Monitor Polski

M.P.2008.11.119

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 lutego 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 8
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 1 lutego 2008 r.
w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sportu i Turystyki

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1. Ministerstwu Sportu i Turystyki nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2. Traci moc zarządzenie nr 123 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sportu i Turystyki (M. P. Nr 83, poz. 879).
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.

ZAŁĄCZNIK 

STATUT MINISTERSTWA SPORTU I TURYSTYKI

§  1. Ministerstwo Sportu i Turystyki, zwane dalej "Ministerstwem", zapewnia obsługę Ministra Sportu i Turystyki, zwanego dalej "Ministrem", właściwego na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. Nr 216, poz. 1602) do spraw kultury fizycznej i sportu oraz do spraw turystyki.
§  2. W skład Ministerstwa wchodzi Gabinet Polityczny Ministra oraz następujące komórki organizacyjne:
1) Departament Infrastruktury Sportowej;
2) Departament Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego;
3) Departament Ekonomiczno-Finansowy;
4) Departament Prawno-Kontrolny;
5) Departament Sportu Kwalifikowanego i Młodzieżowego;
6) Departament Sportu Powszechnego;
7) Departament Turystyki;
8) Departament Współpracy Międzynarodowej;
9) Biuro do Spraw EURO 2012;
10) Biuro Administracyjne;
11) Biuro Dyrektora Generalnego;
12) Biuro do Spraw Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych;
13) Stanowisko do Spraw Audytu Wewnętrznego.
§  3. Obsługę zadań Ministra w zakresie działu kultura fizyczna i sport zapewniają w szczególności:
1) Departament Infrastruktury Sportowej;
2) Departament Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego;
3) Departament Sportu Kwalifikowanego i Młodzieżowego;
4) Departament Sportu Powszechnego;
5) Biuro do Spraw EURO 2012.
§  4. Obsługę zadań Ministra w zakresie działu turystyka zapewnia Departament Turystyki.
§  5. Bezpośredni nadzór nad Gabinetem Politycznym Ministra sprawuje Minister.