Monitor Polski

M.P.2011.99.1001

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 listopada 2011 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)
z dnia 3 listopada 2011 r.
w sprawie nadania statutu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Na podstawie art. 9d ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1. Centralnej Komisji Egzaminacyjnej nadaje się statut stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2. Przepisy § 2 pkt 1-4 oraz § 3 pkt 2, 3, 8, 11 i 12 załącznika w zakresie dotyczącym egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie stosuje się od dnia 1 września 2012 r.
§  3. Traci moc zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 października 2008 r. w sprawie nadania statutu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (M. P. Nr 86, poz. 760).
§  4. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 216, poz. 1591).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206.

ZAŁĄCZNIK 

STATUT CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ

§  1.
1. W skład Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, zwanej dalej "Komisją", wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1) Wydział Sprawdzianu i Egzaminów z Zakresu Kształcenia Ogólnego;
2) Wydział Egzaminów Zawodowych;
3) Wydział Badań, Analiz i Programów Doskonalenia Nauczycieli;
4) Wydział Administracyjno-Gospodarczy;
5) Wydział Finansowo-Księgowy.
2. Dyrektor Komisji może tworzyć i znosić samodzielne stanowiska pracy, a także pracownie i zespoły, jeżeli wymagają tego potrzeby Komisji.
3. Dyrektor Komisji może utworzyć zespół zadaniowy na czas nieokreślony albo na czas wykonania określonego zadania.
§  2. Do zadań wydziałów, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 i 2, należy odpowiednio:
1) przygotowywanie pytań, zadań i testów oraz ustalanie zestawów do przeprowadzania sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, zwanego dalej "sprawdzianem", egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum, zwanego dalej "egzaminem gimnazjalnym", egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminów eksternistycznych;
2) opracowywanie, we współpracy z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi, a w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe również z ministrami właściwymi dla zawodów, informatorów zawierających w szczególności przykładowe pytania i zadania, wraz z rozwiązaniami, jakie mogą wystąpić na sprawdzianie i egzaminach, o których mowa w pkt 1, oraz ich ogłaszanie, w tym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Komisji;
3) dokonywanie analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminów eksternistycznych, a także składanie ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania, w terminie do dnia 30 września, sprawozdań o poziomie osiągnięć uczniów na poszczególnych etapach kształcenia oraz wyników egzaminów eksternistycznych;
4) koordynowanie działalności okręgowych komisji egzaminacyjnych oraz nadzorowanie ich prac związanych z opracowywaniem propozycji zestawów zadań, pytań i testów do przeprowadzenia odpowiednio sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminów eksternistycznych, a także nadzorowanie prac związanych z ich przeprowadzaniem i ocenianiem prac egzaminacyjnych przez okręgowe komisje egzaminacyjne, w celu zapewnienia jednolitości i jakości działań wykonywanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne oraz porównywalności wyników sprawdzianu, egzaminów i egzaminów eksternistycznych;
5) wykonywanie zadań wynikających z przepisów w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych oraz z przepisów w sprawie egzaminów eksternistycznych.
§  3. Do zadań Wydziału Badań, Analiz i Programów Doskonalenia Nauczycieli należy:
1) inicjowanie lub organizowanie badań, analiz i innowacji w dziedzinie oceniania i egzaminowania;
2) prowadzenie ewaluacji sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminów eksternistycznych;
3) opracowywanie wzorów dokumentów dotyczących monitorowania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminów eksternistycznych;
4) opracowywanie corocznych sprawozdań z prowadzonej ewaluacji;
5) rozpoznawanie potrzeb szkoleniowych nauczycieli w zakresie diagnozowania i oceniania oraz przygotowywanie i upowszechnianie programów doskonalenia nauczycieli w zakresie diagnozowania i oceniania;
6) przygotowywanie i upowszechnianie programów szkoleń i materiałów szkoleniowych dla egzaminatorów i kandydatów na egzaminatorów;
7) szkolenie kadry do prowadzenia szkoleń egzaminatorów i nauczycieli;
8) opracowywanie materiałów informacyjnych dotyczących sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminów eksternistycznych;
9) przygotowywanie projektów decyzji dyrektora Komisji dotyczących odwołań od decyzji dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych w sprawie odmowy wpisu do ewidencji egzaminatorów albo skreślenia z ewidencji egzaminatorów;
10) udział w realizacji zadań związanych z koordynowaniem działalności okręgowych komisji egzaminacyjnych oraz nadzorowanie ich prac związanych ze szkoleniami egzaminatorów i kandydatów na egzaminatorów;
11) przygotowywanie opracowań danych dotyczących wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminów eksternistycznych, zgodnie z zapotrzebowaniem różnych odbiorców;
12) opracowywanie wzorów dokumentów i procedur umożliwiających zbieranie i przetwarzanie danych ze sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminów eksternistycznych.
§  4. Do zadań Wydziału Administracyjno-Gospodarczego należy:
1) obsługa Komisji w zakresie spraw administracyjno-gospodarczych;
2) prowadzenie spraw kadrowych pracowników Komisji;
3) współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie obsługi administracyjnej i technicznej.
§  5. Do zadań Wydziału Finansowo-Księgowego należy:
1) prowadzenie gospodarki finansowej Komisji;
2) przygotowywanie projektu planu finansowego;
3) analiza kosztów działalności Komisji.
§  6.
1. Dyrektor Komisji może powołać Radę Naukową jako organ doradczy.
2. Przewodniczącego Rady Naukowej wybierają członkowie Rady Naukowej spośród swego składu.
3. Do zadań Rady Naukowej należy:
1) analizowanie sprawozdań o poziomie osiągnięć uczniów na poszczególnych etapach kształcenia, o których mowa w § 2 pkt 3;
2) opiniowanie planów pracy Komisji przygotowanych przez dyrektora Komisji;
3) wnioskowanie o podjęcie prac badawczych i ewaluacyjnych.
§  7.
1. W Komisji zatrudnia się pracowników na stanowiskach wymagających kwalifikacji pedagogicznych i na stanowiskach administracyjno-obsługowych.
2. Posiadania kwalifikacji pedagogicznych wymaga zajmowanie następujących stanowisk:
1) dyrektora Komisji;
2) wicedyrektora Komisji;
3) kierownika wydziału, zespołu, pracowni;
4) zastępcy kierownika wydziału, zespołu, pracowni;
5) starszego eksperta;
6) eksperta.
3. W Komisji mogą być utworzone dwa stanowiska wicedyrektorów.
4. Na stanowisko dyrektora Komisji może zostać powołana również osoba nieposiadająca kwalifikacji pedagogicznych.
5. Przepis ust. 2 nie dotyczy stanowisk kierowników i pracowników Wydziału Finansowo-Księgowego, Wydziału Administracyjno-Gospodarczego oraz pracowników Wydziału Badań, Analiz i Programów Doskonalenia Nauczycieli zajmujących się realizacją zadań dotyczących przeprowadzania badań i analiz.
6. W uzasadnionych przypadkach dyrektor Komisji może odstąpić od wymogu posiadania kwalifikacji pedagogicznych w stosunku do osób ubiegających się o stanowiska, o których mowa w ust. 2 pkt 2-6.
§  8. Szczegółową organizację wewnętrzną Komisji określa regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora Komisji.