Monitor Polski

M.P.1961.25.120

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1966 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 7 marca 1961 r.
w sprawie nadania formy zakładów budżetowych niektórym jednostkom organizacyjnym gospodarki mieszkaniowej oraz szczegółowych zasad i trybu rozliczania tych jednostek z budżetami terenowymi. *

Na podstawie art. 11 ust. 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 1 lipca 1958 r. o prawie budżetowym (Dz. U. Nr 45, poz. 221) oraz § 28 uchwały nr 232 Rady Ministrów z dnia 20 lipca 1960 r. w sprawie zasad organizacji finansowej i systemu finansowego zarządów budynków mieszkalnych (Monitor Polski Nr 65, poz. 307) zarządza się, co następuje:
§  1. Ilekroć w niniejszym zarządzeniu jest mowa o uchwale, należy przez to rozumieć uchwałę nr 232 Rady Ministrów z dnia 20 lipca 1960 r. w sprawie zasad organizacji finansowej i systemu finansowego zarządów budynków mieszkalnych (Monitor Polski Nr 65, poz. 307).
§  2. W formie zakładów budżetowych gospodarki mieszkaniowej, zwanych dalej "zakładami", działają jednostki organizacyjne gospodarki mieszkaniowej podległe prezydiom rad narodowych, gospodarujące zasobami o powierzchni użytkowej lokali w zarządzanych budynkach od 10.000 m2 do 60.000 m2.
§  3. Zakłady sporządzają plany finansowe określające ich zadania w zakresie dochodów i wydatków odrębnie dla:
1) działalności podstawowej i innej,
2) działalności objętej funduszem napraw,

według zasad i wzorów ustalonych w zarządzeniu Ministra Finansów w sprawie opracowania budżetów terenowych.

§  4. Przy zatwierdzaniu planów finansowych zakładu stosuje się odpowiednio przepisy zarządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 1953 r. w sprawie zatwierdzania objętych budżetami terenowymi preliminarzy jednostek budżetowych oraz bilansów dochodów i wydatków gospodarstw pomocniczych (Monitor Polski Nr A-64, poz. 781).
§  5.
1. Zatwierdzone plany finansowe zakładu stanowią dla właściwego oddziału Narodowego Banku Polskiego podstawę do otwarcia rachunków bankowych dla:
1) działalności podstawowej i innej,
2) funduszu napraw.
2. Wydatki zakładu z rachunków bankowych są ograniczone wysokością posiadanych na rachunkach środków finansowych.
§  6. Wydatki zakładu nie mogą przekraczać kwot ustalonych w poszczególnych paragrafach wydatków zatwierdzonych planów finansowych.
§  7.
1. Zakład uprawniony jest do dokonywania zmian polegających na przeniesieniach pomiędzy poszczególnymi paragrafami wydatków w ramach poszczególnych rodzajów działalności (działalność podstawowa, inna działalność, fundusz napraw) z zastrzeżeniami wynikającymi z ust. 2.
2. Zmiany wydatków polegające na zwiększeniu ogólnej sumy planowanych wydatków do wysokości ponadplanowych dochodów, na zwiększeniu wydatków osobowego i bezosobowego funduszu płac oraz na zmniejszeniu wydatków na naprawy i inwestycje wymagają zgody prezydium właściwej rady narodowej, wydanej stosownie do obowiązujących przepisów.
3. Wydatki funduszu napraw o charakterze kapitalnych remontów i inwestycji mogą być planowane i dokonywane w ramach zatwierdzonych planów finansowych zakładu na podstawie obowiązujących zasad planowania i wykonywania inwestycji i kapitalnych remontów.
§  8. Właściwe oddziały Narodowego Banku Polskiego czuwają nad tym, aby wydatki zakładu nie przekraczały ogólnej sumy wydatków zatwierdzonych w planach finansowych.
§  9.
1. Jeżeli zgromadzone środki na rachunku funduszu napraw nie wystarczają na pokrycie wydatków na naprawy, których dokonanie jest konieczne w danym okresie, bank może udzielić zakładowi na te cele kredytu antycypacyjnego na poczet planowanych wpływów na fundusz napraw. Kredyt ten podlega spłacie do końca roku kalendarzowego.
2. Zasady i tryb udzielania oraz spłaty kredytów bankowych udzielanych przez bank z rachunku kaucji mieszkaniowych, o których mowa w § 23 ust. 1 pkt 6 uchwały oraz w § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 października 1960 r. w sprawie wysokości kaucji oraz warunków wynajmowania lokali mieszkalnych w domach nowych i odbudowanych (Dz. U. Nr 53, poz. 305) – regulują odrębne przepisy.
3. W uzasadnionych przypadkach zakład może korzystać z kredytu bankowego na sfinansowanie potrzeb w zakresie innej działalności zakładu. Kredyt ten w zasadzie nie może przekraczać 25% planowanych rocznych dochodów innej działalności zakładu i powinien ulec spłacie w ciągu 6 miesięcy od daty udzielenia.
4. Szczegółowe wytyczne w sprawie udzielania kredytów bankowych, o których mowa w ust. 1 i 3, ustali Prezes Narodowego Banku Polskiego.
§  10. Zakład prowadzi rachunkowość według przepisów o rachunkowości budżetowej.
§  11. Zakład obowiązany jest przesyłać do właściwego oddziału banku finansującego bilans obrotów i sald oraz sprawozdanie o dochodach i wydatkach w terminach przewidzianych do składania tych sprawozdań jednostkom nadrzędnym.
§  12.
1. Jeżeli dochody własne z działalności podstawowej zakładu, wymienione w § 11 pkt 1–4 uchwały, nie pokrywają wydatków normatywnych działalności podstawowej powiększonych o 2% marży zarobkowej oraz powiększonych o należne wpłaty na Fundusz Gospodarki Mieszkaniowej i o kwoty przeznaczone na spłatę kredytów, o których mowa w § 7 uchwały nr 233 Rady Ministrów z dnia 20 lipca 1960 r. w sprawie zasad finansowania budowy lokali handlowych i usługowych w uspołecznionym budownictwie mieszkaniowym i administracyjnym (Monitor Polski Nr 65, poz. 308) – prezydia rad narodowych ustalają dla podległych im zakładów dopłatę budżetową na pokrycie tej różnicy.
2. Dopłata budżetowa ustalana jest jako norma w stosunku rocznym na 1 m2 powierzchni użytkowej budynków administrowanych przez zakład.
3. Norma dopłaty budżetowej określonej w ust. 2 może ulec zmianie w ciągu roku jedynie z tytułu:
1) zmian stawek płac, taryf i cen materiałów (§ 3 ust. 4 uchwały),
2) zmian organizacyjnych (§ 5 uchwały).

Korekta powyższa powinna być dokonana z równoczesnym przeprowadzeniem w obowiązującym trybie zmian w budżecie i w planach finansowych zakładu.

4. Wysokość dopłaty określonej w ust. 1 podlega korekcie o wyniki innej działalności, o której mowa w § 6 uchwały.
5. Globalna suma rocznej dopłaty powinna być zgodna z uchwalonym budżetem i zatwierdzonymi w obowiązującym trybie planami finansowymi zakładu.
§  13.
1. Dopłaty budżetowe przekazywane są na rachunek bankowy działalności podstawowej i innej zakładu za okresy miesięczne w terminie do dnia 8 każdego miesiąca w wysokości 1/3 dopłaty budżetowej ustalonej w planie kwartalnym.
2. Otrzymane przez zakład dopłaty miesięczne mają charakter zaliczkowy. Rozliczenia z tytułu dopłat budżetowych zakład dokonuje po zakończeniu każdego kwartału w ciągu 5 dni po terminie przewidzianym na sporządzenie kwartalnych sprawozdań finansowych przyjmując przy rozliczeniu średnią powierzchnię użytkową administrowanych budynków od początku roku do końca kwartału sprawozdawczego. Do kwartalnego sprawozdania finansowego zakład dołącza rozliczenia z dopłaty budżetowej sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia.
3. Jeżeli otrzymane przez zakład w ciągu kwartału zaliczkowe dopłaty miesięczne są wyższe od dopłaty należnej, nadpłata podlega zarachowaniu na poczet zaliczkowej dopłaty następnego okresu. W odniesieniu do IV kwartału nadpłata podlega zwrotowi do budżetu właściwej rady narodowej w ciągu 10 dni, licząc od daty przyjęcia przez jednostkę nadrzędną sprawozdania rocznego zakładu.
4. Jeżeli otrzymane przez zakład w ciągu kwartału zaliczkowe dopłaty miesięczne są niższe od dopłaty należnej, brakująca różnica zostaje przekazana najpóźniej łącznie z najbliższą miesięczną dopłatą budżetową. W odniesieniu do IV kwartału różnica podlega pokryciu z budżetu właściwej rady narodowej – niezależnie od bieżącej dopłaty zaliczkowej – w ciągu 10 dni licząc od daty przyjęcia przez jednostkę nadrzędną sprawozdania rocznego zakładu.
§  14. Zakłady otrzymujące dopłaty budżetowe nie planują wpłat do budżetu właściwej rady narodowej nadwyżki marży zarobkowej.
§  15.
1. Zakłady nie korzystające z dopłaty budżetowej planują jako wpłatę do budżetu właściwej rady narodowej tę część nadwyżki zakładu budżetowego z całokształtu działalności, która przekracza 2% wydatków normatywnych działalności podstawowej zakładu.
2. Zakład dokonuje wpłat nadwyżek do budżetu zaliczkowo w terminie do dnia 15 każdego miesiąca w wysokości 1/3 planowanej wpłaty kwartalnej.
§  16.
1. Podstawą do rozliczeń z budżetem z wyników działalności zakładu jest kwartalne (roczne) sprawozdanie finansowe sporządzane zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Zakład dokonuje kwartalnych (rocznych) rozliczeń wynikowych z budżetem według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia.
§  17. Do rozliczeń wynikowych zakładu przyjmuje się:
1) dochody własne – według kwot zarachowanych,
2) dopłatę budżetową – w wysokości należnej, ustaloną zgodnie z § 13 ust. 2,
3) koszty rozliczone od początku roku do końca kwartału sprawozdawczego.
§  18.
1. Jeżeli na podstawie kwartalnego sprawozdania finansowego okaże się, że dokonane zaliczkowo wpłaty miesięczne przekraczają należną kwotę wpłat nadwyżki zakładu, nadpłacone kwoty zostają zaliczone na poczet wpłat okresu następnego lub podlegają zwrotowi w terminie 5 dni od otrzymania odpowiedniego wniosku zakładu.
2. Jeżeli na podstawie kwartalnego sprawozdania finansowego okaże się, że kwota (ponad 2% normatywnych wydatków działalności podstawowej) osiągniętej nadwyżki zakładu przekracza dokonane zaliczkowo wpłaty miesięczne, zakład wpłaca różnicę do budżetu w ciągu 5 dni, licząc od terminu przewidzianego na sporządzenie sprawozdania finansowego.
§  19. Ustalona na podstawie kwartalnych (rocznych) sprawozdań finansowych marża zarobkowa przekraczająca 2% normatywnych wydatków działalności podstawowej – niezależnie od otrzymania przez zakład dopłaty budżetowej wymienionej w §§ 12 i 13 – podlega wpłacie do budżetu właściwej rady narodowej jako nadwyżka zakładu budżetowego w ciągu 5 dni po terminie przewidzianym na sporządzenie kwartalnych (rocznych) sprawozdań finansowych. Ewentualne nadpłaty z tytułu wpłat dokonanych w poprzednich kwartałach podlegają zwrotowi z budżetu właściwej rady narodowej w ciągu 5 dni od otrzymania odpowiedniego wniosku zakładu.
§  20.
1. Przy kwartalnych rozliczeniach wynikowych za I, II i III kwartał zakład nie dokonuje korekty marży zarobkowej lub nadwyżki zakładu z tytułu niewykonania planu inkasa należności własnych.
2. Przy rozliczeniu wyników za IV kwartał zakład dokonuje korekty, o której mowa w ust. 1. Ustalone na skutek tej korekty kwoty podlegają wpłacie do budżetu.
3. Przy kwartalnych rozliczeniach wynikowych za I, II i III kwartał wyniki innej działalności zakładu przyjmuje się w wysokości planowanej. Przy rozliczeniu za IV kwartał wyniki innej działalności przyjmuje się według stanu faktycznego.
§  21. W razie powstania niedoboru z całokształtu działalności zakład otrzymuje dotacje z budżetu na pokrycie niedoboru, na podstawie sprawozdań finansowych, w terminie do 20 dni od daty przedłożenia rozliczenia wyników kwartalnych przy jednoczesnym podjęciu przez prezydium właściwej rady narodowej środków zapewniających uzdrowienie działalności gospodarczej zakładu (§ 14 ust. 2 uchwały).
§  22. Zakład dokonuje ostatecznego rozliczenia rocznego z budżetem właściwej rady narodowej na podstawie sprawozdania finansowego zakładu przyjętego przez jednostkę nadrzędną zgodnie z obowiązującymi przepisami w ciągu 20 dni od daty przyjęcia sprawozdania.
§  23. Fundusz napraw zakładu tworzy się ze środków określonych w § 23 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 6, 7 i 8 uchwały.
§  24.
1. Odpisy środków na fundusz napraw wymienionych w § 23 ust. 1 pkt 1 uchwały dokonuje się w ciężar wydatków działalności podstawowej zakładu opierając się na ustalonych w obowiązującym trybie stawkach i kwotach odpisów na fundusz napraw.
2. Odpisy na fundusz napraw za okresy miesięczne ustala się zaliczkowo w wysokości 1/3 odpisów planowanych kwartalnie. Zakład do dnia 12 każdego miesiąca odprowadza na rachunek funduszu kwoty zaliczkowych odpisów miesięcznych.
3. Odpisy na fundusz napraw za okresy kwartalne i za rok ustala się w wysokości wynikającej z przemnożenia średniej powierzchni użytkowej administrowanych budynków przez ustaloną w obowiązującym trybie stawkę odpisów na fundusz napraw.
4. Różnica pomiędzy kwotą zaliczkowych odpisów na fundusz napraw za każdy kwartał a ustaloną faktyczną wysokością odpisów kwartalnych (rocznych) na ten fundusz wpływa odpowiednio na zwiększenie bądź zmniejszenie kosztów działalności podstawowej zakładu w danym okresie sprawozdawczym.
§  25.
1. Marża zarobkowa ustalona w wysokości 2% wydatków normatywnych działalności podstawowej pozostaje po dokonaniu rozliczeń za I, II i III kwartał na rachunku bankowym działalności podstawowej i innej.
2. Suma marży zarobkowej za 4 kwartały zweryfikowana stosownie do przepisu § 20 ust. 2 podlega odprowadzeniu na rachunek funduszu napraw w ciągu 3 dni od daty przyjęcia przez jednostkę nadrzędną rocznego sprawozdania finansowego zakładu.
§  26. Środki funduszu napraw akumulowane są na odrębnym rachunku bankowym i są przeznaczone na finansowanie konserwacji, remontów bieżących, remontów kapitalnych i drobnych inwestycji.
§  27. Zakłady zaniechają odprowadzenia do budżetów terenowych zainkasowanych od najemców podatków od lokali i miejskiego. Wpływy z tego tytułu należy traktować jako dochód własny zakładu.
§  28. Do zakładów, o których mowa w niniejszym zarządzeniu, nie mają zastosowania przepisy zarządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1957 r. w sprawie zasad i trybu sporządzania, zatwierdzania i wykonywania preliminarzy zakładów budżetowych (Monitor Polski z 1958 r. Nr 1, poz. 4).
§  29. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1961 r.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

PLAN I ROZLICZENIE DOPŁATY BUDŻETOWEJ

w złotych
Poz.WyszczególnieniePlanWykonanie za .......... kwartały
rocznyroczny po zmianachza .......... kwartały
123456
1Średnia wielkość powierzchni administrowanej w m2
2Wydatki normatywne działalności podstawowej×
2aw tym: na 1 m2×
32% marży zarobkowej
4Należne wpłaty na fundusz gospodarki mieszkaniowej×
5Spłata kredytów za lokale handlowe i usługowe×
6Razem (poz. 2 + poz. 3 + poz. 4 + poz. 5)×
7Dochody własne z działalności podstawowej×
8Dopłata budżetowa do działalności podstawowej – planowana (poz. 6 – poz. 7)×
8aDopłata budżetowa normatywna na 1 m2 (poz. 8 : poz. 1)×
9Dopłata budżetowa do działalności podstawowej – należna×××
10Wyniki innej działalności
11Dopłata ogółem – planowana (poz. 8 ± poz. 10)×
12Dopłata ogółem – należna (poz. 9 ± poz. 10)×××
13Dopłata ogółem – otrzymana od początku roku×××
14Nadpłata (poz. 13 – poz. 12)×××
15Niedopłata (poz. 12 – poz. 13)×××

Uzupełnienie do kolumny 4

Różnica w stosunku do planu rocznego (kolumna 3)Kwota ogółemNa 1 m2
Zmiany płac, taryf, cen (§ 3 ust. 4 uchwały) ±
Zmiany organizacyjne (§ 5 uchwały) ±
Razem ± zmiana dopłaty

Dane uzupełniające do pozycji 1 "Średnia wielkość powierzchni administrowanej w m2"

Stan na koniec miesiącastycznialutegomarca1+2+3/3=średnia I kwartałukwietniamajaczerwca1+2+3+4+5+6/6=średnia za II kwartałylipcasierpniawrześnia1+2+3+4+5+6+7+8+9/9=średnia za III kwartałypaździernikalistopadagrudnia1+2+3+4+5+6+7+8+9+910+11+12/12=średnia roczna
123I456II789III101112IV
Plan
Wykonanie

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

ROZLICZENIE WYNIKOWE Z BUDŻETEM ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ Z TYTUŁU NADWYŻKI, MARŻY ZAROBKOWEJ LUB NIEDOBORU

w złotych
Poz.WyszczególnieniePlanWykonanie za .......... kwartały
rocznyroczny po zmianachza .......... kwartały
123456
1Średnia wielkość powierzchni administrowanej w m2
2Wydatki normatywne działalności podstawowej×
2aw tym: na 1 m2×
32% normatywnych wydatków działalności podstawowej
Wypełniają zakłady nie korzystające z dopłaty budżetowej4Wynik z całokształtu działalności
5Nadwyżka w wysokości 2% normatywnych wydatków działalności podstawowej
6Należne wpłaty do budżetu nadwyżki (poz. 4 – poz. 5)
7*)Należne wpłaty do budżetu części nadwyżki za niewykonanie planu inkasa×××
8Razem (poz. 6 + poz. 7)
9Dokonane wpłaty nadwyżki do budżetu
10Nadpłata zakładu wobec budżetu (poz. 9 – poz. 8)×××
11Niedopłata zakładu wobec budżetu (poz. 8 – poz. 9)×××
12Niedobór×××
Wypełniają zakłady otrzymujące dopłatę budżetową13Wynik działalności podstawowej + należna dopłata budżetowa
14Marża zarobkowa w wysokości 2% normatywnych wydatków działalności podstawowej
15Należna wpłata do budżetu nadwyżki marży ponad 2% (poz. 13 – poz. 14)×××
16Nadpłata z poprzednich okresów do zwrotu zakładowi (§ 19 zarządzenia)×××
17*)Należna wpłata do budżetu części marży za niewykonanie planu inkasa×××
18Razem (poz. 15 – poz. 16 + poz. 17)×××
19Niedobór×××

*) Należy wykazywać tylko przy rozliczeniu za IV kwartał i rozliczeniu rocznym.

* Z dniem 1 stycznia 1966 r. nin. zarządzenie utraciło częściowo podstawę prawną na skutek zmiany § 28 uchwały nr 232 Rady Ministrów z dnia 20 lipca 1960 r. w sprawie zasad organizacji finansowej i systemu finansowego zarządów budynków mieszkalnych (M.P.60.65.307) przez § 29 uchwały Rady Ministrów nr 316 z dnia 21 grudnia 1965 r. w sprawie gospodarki finansowej zarządów budynków mieszkalnych rad narodowych (M.P.66.1.3).