Nadanie statutu Związkowi Ochotniczych Straży Pożarnych. - M.P.1989.7.67 - OpenLEX

Nadanie statutu Związkowi Ochotniczych Straży Pożarnych.

Monitor Polski

M.P.1989.7.67

Akt utracił moc
Wersja od: 21 marca 1989 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 8 marca 1989 r.
w sprawie nadania statutu Związkowi Ochotniczych Straży Pożarnych.

Na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 20, poz. 106 i z 1988 r. Nr 19, poz. 132) zarządza się, co następuje:
Związkowi Ochotniczych Straży Pożarnych nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
Traci moc zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 1 października 1984 r. w sprawie nadania statutu Związkowi Ochotniczych Straży Pożarnych, ustalenia wzorcowych statutów ochotniczych straży pożarnych oraz zasad prowadzenia rejestru tych straży (Monitor Polski Nr 24, poz. 166).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

STATUT ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH

Ochotnicze straże pożarne w Polsce należą do najstarszych i do jednych z najbardziej zasłużonych organizacji społecznych.

Na ziemiach polskich działają już ponad 100 lat.

W tym czasie, szczególnie w okresie zaborów, organizacje te współuczestniczyły w kształtowaniu postaw patriotycznych i tworzeniu podstaw demokratyzacji życia wśród społeczności polskiej.

Odegrały znaczną rolę w walkach o wyzwolenie narodowe i społeczne naszego kraju, poprzez uczestniczenie w powstaniach śląskich i wielkopolskim oraz aktywny udział w ruchu oporu i walkach zbrojnych w czasie okupacji hitlerowskiej. Po zakończeniu II wojny światowej miały także swój udział w odbudowie i rozbudowie kraju.

Jednakże walka z ogniem i innymi klęskami żywiołowymi, a więc społeczna służba dla dobra innych, stanowiły zawsze główną treść ich działalności; także obecnie straże pożarne - to placówki najlepiej pojętej służby publicznej.

Posiadają umiejętność rozwijania u swoich członków zaangażowania społecznego i tworzenia świadomej dyscypliny organizacyjnej. Uczestniczą w realizacji edukacji kulturalno-oświatowej społeczeństwa. Prowadzą działalność ideową i wychowawczą, zgodnie z ideałami socjalistycznej demokracji.

Ochotnicze straże pożarne pomagają także w kształtowaniu świadomości społecznej i postaw obywatelskich młodzieży strażackiej, ucząc ją poszanowania mienia społecznego i współodpowiedzialności za sprawy społeczne.

Wspólne tradycje i jedność działania straży ochotniczych i zawodowych są podstawowym fundamentem dla współczesnej organizacji służby ochrony przeciwpożarowej w Polsce.

Rozdział  1

Postanowienia ogólne

§  1.
1.
Organizacja społeczna "Związek Ochotniczych Straży Pożarnych", zwana dalej "Związkiem", działa na podstawie ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 20, poz. 106 i z 1988 r. Nr 19, poz. 132) oraz niniejszego statutu.
2.
Związek jest organizacją społeczną zrzeszającą w ochotniczych strażach pożarnych obywateli polskich gotowych czynnie i w sposób zorganizowany uczestniczyć w ochronie życia, zdrowia i mienia obywateli oraz majątku narodowego przed pożarami.
3.
Związek ma osobowość prawną.
§  2.
1.
Terenem działalności Związku jest obszar Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
2.
Siedzibą władz naczelnych Związku jest m. st. Warszawa.
§  3.
Związek ma jednostki organizacyjne stopnia wojewódzkiego i podstawowego.
§  4.
Związek ma sztandar oraz używa pieczęci, godła, mundurów, dystynkcji, odznak i flagi organizacyjnej, według wzorów określonych w odrębnych przepisach.
§  5.
Podstawą działalności Związku jest praca społeczna.
§  6.
Związek współpracuje z zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami społecznymi ochrony przeciwpożarowej.

Rozdział  2

Zadania i formy ich realizacji

§  7.
Zadaniem Związku jest:
1)
zrzeszenie ochotniczych straży pożarnych oraz sprawowanie nad nimi opieki,
2)
realizowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, zleconych przez właściwe organy władzy i administracji państwowej,
3)
rozwijanie i pogłębianie samorządnych i demokratycznych form działalności społecznej w Związku i w zrzeszonych w nim ochotniczych strażach pożarnych.
§  8.
Zadania określone w § 7 Związek realizuje przez:
1)
współdziałanie z organami władzy i administracji państwowej, organizacjami społecznymi i zawodowymi, jednostkami gospodarki uspołecznionej oraz jednostkami straży pożarnych,
2)
mobilizowanie społeczeństwa do udziału w realizacji zadań ochrony przeciwpożarowej,
3)
propagowanie, inicjowanie i prowadzenie współzawodnictwa ochotniczych straży pożarnych,
4)
rozwijanie wychowania fizycznego i sportu oraz prac kulturalno-oświatowych w ochotniczych strażach pożarnych,
5)
wydawanie i rozpowszechnianie czasopism oraz innych publikacji dotyczących działalności Związku, a także organizowanie wystaw, urządzanie muzeów i izb pamięci,
6)
przedstawianie organom władzy i administracji państwowej wniosków w zakresie organizowania i działalności ochotniczych straży pożarnych oraz propozycji dotyczących doskonalenia stanu ochrony przeciwpożarowej,
7)
sprawowanie opieki nad użytkowanym sprzętem powierzonym ochotniczym strażom pożarnym oraz zwiększanie współodpowiedzialności za sprawność operacyjną jednostek ochotniczych straży pożarnych,
8)
popieranie wynalazczości i racjonalizacji w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej i współdziałanie w tym zakresie z jednostkami straży pożarnych.

Rozdział  3

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§  9.
Członkowie Związku dzielą się na:
1)
zwyczajnych,
2)
wspierających,
3)
honorowych.
§  10.
1.
Członkiem zwyczajnym jest każda ochotnicza straż pożarna, zarejestrowana przez właściwy organ, działająca na podstawie wzorcowego statutu ustalonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych, która zgłosi swe przystąpienie do Związku.
2.
Przyjmowanie oraz skreślanie z listy członków zwyczajnych należy do kompetencji właściwego zarządu gminnego.
§  11.
Utrata członkostwa następuje w razie rozwiązania Związku lub ochotniczej straży pożarnej, będącej jej członkiem.
§  12.
1.
Członkiem wspierającym może być każdy obywatel polski lub osoba prawna współdziałająca w rozwoju Związku.
2.
Przyjmowanie oraz skreślanie z listy członków wspierających należy do kompetencji właściwego zarządu gminnego.
3.
Przyjmowanie oraz skreślanie z listy członków wspierających osób prawnych, których teren działalności przekracza swym zasięgiem obszar gminy, należy do kompetencji właściwego zarządu wojewódzkiego.
§  13.
1.
Członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona dla ochrony przeciwpożarowej.
2.
Godność członka honorowego nadaje Prezydium Zarządu Głównego Związku; członkowie honorowi nie opłacają składek.
§  14.
1.
Członek Związku ma prawo:
1)
wybierać i być wybierany do władz Związku, za pośrednictwem swych delegatów,
2)
korzystać z pomocy i urządzeń Związku.
2.
Członkowie wspierający i honorowi (osoby fizyczne) mają prawo:
1)
być wybierani do władz Związku,
2)
korzystania z pomocy i urządzeń Związku.
§  15.
Do obowiązków członka Związku należy:
1)
aktywne uczestniczenie w pracach Związku,
2)
propagowanie wśród społeczeństwa zasad ochrony przeciwpożarowej,
3)
przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Związku,
4)
regularne opłacanie składek członkowskich.

Rozdział  4

Władze naczelne Związku

§  16.
Władzami naczelnymi Związku są:
1)
Zjazd Krajowy,
2)
Zarząd Główny,
3)
Główna Komisja Rewizyjna,
4)
Główny Sąd Honorowy.

A.

 Zjazd Krajowy

§  17.
Zjazd Krajowy jest najwyższą władzą Związku; Zjazd Krajowy może być zwyczajny lub nadzwyczajny.
§  18.
Do Zjazdu Krajowego należy:
1)
rozpatrywanie sprawozdań z działalności Związku oraz jego naczelnych władz: Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, Głównego Sądu Honorowego, a także ochotniczych straży pożarnych,
2)
uchwalanie programów działalności Związku,
3)
podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd Główny, Główną Komisję Rewizyjną, Główny Sąd Honorowy i delegatów,
4)
wybór Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Honorowego,
5)
uchwalanie projektu statutu i jego zmian,
6)
podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Związku,
7)
podejmowanie innych uchwał, które ze względu na szczególne znaczenie wymagają decyzji Zjazdu Krajowego,
8)
ostateczne rozstrzyganie w sprawach uchwał zjazdów wojewódzkich, sprzecznych z postanowieniami statutu lub uchwałami naczelnych władz Związku i zawieszonych przez Zarząd Główny.
§  19.
1.
Zjazd Krajowy jest zwoływany przez Zarząd Główny raz na 5 lat.
2.
O terminie Zjazdu Krajowego wraz z proponowanym porządkiem obrad Zarząd Główny zawiadamia delegatów co najmniej na 30 dni przed terminem rozpoczęcia Zjazdu.
§  20.
1.
Nadzwyczajny Zjazd Krajowy jest zwoływany:
1)
z inicjatywy Zarządu Głównego,
2)
na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej,
3)
na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby zarządów wojewódzkich Związku.
2.
Nadzwyczajny Zjazd Krajowy jest zwoływany przez Zarząd Główny w terminie 3 miesięcy od dnia zgłoszenia inicjatywy, żądania lub wniosku.
§  21.
W Zjeździe Krajowym udział biorą:
1)
z głosem decydującym - delegaci wybrani na zjazdach wojewódzkich,
2)
z głosem doradczym - członkowie ustępujących władz naczelnych Związku i osoby zaproszone.
§  22.
1.
Wybory naczelnych władz Związku odbywają się w głosowaniu jawnym; na żądanie co najmniej 1/2 obecnych delegatów głosowanie jest tajne.
2.
Postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio do wyborów wojewódzkich i gminnych władz Związku.
§  23.
1.
Uchwały Zjazdu Krajowego są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby delegatów.
2.
Uchwała w sprawie rozwiązania Związku wymaga większości 2/3 liczby głosów, w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby delegatów.

B.

 Zarząd Główny

§  24.
1.
Zarząd Główny składa się z 63-89 członków.
2.
Zarząd Główny może dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce członków ustępujących, w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu Zarządu.
3.
Kadencja Zarządu Głównego trwa 5 lat.
§  25.
Do Zarządu Głównego należy:
1)
realizowanie uchwał Zjazdu Krajowego,
2)
ustalanie planów działalności i budżetu Związku oraz zatwierdzanie sprawozdań z ich wykonania,
3)
sprawowanie pieczy nad majątkiem Związku oraz podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych Związku,
4)
podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Prezydium Zarządu Głównego,
5)
ustalanie wysokości składek członkowskich oraz zasad ich pobierania i podziału,
6)
powoływanie komisji problemowych jako organów doradczych Zarządu Głównego,
7)
zawieszanie uchwał zjazdów wojewódzkich i uchylanie uchwał zarządów wojewódzkich, sprzecznych z postanowieniami statutu lub uchwałami naczelnych władz Związku,
8)
reprezentowanie Związku na zewnątrz,
9)
ustalanie liczby delegatów na Zjazd Krajowy oraz zjazdy wojewódzkie,
10)
przyznawanie odznak zgodnie z uchwalonym regulaminem,
11)
sprawowanie opieki nad ochotniczymi strażami pożarnymi i reprezentowanie ich interesów,
12)
współdziałanie z organami władzy i administracji państwowej, organizacjami społecznymi i zawodowymi, jednostkami gospodarki uspołecznionej oraz jednostkami straży pożarnych w zakresie realizacji zadań statutowych Związku.
§  26.
Posiedzenia Zarządu Głównego są zwoływane przez Prezydium Zarządu Głównego w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.
§  27.
Uchwały Zarządu Głównego są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków.
§  28.
1.
Zarząd Główny wybiera ze swego grona Prezydium w składzie 16-20 członków, w tym: prezesa, 2-5 wiceprezesów, sekretarza generalnego i skarbnika.
2.
Sekretarzem generalnym może być tylko funkcjonariusz pożarnictwa, którego kandydaturę przedstawia Zarządowi Głównemu Komendant Główny Straży Pożarnych. W pracach Prezydium Zarządu Głównego bierze udział Komendant Główny Straży Pożarnych lub jego przedstawiciel.
§  29.
Do Prezydium Zarządu Głównego należy:
1)
kierowanie bieżącą działalnością Związku,
2)
nadzorowanie i koordynowanie działalności terenowych zarządów Związku,
3)
opracowywanie projektów planów działalności i budżetu Związku,
4)
uchwalanie regulaminów i instrukcji organizacyjnych dla terenowych zarządów Związku i dla ochotniczych straży pożarnych,
5)
zawieszanie uchwał zarządów wojewódzkich i uchylanie uchwał prezydiów zarządów wojewódzkich sprzecznych z postanowieniami statutu lub uchwałami naczelnych władz Związku,
6)
rozstrzyganie odwołań od uchwał zarządów wojewódzkich,
7)
nadawanie odznak i wyróżnień oraz godności członka honorowego,
8)
nadawanie sztandarów zarządom wojewódzkim,
9)
inicjowanie i prowadzenie innych działań wynikających z postanowień statutu.
§  30.
Posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego odbywają się nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.
§  31.
1.
Oświadczenia w sprawach majątkowych Związku składają w imieniu Zarządu Głównego dwie osoby: prezes lub wiceprezes i sekretarz generalny lub skarbnik.
2.
Dokumenty finansowe podpisują: prezes lub sekretarz generalny oraz główny księgowy.
§  32.
1.
Organizację i tryb pracy Zarządu Głównego oraz jego Prezydium określa regulamin uchwalony przez Zarząd Główny.
2.
Do wykonywania swych zadań Zarząd Główny powołuje sekretariat, którego zakres działania określa regulamin uchwalony przez Zarząd Główny. Pracą sekretariatu kieruje sekretarz generalny.

C.

 Główna Komisja Rewizyjna

§  33.
1.
Główna Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Związku.
2.
Do Głównej Komisji Rewizyjnej należy:
1)
kontrolowanie całokształtu działalności Związku, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej Związku i jego jednostek organizacyjnych działających w terenie,
2)
kontrolowanie opłacania składek członkowskich,
3)
składanie Zjazdowi Krajowemu sprawozdań wraz z oceną działalności i wnioskami dotyczącymi udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu,
4)
przedstawianie Zarządowi Głównemu i jego Prezydium uwag i wniosków dotyczących działalności Związku,
5)
uchwalanie regulaminów pracy Głównej Komisji Rewizyjnych i komisji rewizyjnych niższego szczebla,
6)
koordynowanie działalności wojewódzkich komisji rewizyjnych oraz współdziałanie z tymi komisjami.
§  34.
1.
Główna Komisja Rewizyjna składa się z 11-15 członków i wybiera ze swego grona przewodniczącego, 2 wiceprzewodniczących i sekretarza.
2.
Główna Komisja Rewizyjna może dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce członków ustępujących, w liczbie nie przekraczającej 1/3 jej składu.
§  35.
1.
Posiedzenia Głównej Komisji Rewizyjnej odbywają się co najmniej 2 razy w roku.
2.
Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Głównego i jego Prezydium z głosem doradczym.

D.

 Główny Sąd Honorowy

§  36.
1.
Główny Sąd Honorowy składa się z 11-15 członków, którzy wybierają ze swego grona przewodniczącego, 2 wiceprzewodniczących i sekretarza.
2.
W skład Głównego Sądu Honorowego nie mogą wchodzić członkowie Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej.
§  37.
Do Głównego Sądu Honorowego należy:
1)
wpływanie na kształtowanie patriotycznych postaw członków ochotniczych straży pożarnych oraz rozwijanie działalności wychowawczej,
2)
rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw członków władz naczelnych i wojewódzkich Związku dotyczących naruszania zasad statutowych i programowych Związku oraz przyjmowania postaw godzących w dobre imię Związku,
3)
rozpatrywanie i rozstrzyganie odwołań od orzeczeń wojewódzkich sądów honorowych oraz własnych orzeczeń (w zmienionym składzie) wydanych w pierwszej instancji,
4)
nadzorowanie działalności wojewódzkich sądów honorowych,
5)
decydowanie o pozbawieniu godności członka honorowego.
§  38.
Główny Sąd Honorowy może, wymierzać następujące kary:
1)
upomnienia,
2)
nagany,
3)
wystąpienia z wnioskiem o pozbawienie funkcji pełnionych we władzach naczelnych lub wojewódzkich Związku.
§  39.
Organizację i tryb postępowania przed Głównym Sądem Honorowym i wojewódzkimi sądami honorowymi określa regulamin uchwalony przez Główny Sąd Honorowy.

Rozdział  5

Władze wojewódzkie Związku

§  40.
Władzami wojewódzkimi Związku są:
1)
zjazd wojewódzki,
2)
zarząd wojewódzki,
3)
wojewódzka komisja rewizyjna,
4)
wojewódzki sąd honorowy.

A.

 Zjazd wojewódzki

§  41.
Najwyższą władzą wojewódzką Związku jest zjazd wojewódzki; zjazd wojewódzki może być zwyczajny lub nadzwyczajny.
§  42.
Do zjazdu wojewódzkiego należy:
1)
rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu wojewódzkiego, wojewódzkiej komisji rewizyjnej i wojewódzkiego sądu honorowego,
2)
uchwalanie programów działalności Związku na terenie województwa,
3)
podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez zarząd wojewódzki, wojewódzką komisję rewizyjną, wojewódzki sąd honorowy i delegatów,
4)
ostateczne rozstrzyganie w sprawach uchwał zjazdów gminnych zawieszonych przez zarząd wojewódzki,
5)
wybór zarządu wojewódzkiego, wojewódzkiej komisji rewizyjnej i wojewódzkiego sądu honorowego,
6)
wybór delegatów na Zjazd Krajowy,
7)
podejmowanie innych uchwał, które ze względu na szczególne znaczenie wymagają decyzji zjazdu.
§  43.
1.
Zjazd wojewódzki jest zwoływany przez zarząd wojewódzki raz na pięć lat.
2.
O terminie zjazdu wojewódzkiego wraz z proponowanym porządkiem obrad zarząd wojewódzki zawiadamia delegatów co najmniej na dwa tygodnie przed terminem rozpoczęcia zjazdu.
§  44.
1.
Nadzwyczajny zjazd wojewódzki jest zwoływany:
1)
na żądanie Zarządu Głównego,
2)
z inicjatywy zarządu wojewódzkiego,
3)
na żądanie wojewódzkiej komisji rewizyjnej,
4)
na pisemny wniosek 1/3 ogólnej liczby zarządów gminnych Związku.
2.
Postanowienia § 20 ust. 2 i § 23 ust. 1 stosuje się odpowiednio.
§  45.
W zjeździe wojewódzkim biorą udział:
1)
z głosem decydującym - delegaci wybrani na zjazdach gminnych,
2)
z głosem doradczym - członkowie ustępujących władz wojewódzkich i osoby zaproszone.

B.

 Zarząd wojewódzki

§  46.
1.
Zarząd wojewódzki składa się z 25-43 członków.
2.
Postanowienia § 24 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
§  47.
1.
Do zarządu wojewódzkiego należy:
1)
realizowanie uchwał zjazdu wojewódzkiego i naczelnych władz Związku,
2)
ustalanie planów działalności i budżetu Związku na terenie województwa oraz zatwierdzanie sprawozdań z ich wykonania,
3)
gospodarowanie funduszami i majątkiem Związku w granicach budżetu, zgodnie z zasadami ustalonymi przez Zarząd Główny,
4)
podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez prezydium zarządu wojewódzkiego,
5)
nadawanie sztandarów zarządom gminnym i ochotniczym strażom pożarnym,
6)
powoływanie komisji problemowych jako organów doradczych zarządu wojewódzkiego,
7)
zawieszanie uchwał zjazdów gminnych i uchylanie uchwał zarządów gminnych, sprzecznych z postanowieniami statutu lub uchwałami nadrzędnych władz Związku,
8)
współdziałanie z organami władzy i administracji państwowej, organizacjami społecznymi i zawodowymi, jednostkami gospodarki uspołecznionej oraz jednostkami straży pożarnych w zakresie realizacji zadań statutowych Związku,
9)
reprezentowanie Związku na terenie województwa,
10)
ustalanie liczby delegatów na zjazdy gminne,
11)
dokonywanie okresowej oceny działalności ochotniczych straży pożarnych na terenie województwa,
12)
ostateczne rozstrzyganie w sprawach uchwał sprzecznych z postanowieniami statutu lub uchwałami naczelnych władz Związku, a w szczególności:
a)
uchwał zarządów gminnych, zawieszonych przez prezydium zarządu wojewódzkiego,
b)
uchwał walnych zebrań ochotniczych straży pożarnych, zawieszonych przez zarządy gminne,
c)
zarządów ochotniczych straży pożarnych, zawieszonych w czynnościach przez zarządy gminne.
2.
Zadania swe zarząd wojewódzki wykonuje bezpośrednio bądź za pośrednictwem zarządów gminnych, zgodnie z postanowieniami statutu, uchwałami i regulaminami Związku.
§  48.
1.
Posiedzenia zarządu wojewódzkiego są zwoływane przez prezydium zarządu wojewódzkiego w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.
2.
Uchwały zarządu wojewódzkiego są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków.
§  49.
1.
Zarząd wojewódzki wybiera ze swego grona prezydium w składzie 11-15 członków, w tym prezesa, 2-3 wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.
2.
W pracach prezydium zarządu wojewódzkiego bierze udział komendant wojewódzki straży pożarnych lub jego przedstawiciel.
§  50.
1.
Do prezydium zarządu wojewódzkiego należy:
1)
kierowanie bieżącą działalnością Związku na terenie województwa oraz wykonywanie uchwał Zarządu Głównego i zarządu wojewódzkiego Związku,
2)
nadzorowanie i koordynowanie działalności zarządów gminnych,
3)
opracowywanie projektów planów działalności i budżetu Związku na terenie województwa,
4)
zawieszanie uchwał zarządów gminnych i uchylanie uchwał prezydiów zarządów gminnych, sprzecznych z postanowieniami statutu lub uchwałami nadrzędnych władz Związku,
5)
rozstrzyganie odwołań od uchwał zarządów gminnych,
6)
inicjowanie i prowadzenie innych prac wynikających z postanowień statutu.
2.
Posiedzenia prezydium zarządu wojewódzkiego odbywają się nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.
3.
Oświadczenia w sprawach majątkowych składają w imieniu zarządu wojewódzkiego dwie osoby: prezes lub wiceprezes i sekretarz zarządu wojewódzkiego lub skarbnik.
4.
Dokumenty finansowe podpisują: prezes lub sekretarz zarządu wojewódzkiego oraz główny księgowy.
5.
Organizację i tryb pracy zarządu wojewódzkiego oraz jego prezydium określa regulamin uchwalony przez Zarząd Główny.
§  51.
1.
Do wykonywania swych zadań zarząd wojewódzki powołuje biuro pod kierownictwem sekretarza.
2.
Zakres zadań sekretarza i biura określa regulamin uchwalony przez Zarząd Główny.

C.

 Wojewódzka komisja rewizyjna

§  52.
1.
Wojewódzka komisja rewizyjna jest organem kontrolnym Związku na terenie województwa.
2.
Do wojewódzkiej komisji rewizyjnej należy:
1)
kontrolowanie całokształtu działalności Związku na terenie województwa, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej Związku i jego jednostek organizacyjnych działających w terenie,
2)
kontrolowanie opłacania składek członkowskich,
3)
składanie zjazdowi wojewódzkiemu sprawozdań wraz z oceną działalności i wnioskami dotyczącymi udzielania absolutorium ustępującemu zarządowi wojewódzkiemu,
4)
przedstawianie zarządowi wojewódzkiemu i jego prezydium uwag i wniosków dotyczących działalności Związku,
5)
koordynowanie działalności gminnych komisji rewizyjnych oraz współdziałanie z tymi komisjami.
§  53.
1.
Wojewódzka komisja rewizyjna składa się z 11-15 członków i wybiera ze swego grona przewodniczącego, 2 wiceprzewodniczących i sekretarza.
2.
Wojewódzka komisja rewizyjna może dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce członków ustępujących, w liczbie nie przekraczającej 1/3 jej składu.
§  54.
1.
Posiedzenia wojewódzkiej komisji rewizyjnej odbywają się co najmniej 2 razy w roku.
2.
Członkowie wojewódzkiej komisji rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach zarządu wojewódzkiego i jego prezydium z głosem doradczym.

D.

 Wojewódzki sąd honorowy

§  55.
1.
Wojewódzki sąd honorowy składa się z 7-11 członków, którzy wybierają ze swego grona przewodniczącego, 2 wiceprzewodniczących i sekretarza.
2.
W skład wojewódzkiego sądu honorowego nie mogą wchodzić członkowie zarządu wojewódzkiego i wojewódzkiej komisji rewizyjnej.
§  56.
Do wojewódzkiego sądu honorowego należy:
1)
wpływanie na kształtowanie patriotycznych postaw członków ochotniczych straży pożarnych oraz rozwijanie działalności wychowawczej,
2)
rozpatrywanie i rozstrzyganie w pierwszej instancji spraw członków Związku, z zastrzeżeniem § 37 pkt 2, oraz członków ochotniczych straży pożarnych, dotyczących naruszania zasad statutowych i programowych Związku bądź przyjmowania postaw godzących w dobre imię Związku,
3)
rozpatrywanie i rozstrzyganie sporów powstałych między członkami Związku i ochotniczych straży pożarnych,
4)
zgłaszanie wniosków w sprawach pozbawienia godności członka honorowego.
§  57.
Wojewódzki sąd honorowy może wymierzać następujące kary:
1)
upomnienia,
2)
nagany,
3)
wystąpienia z wnioskiem o pozbawienie funkcji pełnionych we władzach gminnych Związku oraz w ochotniczych strażach pożarnych.

Rozdział  6

Władze gminne Związku

§  58.
1.
Władzami gminnymi Związku są:
1)
zjazd gminny,
2)
zarząd gminny,
3)
gminna komisja rewizyjna.
2.
Przez pojęcie władz gminnych Związku rozumie się również władze miejskie, miejsko-gminne oraz dzielnicowe.

A.

 Zjazd gminny

§  59.
Najwyższą władzą Związku na terenie gminy jest zjazd gminny; zjazd gminny może być zwyczajny lub nadzwyczajny.
§  60.
Do zjazdu gminnego należy:
1)
rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu gminnego i gminnej komisji rewizyjnej,
2)
uchwalanie programów działalności Związku na terenie gminy,
3)
podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez zarząd gminny, gminną komisję rewizyjną lub delegatów,
4)
wybór zarządu gminnego i gminnej komisji rewizyjnej,
5)
wybór delegatów na zjazd wojewódzki,
6)
podejmowanie innych uchwał, które ze względu na szczególne znaczenie wymagają decyzji zjazdu.
§  61.
1.
Zjazd gminny jest zwoływany przez zarząd gminny raz na 5 lat.
2.
Uchwały zjazdu gminnego są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby delegatów.
3.
O terminie zjazdu gminnego wraz z proponowanym porządkiem obrad zarząd gminny zawiadamia delegatów co najmniej na dwa tygodnie przed terminem rozpoczęcia zjazdu.
§  62.
Nadzwyczajny zjazd gminny jest zwoływany:
1)
na żądanie zarządu wojewódzkiego,
2)
z inicjatywy zarządu gminnego,
3)
na żądanie gminnej komisji rewizyjnej,
4)
na wniosek 1/3 ogólnej liczby zarządów ochotniczych straży pożarnych działających na terenie gminy.
§  63.
W zjeździe gminnym udział biorą:
1)
z głosem decydującym - delegaci ochotniczych straży pożarnych,
2)
z głosem doradczym - członkowie ustępujących władz gminnych i osoby zaproszone.

B.

 Zarząd gminny

§  64.
1.
Zarząd gminny składa się z 11-21 członków.
2.
Zarząd gminny może dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce członków ustępujących, w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu zarządu.
3.
Kadencja zarządu gminnego trwa 5 lat.
§  65.
1.
Do zarządu gminnego należy wykonywanie zadań Związku na terenie gminy, a w szczególności:
1)
kierowanie działalnością Związku na terenie gminy,
2)
realizowanie uchwał zjazdu gminnego i nadrzędnych władz Związku,
3)
ustalanie planów działalności i budżetu Związku na terenie gminy oraz zatwierdzanie sprawozdań z ich wykonania,
4)
organizowanie ochotniczych straży pożarnych,
5)
gospodarowanie funduszami i majątkiem Związku w granicach budżetu zgodnie z zasadami ustalonymi przez Zarząd Główny,
6)
podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez prezydium zarządu gminnego,
7)
powoływanie komisji problemowych jako organów doradczych zarządu gminnego,
8)
dokonywanie okresowej oceny działalności ochotniczych straży pożarnych w gminie,
9)
współdziałanie z organami władzy i administracji państwowej, organizacjami społecznymi i zawodowymi, jednostkami gospodarki uspołecznionej oraz jednostkami straży pożarnych w zakresie realizacji zadań statutowych Związku,
10)
zawieszanie uchwał walnych zebrań ochotniczych straży pożarnych sprzecznych z postanowieniami: niniejszego statutu, statutu ochotniczej straży pożarnej oraz uchwałami nadrzędnych władz Związku,
11)
zawieszanie w czynnościach zarządów ochotniczych straży pożarnych, działających na szkodę ochotniczej straży pożarnej lub Związku,
12)
rozstrzyganie odwołań w sprawach wykluczenia członków z ochotniczych straży pożarnych,
13)
współuczestniczenie w organizacyjnym przygotowaniu ochotniczych straży pożarnych do przyjęcia sprzętu, podstawowych urządzeń przeciwpożarowych oraz środków materiałowych i finansowych,
14)
udzielanie pomocy ochotniczym strażom pożarnym w zakresie realizacji zadań statutowych,
15)
zatwierdzanie uchwały walnego zebrania ochotniczej straży pożarnej w sprawie jej rozwiązania,
16)
zatwierdzanie wniosków w sprawie utworzenia młodzieżowych drużyn pożarniczych,
17)
reprezentowanie Związku na terenie gminy.
2.
W razie zawieszenia w czynnościach zarządu ochotniczej straży pożarnej, zarząd gminny wyznacza kuratora, który w terminie 3 miesięcy od dnia zawieszenia zwołuje walne zebranie członków ochotniczej straży pożarnej w celu dokonania wyboru nowego zarządu.
3.
Posiedzenia zarządu gminnego są zwoływane przez prezydium zarządu gminnego w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.
4.
Uchwały zarządu gminnego są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków.
§  66.
1.
Zarząd gminny wybiera ze swego grona prezesa, 2 wiceprezesów, sekretarza i skarbnika, którzy stanowią prezydium tego zarządu.
2.
Ponadto w skład prezydium zarządu gminnego wchodzi komendant gminny straży pożarnych.
3.
Organizację i tryb pracy zarządu gminnego określa regulamin uchwalony przez Zarząd Główny.

C.

 Gminna komisja rewizyjna

§  67.
1.
Gminna komisja rewizyjna jest organem kontrolnym Związku na terenie gminy.
2.
Do gminnej komisji rewizyjnej należy:
1)
kontrolowanie całokształtu działalności Związku na terenie gminy, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej,
2)
kontrolowanie opłacania składek członkowskich,
3)
składanie sprawozdania na zjeździe gminnym wraz z oceną działalności i wnioskami dotyczącymi udzielenia absolutorium ustępującemu zarządowi gminnemu,
4)
przedstawianie zarządowi gminnemu i jego prezydium uwag i wniosków dotyczących działalności Związku.
3.
Gminna komisja rewizyjna składa się z 3-5 członków i wybiera ze swego grona przewodniczącego.
4.
Gminna komisja rewizyjna może dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce członków ustępujących, w liczbie nie przekraczającej 1/3 jej składu.
5.
Posiedzenia gminnej komisji rewizyjnej odbywają się co najmniej 2 razy w roku.
6.
Członkowie gminnej komisji rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach zarządu gminnego i jego prezydium z głosem doradczym.

Rozdział  7

Majątek i fundusze Związku

§  68.
Na fundusze i majątek Związku składają się:
1)
składki członkowskie,
2)
dotacje państwowe,
3)
zapisy, darowizny,
4)
wpływy z działalności gospodarczej wykonywanej na podstawie odrębnych przepisów,
5)
inne wpływy.
§  69.
Fundusze Związku mogą być użyte wyłącznie na cele określone w statucie. Sposób podziału funduszu na wykonanie zadań poszczególnych jednostek organizacyjnych Związku oraz zrzeszonych w nim ochotniczych straży pożarnych określa Zarząd Główny.
§  70.
1.
W razie rozwiązania Związku, Zjazd Krajowy wyznacza komisję likwidacyjną w składzie 3-5 osób.
2.
Pozostały po likwidacji majątek Związku przekazany będzie na cele ochrony przeciwpożarowej.