Nadanie statutu Związkowi Straży Pożarnych, ustalenie wzorcowych statutów ochotniczych straży pożarnych oraz zasady prowadzenia... - M.P.1984.24.166 - OpenLEX

Nadanie statutu Związkowi Straży Pożarnych, ustalenie wzorcowych statutów ochotniczych straży pożarnych oraz zasady prowadzenia rejestru tych straży.

Monitor Polski

M.P.1984.24.166

Akt utracił moc
Wersja od: 30 października 1984 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 1 października 1984 r.
w sprawie nadania statutu Związkowi Ochotniczych Straży Pożarnych, ustalenia wzorcowych statutów ochotniczych straży pożarnych oraz zasad prowadzenia rejestru tych straży.

Na podstawie art. 34 ust. 2 oraz art. 36 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 20, poz. 106) zarządza się, co następuje:
Związkowi Ochotniczych Straży Pożarnych nadaje się statut.
Ustala się wzorcowy statut:
1)
terenowej ochotniczej straży pożarnej,
2)
zakładowej ochotniczej straży pożarnej.
Teksty statutów, o których mowa w § 1 i w § 2, zostaną ogłoszone w odrębnym wydawnictwie.
1.
Podstawę wpisania do rejestru lub wykreślenia z rejestru terenowej i zakładowej ochotniczej straży pożarnej stanowi decyzja wydana przez właściwy terenowy organ administracji państwowej o właściwości szczególnej stopnia podstawowego.
2.
Terenowe i zakładowe ochotnicze straże pożarne wpisywane są do rejestru w porządku chronologicznym.
3.
Dla każdej terenowej i zakładowej ochotniczej straży pożarnej zakłada się akta opatrzone nazwą i kolejnym numerem, pod którym wpisana jest do rejestru. W aktach gromadzi się wszystkie dokumenty dotyczące danej ochotniczej straży pożarnej.
4.
Rejestr prowadzi się według wzoru stanowiącego załącznik do zarządzenia.
5.
Rejestr prowadzony przed wejściem w życie niniejszego zarządzenia zachowuje moc obowiązującą.
1.
Wniosek w sprawie rejestracji terenowej ochotniczej straży pożarnej składają założyciele.
2.
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać nazwę terenowej ochotniczej straży pożarnej, adres siedziby, teren działalności oraz wykaz imienny co najmniej 10 założycieli.
3.
Powołanie lub rozwiązanie zakładowej ochotniczej straży pożarnej zgłasza kierownik zakładu pracy.
4.
Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 3, powinno zawierać nazwę ochotniczej straży pożarnej, adres zakładu pracy oraz dane o osobach wchodzących w skład zarządu ochotniczej straży pożarnej (imiona, nazwiska, funkcje pełnione w zarządzie, miejsca zamieszkania).
Traci moc zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 marca 1976 r. w sprawie nadania statutu Związkowi Ochotniczych Straży Pożarnych, ustalenia wzorcowych statutów ochotniczych straży pożarnych oraz zasad prowadzenia rejestru tych straży (Monitor Polski Nr 17, poz. 78 i z 1980 r. Nr 1, poz. 5).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

REJESTR TERENOWYCH I ZAKŁADOWYCH OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH

Nr rejestruNazwa ochotniczej straży pożarnej i adres siedzibyData wpisania do rejestruData wykreślenia z rejestruUwagi
12345