Monitor Polski

M.P.2017.886 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 września 2017 r.
§  2.  Traci moc zarządzenie nr 14 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sprawiedliwości (M.P. z 2014 r. poz. 18).