Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

Monitor Polski

M.P.2010.38.534

Akt utracił moc
Wersja od: 19 maja 2010 r.

OGŁOSZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI
z dnia 5 maja 2010 r.
o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

Na podstawie art. 34 ust. 1 oraz ust. 1a ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2531, z późn. zm.1)), w porozumieniu z Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej, ogłaszam informację o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.
I. Udzielenie jednej koncesji, na okres 10 lat, na rozpowszechnianie programu radiowego o charakterze wyspecjalizowanym: muzyczno-tematycznym, który w części tematycznej będzie koncentrował się na problemach i działalności olsztyńskiego środowiska akademickiego i innych środowisk akademickich w Polsce.

W programie będą nadawane audycje i inne przekazy (słowne, słowno-muzyczne i muzyczne) realizujące wyspecjalizowany charakter programu, tj.:

- audycje i inne przekazy słowne dotyczące problemów i działalności środowiska akademickiego w Olsztynie oraz innych środowisk akademickich w Polsce,

- audycje słowne i słowno-muzyczne prezentujące twórczość artystyczną środowiska akademickiego w Olsztynie, jak też innych środowisk akademickich w Polsce (kabarety studenckie, przeglądy piosenek studenckich itp.).

Audycje i inne przekazy realizujące wyspecjalizowany charakter programu, tj. audycje i przekazy słowne dotyczące środowiska akademickiego oraz muzyka dowolnego formatu, będą stanowić nie mniej niż 70 % czasu nadawania programu w ciągu miesiąca w godzinach 600-2300, rozliczanego w okresach tygodniowych w wymienionych godzinach, w tym audycje słowne i inne przekazy słowne dotyczące problemów i działalności: naukowej, kulturalnej, sportowej środowiska akademickiego (uczelni działających w Olsztynie i innych miastach Polski) - będą stanowić nie mniej niż 10 % tygodniowego czasu nadawania w godz. 600-2300.

Program będzie też zawierał własne audycje informacyjne nadawcy, dotyczące problemów i działalności uczelni olsztyńskich.

Audycje i inne przekazy niepochodzące od Koncesjonariusza, tj. niewytworzone przez Koncesjonariusza ani na jego wyłączne zamówienie, rozpowszechnione lub rozpowszechniane równocześnie w programie innego nadawcy, nie mogą stanowić więcej niż 33 % czasu nadawania programu w godzinach 600-2300.

Koncesja wydana w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania zacznie obowiązywać nie wcześniej niż od dnia 28 grudnia 2010 r.

Program będzie rozpowszechniany za pomocą stacji nadawczej o następujących parametrach technicznych:

WojewództwoLokalizacja stacjiCzęstotliwość [MHz]ERP [kW]
warmińsko-mazurskieOlsztyn95,91,0

II. Elementem decyzji koncesyjnej w zakresie określenia warunków programowych będzie odesłanie do zadeklarowanych przez wnioskodawcę we wniosku o udzielenie koncesji informacji programowych i związanych z tym załączników, do których przestrzegania po uzyskaniu koncesji wnioskodawca się zobowiązał. Rażące odstąpienie od zadeklarowanych warunków programowych po udzieleniu koncesji będzie stanowić przesłankę cofnięcia koncesji w trybie art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy o radiofonii i telewizji.

III. W postępowaniu stosuje się formularze wniosków, które można uzyskać w siedzibie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w Warszawie przy Skwerze Kardynała Wyszyńskiego 9, w dni robocze w godzinach 1000-1500. Formularze dostępne są także na stronie internetowej www.krrit.gov.pl.

Wnioski można nadsyłać pocztą lub składać w kancelarii Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji pok. A1. Kancelaria przyjmuje wnioski w dni robocze w godz. 1000-1500. Wnioski należy składać w dwóch egzemplarzach.

Informacje dotyczące postępowania można uzyskać pod numerem telefonu 22-597-30-89, a w sprawie parametrów technicznych stacji pod numerem telefonu 22-597-31-47.

IV. Termin do składania wniosków na podstawie niniejszego ogłoszenia upływa z dniem 5 lipca 2010 r.

V. Wnioski niezgodne z warunkami określonymi w pkt I w zakresie: przedmiotu postępowania, określenia charakteru programu bądź parametrów technicznych, a także wnioski złożone po terminie określonym w pkt IV będą pozostawiane bez rozpoznania.

VI. Niezwłocznie po wszczęciu postępowania lista wnioskodawców uczestniczących w postępowaniu opublikowana zostanie w Internecie na stronie www.krrit.gov.pl oraz wywieszona w siedzibie Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 85, poz. 728 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 51, poz. 377, Nr 83, poz. 574 i Nr 133, poz. 935, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 61, poz. 411, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 115, poz. 965 i Nr 201, poz. 1540 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146.