premię na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
Tracą moc rozdziały I i II regulaminu premiowania pracowników umysłowych wojewódzkich zarządów dróg publicznych podległych Centralnemu Zarządowi Dróg Publicznych, stanowiącego załącznik do uchwały nr 29 Rady Ministrów z dnia 2 lutego 1952 r. w sprawie wprowadzenia premii dla pracowników umysłowych wojewódzkich zarządów dróg publicznych (Monitor Polski Nr A-16, poz. 183).
Wykonanie uchwały porucza się Ministrowi Komunikacji oraz Ministrowi Finansów.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 października 1957 r.