Nadanie regulaminu Państwowej Radzie Inwalidzkiej.

Monitor Polski

M.P.1947.85.592

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 czerwca 1947 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 2 czerwca 1947 r.
o nadaniu regulaminu Państwowej Radzie Inwalidzkiej.

Na podstawie art. 1 pkt. 6 w związku z art. 2 i 4 dekretu z dnia 23 stycznia 1947 r. o organach administracji zaopatrzenia inwalidzkiego (Dz. U. R. P. Nr 21, poz. 83) nadaję Państwowej Radzie Inwalidzkiej regulamin stanowiący załącznik do zarządzenia niniejszego.

ZAŁĄCZNIK 

REGULAMIN PAŃSTWOWEJ RADY INWALIDZKIEJ

§ 1.
Państwowa Rada Inwalidzka, jako organ Głównego Urzędu Inwalidzkiego, ma na celu:

A)

opiniowanie i

B)

zgłaszanie dezyderatów we wszystkich sprawach, dotyczących zaopatrzenia inwalidzkiego oraz opieki nad uprawnionymi do tego zaopatrzenia, wnoszonych pod jej obrady przez Przewodniczącego, którym jest Prezes Głównego Urzędu Inwalidzkiego. W szczególności Państwowa Rada Inwalidzka rozpatruje i opiniuje sprawy:

a)
projektów ustawodawczych w zakresie zaopatrzenia inwalidzkiego oraz opieki nad uprawnionymi do tego zaopatrzenia,
b)
potrzeby nowych ustaw i rozporządzeń z zakresu zaopatrzenia i opieki nad inwalidami i pozostałymi,
c)
leczenia, protezowania i przysposobienia do pracy inwalidów,
d)
szkolenia i zatrudnienia inwalidów,
e)
oraz inne sprawy, dotyczące zaopatrzenia inwalidzkiego lub opieki nad uprawnionymi do tego zaopatrzenia, które Przewodniczący zgłosi na posiedzenia Rady.
§  2.
Posiedzenia Państwowej Rady Inwalidzkiej zwołuje Przewodniczący w miarę potrzeby, jednakże co najmniej raz do roku.
§  3.
O terminie posiedzenia Rady, z oznaczeniem spraw poddanych obradom, członkowie winni być zawiadomieni co najmniej na dwa tygodnie przed terminem posiedzenia.
§  4.
W posiedzeniach Rady mogą brać udział bez prawa głosowania jako referenci, rzeczoznawcy itp. osoby zaproszone lub delegowane przez Przewodniczącego z poza członków Rady.
§  5.
Wnioski w sprawach niezapowiedzianych winny być składane m piśmie. Rada nie może odmówić, ani odroczyć rozpatrzenia wniosków w takich sprawach, jakie Przewodniczący uzna za nagłe.
§  6.
Przewodniczący powołuje spośród urzędników Głównego Urzędu Inwalidzkiego stałego sekretarza oraz na daną sesję spośród członków Rady 2 asesorów.
§  7.
Dla rozpatrywania poszczególnych zagadnień wymienionych w § 1 lit. a) - e) Rada może spośród swego grona powoływać specjalne komisje, obradujące w czasie trwania sesji Rady lub stałe.

Powołując komisję Rada winna szczegółowo określić zagadnienia, co do których komisja ma się wypowiedzieć. Poszczególne sprawy według swego uznania Rada może przekazywać stałym komisjom do rozważenia i zaopiniowania ostatecznego w imieniu Rady.

Przewodniczących komisji wybiera Rada.

§  8.
Posiedzenie komisji zwołuje jej przewodniczący i powołuje spośród członków komisji - sekretarza.

W skład komisji mogą wejść w charakterze referentów, rzeczoznawców itp. bez prawa głosowania osoby zaproszone lub delegowane z poza członków komisji przez Przewodniczącego Rady lub Komisję.

§  9.
Dla ważności uchwał Rady lub komisji niezbędna jest obecność 2/3 członków Rady lub komisji.
§  10.
Uchwały Rady (komisji) zapadają zwykłą większością głosów członków obecnych na posiedzeniu. Głosowanie jest jawne.

W razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.

§  11.
Z posiedzenia Rady (komisji) sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący i sekretarz.
§  12.
Członkowie Rady nie pobierają wynagrodzenia za swe czynności, natomiast przysługuje im zwrot kosztów podróży i diety według ustawowych przepisów o należnościach w razie pełnienia czynności służbowych poza zwykłym miejscem służbowym oraz w razie przeniesienia na inne miejsce służbowe.
§  13.
Czynności biurowe i gospodarcze, związane z działalnością Rady, załatwia Główny Urząd Inwalidzki.