Monitor Polski

M.P.2016.1199

| Akt obowiązujący
Wersja od: 15 grudnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1
z dnia 2 grudnia 2016 r.
w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Miar

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2016 r. poz. 884 i 1948) zarządza się, co następuje:
§  1. Głównemu Urzędowi Miar nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2. Traci moc zarządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 kwietnia 2007 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Miar (M.P. poz. 324 oraz z 2011 r. poz. 505).
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

STATUT GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR

§  1.
1. Główny Urząd Miar, zwany dalej "GUM", zapewnia obsługę Prezesa Głównego Urzędu Miar, zwanego dalej "Prezesem".
2. Siedzibą GUM jest miasto stołeczne Warszawa.
§  2. W skład GUM wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1) Samodzielne Laboratorium Akustyki i Drgań;
2) Samodzielne Laboratorium Czasu i Częstotliwości;
3) Samodzielne Laboratorium Chemii;
4) Samodzielne Laboratorium Długości;
5) Samodzielne Laboratorium Elektryczności i Magnetyzmu;
6) Samodzielne Laboratorium Fotometrii i Radiometrii;
7) Samodzielne Laboratorium Masy;
8) Samodzielne Laboratorium Promieniowania Jonizującego;
9) Samodzielne Laboratorium Przepływów;
10) Samodzielne Laboratorium Termometrii;
11) Zakład Metrologii Interdyscyplinarnej;
12) Biuro Strategii;
13) Biuro Służby Miar;
14) Biuro Dyrektora Generalnego.
§  3.
1. Prezes kieruje GUM przy pomocy wiceprezesów, dyrektora generalnego i kierowników komórek organizacyjnych, o których mowa w § 2.
2. Prezes może upoważnić osoby, o których mowa w ust. 1, a także innych pracowników GUM do podejmowania decyzji i innych czynności w określonych sprawach, w jego imieniu.
§  4.
1. Organizację wewnętrzną i zakres zadań komórek organizacyjnych, a także szczegółowy tryb pracy GUM określa regulamin organizacyjny nadany przez Prezesa na wniosek dyrektora generalnego.
2. Obsługę Prezesa w zakresie określonym w art. 12 ust. 6 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2016 r. poz. 884 i 1948) oraz art. 31 ust. 2 i art. 32 pkt 1 ustawy z dnia 1 kwietnia 2011 r. - Prawo probiercze (Dz. U. poz. 529 oraz z 2015 r. poz. 1893) zapewnia Biuro Służby Miar.
§  5.
1. Prezes powołuje stałe zespoły problemowe, o charakterze opiniodawczym lub doradczym, w szczególności w obszarze rozwoju technologii pomiarowych, wspierania krajowego przemysłu oraz regulacji rynku. Powołując zespoły problemowe, Prezes określa w szczególności cel ich powołania, skład osobowy oraz zakres i tryb działania.
2. W skład zespołów, o których mowa w ust. 1, wchodzą eksperci zewnętrzni, w szczególności przedstawiciele środowisk gospodarczych, naukowych, a także organów administracji miar i organów administracji probierczej.
3. Prezes może powoływać zespoły, inne niż wymienione w ust. 1, opiniodawcze lub doradcze o charakterze stałym lub doraźnym, określając w szczególności cel ich powołania, skład osobowy oraz zakres i tryb działania.
1 Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).