§ 1. - Nadanie statutu Ministerstwu Finansów.

Monitor Polski

M.P.2014.504

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 czerwca 2014 r.
§  1.
Ministerstwu Finansów nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.