Monitor Polski

M.P.2006.45.475

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lutego 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 99
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 27 czerwca 2006 r.
w sprawie nadania statutu Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1. Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319.

ZAŁĄCZNIK 

STATUT MINISTERSTWA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

§  1. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwane dalej "Ministerstwem", zapewnia obsługę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwanego dalej "Ministrem", właściwego, na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 maja 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 76, poz. 540), do spraw:
1) nauki;
2) szkolnictwa wyższego.
§  2. W skład Ministerstwa wchodzi Gabinet Polityczny Ministra oraz następujące komórki organizacyjne:
1) Departament Badań na Rzecz Bezpieczeństwa i Obronności Państwa;
2) Departament Badań na Rzecz Gospodarki;
3) Departament Badań Naukowych;
4) Departament Bazy Badawczej;
5) Departament Ekonomiczny;
5a) 1 Departament Funduszy Europejskich;
6) Departament Informacji i Promocji;
7) Departament Organizacji Szkół Wyższych;
8) Departament Prawny;
8a) 2 Departament Spraw Europejskich;
9) Departament Spraw Pracowników Szkolnictwa Wyższego;
10) Departament Spraw Studentów i Doktorantów;
11) Departament Strategii i Rozwoju Nauki;
12) Departament Systemów Informatycznych Nauki;
13) Departament Wdrożeń i Innowacji;
14) Departament Współpracy Międzynarodowej;
15) Biuro Dyrektora Generalnego;
16) Biuro Inwestycji Szkolnictwa Wyższego;
17) Biuro Ministra;
18) Samodzielny Wydział Ochrony Informacji Niejawnych;
19) Stanowisko do Spraw Audytu Wewnętrznego.
§  3. Obsługę zadań Ministra zapewniają w szczególności:
1) w zakresie działu nauka:
a) Departament Badań na Rzecz Bezpieczeństwa i Obronności Państwa,
b) Departament Badań na Rzecz Gospodarki,
c) Departament Badań Naukowych,
d) Departament Bazy Badawczej,
e) Departament Strategii i Rozwoju Nauki,
f) Departament Systemów Informatycznych Nauki,
g) Departament Wdrożeń i Innowacji;
2) w zakresie działu szkolnictwo wyższe:
a) Departament Organizacji Szkół Wyższych,
b) Departament Spraw Pracowników Szkolnictwa Wyższego,
c) Departament Spraw Studentów i Doktorantów.
§  4. Bezpośredni nadzór nad Gabinetem Politycznym Ministra sprawuje Minister.
1 Załącznik § 2 pkt 5a dodany przez § 1 zarządzenia nr 5 z dnia 16 stycznia 2007 r. (M.P.07.3.22) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lutego 2007 r.
2 Załącznik § 2 pkt 8a dodany przez § 1 zarządzenia nr 176 z dnia 23 listopada 2006 r. (M.P.06.85.866) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 grudnia 2006 r.