Nadanie statutu Ministerstwu Gospodarki.

Monitor Polski

M.P.2007.82.873

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 listopada 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 122
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 6 listopada 2007 r.
w sprawie nadania statutu Ministerstwu Gospodarki

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm. 1 ) zarządza się, co następuje:
Ministerstwu Gospodarki nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
Traci moc zarządzenie nr 85 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2007 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Gospodarki (M. P. Nr 54, poz. 613).
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

STATUT MINISTERSTWA GOSPODARKI

§  1.
Ministerstwo Gospodarki, zwane dalej "Ministerstwem", zapewnia obsługę Ministra Gospodarki, zwanego dalej "Ministrem", właściwego, na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 131, poz. 909 oraz z 2007 r. Nr 135, poz. 954), do spraw gospodarki.
§  2.
W skład Ministerstwa wchodzą Gabinet Polityczny Ministra oraz następujące komórki organizacyjne:
1)
Departament Administrowania Obrotem;
2)
Departament Analiz i Prognoz;
3)
Departament Budżetu i Finansów;
4)
Departament Dywersyfikacji Dostaw Nośników Energii;
5)
Departament Energetyki;
6)
Departament Funduszy Europejskich;
7)
Departament Górnictwa;
8)
Departament Instrumentów Wsparcia;
9)
Departament Jednostek Nadzorowanych i Podległych;
10)
Departament Kontroli Eksportu;
11)
Departament Międzynarodowej Współpracy Dwustronnej;
12)
Departament Polityki Handlowej;
13)
Departament Programów Offsetowych;
14)
Departament Regulacji Gospodarczych;
15)
Departament Ropy i Gazu;
16)
Departament Rozwoju Gospodarki;
17)
Departament Spraw Europejskich;
18)
Departament Spraw Obronnych;
19)
Biuro Administracyjne;
20)
Biuro Dyrektora Generalnego;
21)
Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego;
22)
Biuro Oceny Legalności Decyzji Nacjonalizacyjnych;
23)
Biuro Ochrony Informacji Niejawnych;
24)
Biuro Prawne;
25)
Sekretariat Ministra.
§  3.
Obsługę zadań Ministra w zakresie działu gospodarka zapewniają w szczególności:
1)
Departament Administrowania Obrotem;
2)
Departament Dywersyfikacji Dostaw Nośników Energii;
3)
Departament Energetyki;
4)
Departament Funduszy Europejskich;
5)
Departament Górnictwa;
6)
Departament Instrumentów Wsparcia;
7)
Departament Kontroli Eksportu;
8)
Departament Międzynarodowej Współpracy Dwustronnej;
9)
Departament Polityki Handlowej;
10)
Departament Programów Offsetowych;
11)
Departament Regulacji Gospodarczych;
12)
Departament Ropy i Gazu;
13)
Departament Rozwoju Gospodarki;
14)
Departament Spraw Europejskich;
15)
Departament Spraw Obronnych.
§  4.
Bezpośredni nadzór nad Gabinetem Politycznym Ministra sprawuje Minister.
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.