Organy administracji zaopatrzenia inwalidzkiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1947.21.83

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 marca 1947 r.

DEKRET
z dnia 23 stycznia 1947 r.
o organach administracji zaopatrzenia inwalidzkiego.

Na podstawie ustawy z dnia 3 stycznia 1945 r. o trybie wydawania dekretów z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr 1, poz. 1) - Rada Ministrów postanawia, a Prezydium Krajowej Rady Narodowej zatwierdza, co następuje:
1.
Tworzy się Główny Urząd Inwalidzki przy Ministerstwie Pracy i Opieki Społecznej oraz podległe mu urzędy inwalidzkie pierwszej i drugiej instancji jako organa administracji zaopatrzenia inwalidzkiego.
2.
Główny Urząd Inwalidzki załatwia w ostatniej instancji całokształt spraw, dotyczących zaopatrzenia inwalidzkiego, sprawuje nadzór nad działalnością podległych mu organów administracji zaopatrzenia inwalidzkiego i wykonuje opiekę nad uprawnionymi do tego zaopatrzenia.
3.
Główny Urząd Inwalidzki jest organem Ministra Pracy i Opieki Społecznej w sprawach zaopatrzenia inwalidzkiego zastrzeżonych ustawowo temu Ministrowi.
4.
Na czele Głównego Urzędu Inwalidzkiego stoi Prezes, mianowany przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek Ministra Pracy i Opieki Społecznej.
5.
Minister Pracy i Opieki Społecznej sprawuje nadzór nad działalnością Głównego Urzędu Inwalidzkiego, wykonywaną w trybie ust. 2 niniejszego artykułu; w stosunku do organizacji lecznictwa osób uprawnionych do zaopatrzenia inwalidzkiego z Ministrem Pracy i Opieki Społecznej współdziała Minister Zdrowia, któremu przysługuje prawo lustracji i żądania sprawozdań.
6.
Regulaminy Głównego Urzędu Inwalidzkiego i podległych mu organów wydaje Minister Pracy i Opieki Społecznej w trybie zarządzenia.
7.
Urzędy inwalidzkie pierwszej i drugiej instancji są urzędami niezespolonymi z władzami administracji ogólnej.
8.
Minister Pracy i Opieki Społecznej ustali drogą rozporządzenia organizację i zakres działania urzędów inwalidzkich pierwszej i drugiej instancji.
1.
Tworzy się Państwową Radę Inwalidzką jako organ doradczy i opiniodawczy Głównego Urzędu Inwalidzkiego we wszystkich sprawach, dotyczących zaopatrzenia inwalidzkiego oraz opieki nad uprawnionymi do tego zaopatrzenia.
2.
Państwowa Rada Inwalidzka obraduje pod przewodnictwem Prezesa Głównego Urzędu Inwalidzkiego.
3.
W skład Państwowej Rady Inwalidzkiej wchodzą: trzech delegatów Ministra Obrony Narodowej, po jednym delegacie Ministrów: Zdrowia, Skarbu, Sprawiedliwości, Administracji Publicznej, Rolnictwa i Reform Rolnych, Oświaty, Przemysłu, Aprowizacji i Handlu, Ziem Odzyskanych, po jednym delegacie Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża, Towarzystwa Przyjaciół Żołnierza i Centralnego Komitetu Opieki Społecznej, po trzech delegatów Związku Uczestników Walki Zbrojnej o Niepodległość i Demokrację i Zarządu Głównego Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej oraz sześć osób powołanych przez Ministra Pracy i Opieki Społecznej.

W ustawie z dnia 17 marca 1932 r. o zaopatrzeniu inwalidzkim (Dz. U. R. P. z 1945 r. Nr 22, poz. 131), zmienionej ustawą z dnia 23 lipca 1945 r. (Dz. U. R. P. Nr 30, poz. 181), wprowadza się zmiany następujące:

1)
W art. 6 skreśla się wyrazy: "Ministra Skarbu i Ministra Sprawiedliwości".
2)
W art. 8 ust. 2 wyrazy: "Ministrem Skarbu i Ministrem Administracji Publicznej" zastępuje się wyrazami: "Ministrem Obrony Narodowej".
3)
W art. 8 ust. 3 wyrazy: "Minister Skarbu" zastępuje się wyrazami: "Minister Pracy i Opieki Społecznej".
4)
W art. 9 ust. 3 wyrazy: "referatu spraw inwalidzkich właściwego starostwa" zastępuje się wyrazami: "urzędu inwalidzkiego pierwszej instancji".
5)
W art. 9 ust. 5 skreśla się wyrazy: "w porozumieniu z Ministrem Skarbu".
6)
W art. 17 ust. 4 wyrazy: "wydadzą w drodze rozporządzenia Minister Pracy i Opieki Społecznej i Minister Skarbu" zastępuje się wyrazami: "wyda w drodze rozporządzenia Minister Pracy i Opieki Społecznej".
7)
W art. 26 skreśla się wyraz: "skarbowa".
8)
W art. 31 ust. 3 wyrazy: "Minister Pracy i Opieki Społecznej może w porozumieniu z Ministrem Skarbu" zastępuje się wyrazami: "Główny Urząd Inwalidzki może".
9)
W art. 31 ust. 4 wyrazy: "Minister Skarbu" zastępuje się wyrazami: "Główny Urząd Inwalidzki".
10)
W art. 31 ust. 5 wyrazy: "Minister Skarbu" zastępuje się wyrazami: "Główny Urząd Inwalidzki".
11)
W art. 33 wyrazy: "Minister Skarbu" zastępuje się wyrazami: "Główny Urząd Inwalidzki".
12)
W art. 35 ust. 1 lit. a) wyrazy: "Ministra Skarbu" zastępuje się wyrazami: "Głównego Urzędu Inwalidzkiego".
13)
W art. 40 ust. 3 wyrazy: "Minister Skarbu" zastępuje się wyrazami: "Główny Urząd Inwalidzki".
14)
W art. 43 ust. 6 wyrazy: "Ministrowi Pracy i Opieki Społecznej" zastępuje się wyrazami: "Głównemu Urzędowi Inwalidzkiemu".
15)
W art. 51 ust. 1. lit. b) wyrazy: "Ministra Skarbu" zastępuje się wyrazami: "Główny Urząd Inwalidzki".
16)
W art. 55 ust. 1 wyrazy: "Minister Pracy i Opieki Społecznej" zastępuje się wyrazami: "Główny Urząd Inwalidzki".
17)
W art. 68 wyrazy: "Minister Skarbu" zastępuje się wyrazami: "Główny Urząd Inwalidzki".
18)
W art. 70 wyrazy: "Ministrowi Skarbu" zastępuje się wyrazami: "Głównemu Urzędowi Inwalidzkiemu".
19)
W art. 72 wyrazy: "upoważnia się Ministra Skarbu" zastępuje się wyrazami: "upoważnia się Ministra Pracy i Opieki Społecznej" oraz skreśla się wyrazy: "Ministra Skarbu".
20)
W art. 75 wyrazy: "Minister Skarbu" zastępuje się wyrazami: "Główny Urząd Inwalidzki".
21)
W art. 78 skreśla się wyrazy: "i Ministrowi Skarbu" oraz "Ministrem Sprawiedliwości".

Wykonanie niniejszego dekretu porucza się Ministrowi Pracy i Opieki Społecznej.

1.
Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
2.
Terminy i sposób przejmowania spraw inwalidzkich od władz skarbowych przez organa administracji zaopatrzenia inwalidzkiego, przewidziane dekretem niniejszym, ustali Minister Pracy i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Skarbu w drodze zarządzenia.
3.
Do czasu przejęcia spraw inwalidzkich przez organa administracji zaopatrzenia inwalidzkiego (ust. 2) władze skarbowe załatwiają je w dotychczasowym zakresie.