Monitor Polski

M.P.2016.376

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 kwietnia 2016 r.

OGŁOSZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI
z dnia 31 marca 2016 r.
o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

Na podstawie art. 34 ust. 1 oraz ust. 1a ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1531, 978 i 1830 oraz z 2016 r. poz. 25 i 443) ogłaszam informację o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego w sposób analogowy rozsiewczy naziemny.
I. Ogłoszenie stanowi podstawę do składania wniosków o udzielenie jednej koncesji, na okres 10 lat, na rozpowszechnianie programu radiowego o zasięgu lokalnym i o charakterze wyspecjalizowanym muzycznym, tj. będzie prezentował na antenie muzykę polską i wiedzę o tej muzyce.

Program będzie rozpowszechniany codziennie przez 24 godziny na dobę i będzie oznaczany nazwą określoną w koncesji.

Program będzie zawierał audycje słowne i słowno-muzyczne (informacyjne, publicystyczne, edukacyjno-popularyzatorskie, poświęcone krytyce muzycznej itp.) dotyczące muzyki polskiej, tj. utworów i wykonawców, kierunków i prądów muzycznych, historii muzyki, aktualnych wydarzeń muzycznych w Polsce. Audycje te będą realizowane poprzez różnorodne formy dziennikarskie.

Muzyka polska (tj. utwory słowno-muzyczne wykonywane w języku polskim) oraz audycje słowne i elementy słowne w audycjach słowno-muzycznych realizujące wyspecjalizowany charakter programu będą stanowić łącznie nie mniej niż 70% programu nadanego w ciągu miesiąca w godzinach 600-2300, rozliczanego w okresach tygodniowych w wymienionych godzinach.

Audycje słowne i elementy słowne w audycjach słowno-muzycznych, realizujące wyspecjalizowany charakter programu będą stanowić nie mniej niż 8% tygodniowego czasu nadawania programu w godzinach 600-2300.

Za podstawę obliczania udziału w programie audycji wskazanych powyżej przyjmuje się tygodniowy czas nadawania programu w porze dziennej, tj. w godzinach 600-2300 (łącznie z czasem emisji reklam i telesprzedaży), czyli 119 godzin emisji w tygodniu.

W programie będą nadawane audycje słowne poświęcone tematyce lokalnej, realizowanej poprzez różne rodzaje audycji, odnoszącej się do miejscowości objętych zasięgiem nadawania, tj. Częstochowy i okolic, w wymiarze nie mniejszym niż 4% tygodniowego czasu nadawania programu w godzinach 600-2300.

Za podstawę obliczania udziału tematyki lokalnej w programie przyjmuje się tygodniowy czas nadawania programu (z wyłączeniem okresu wakacyjnego, tj. lipca, sierpnia) w porze dziennej, tj. w godzinach 600-2300 (łącznie z czasem emisji reklam i telesprzedaży), czyli 119 godzin emisji w tygodniu.

Audycje i inne przekazy niepochodzące od koncesjonariusza, tj. niewytworzone przez koncesjonariusza ani na jego wyłączne zamówienie, rozpowszechnione lub rozpowszechniane równocześnie w programie innego nadawcy, nie mogą stanowić więcej niż 33% dobowego czasu nadawania programu w godzinach 600-2300.

Program będzie rozpowszechniany ze stacji nadawczej o następujących parametrach technicznych:

WojewództwoLokalizacja stacjiCzęstotliwość [MHz]ERP [kW]
śląskieCzęstochowa101,90,1

Gminy objęte w całości lub części zasięgiem rozpowszechniania programu ze stacji: Częstochowa, Mstów, Olsztyn, Poczesna.

Wykaz został określony z uwzględnieniem działających na dzień dzisiejszy polskich stacji radiofonii analogowej, zagranicznych stacji radiofonii analogowej oraz telewizji analogowej w paśmie II z uzgodnionymi międzynarodowo parametrami, dla parametrów przekazanych zgodnie z pismem Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej znak DZC-WRF-073-6/11 (3) z dnia 26 maja 2011 r.

II. Elementem decyzji koncesyjnej w zakresie określenia warunków programowych będzie odesłanie do zadeklarowanych przez wnioskodawcę we wniosku o udzielenie koncesji informacji programowych i związanych z tym załączników, do których przestrzegania po uzyskaniu decyzji w sprawie udzielenia koncesji wnioskodawca się zobowiąże. Rażące odstąpienie od zadeklarowanych warunków programowych po udzieleniu koncesji będzie stanowić przesłankę cofnięcia koncesji w trybie art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
III. W postępowaniu stosuje się formularze wniosków, które można uzyskać w siedzibie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w Warszawie przy Skwerze Kardynała Wyszyńskiego 9 w dni robocze w godzinach 1000-1500. Formularze dostępne są także na stronie internetowej www.krrit.gov.pl.

Wnioski można nadsyłać pocztą lub składać w kancelarii Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji - pokój A1. Kancelaria przyjmuje wnioski w dni robocze w godz. 1000-1500. Wnioski należy składać w jednym egzemplarzu.

Informacje dotyczące postępowania można uzyskać pod numerem telefonu 22-597-30-89, a w sprawie parametrów technicznych stacji pod numerem telefonu 22-597-31-49.

IV. Termin składania wniosków na podstawie niniejszego ogłoszenia upływa z dniem 30 maja 2016 r.
V. Wnioski niezgodne z warunkami określonymi w pkt 1 w zakresie: przedmiotu postępowania, określenia charakteru programu lub parametrów technicznych, a także wnioski złożone po terminie określonym w pkt IV będą pozostawiane bez rozpoznania.
VI. Niezwłocznie po wszczęciu postępowania lista wnioskodawców uczestniczących w postępowaniu opublikowana zostanie w internecie na stronie www.krrit.gov.pl oraz wywieszona w siedzibie Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.