Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego w ogólnopolskim multipleksie telewizyjnym MUX-8.

Monitor Polski

M.P.2023.509

Akt utracił moc
Wersja od: 17 maja 2023 r.

OGŁOSZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI
z dnia 28 kwietnia 2023 r.
o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego w ogólnopolskim multipleksie telewizyjnym MUX-8

Na podstawie art. 34 ust. 1 oraz ust. 1a ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1722) ogłaszam informację o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w multipleksie MUX-8 programu telewizyjnego.
I.
Ogłoszenie stanowi podstawę do składania wniosków o udzielenie koncesji, na okres 10 lat, na rozpowszechnianie w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w multipleksie MUX-8 programu telewizyjnego o charakterze wyspecjalizowanym, tj. w którym nie mniej niż 70% czasu nadawania programu w ciągu miesiąca, w godzinach 6.00-23.00, stanowić będą audycje i inne przekazy realizujące przyjętą specjalizację programu.

Liczba przewidzianych w ogłoszeniu koncesji do udzielenia wynosi: 3.

Programy będą rozpowszechniane codziennie przez 24 godziny na dobę i oznaczone nazwą określoną w koncesji.

Programy będą rozpowszechniane z zachowaniem poniższych warunków:

1.
Dla potrzeb rozpowszechniania programu użyte zostaną kanały telewizyjne o szerokości 7 MHz w standardzie DVB-T (standard EN 300 744 V1.6.1 Europejskiego Instytutu Standardów Telekomunikacyjnych - ETSI), w ósmym ogólnopolskim multipleksie, wymienione i szczegółowo określone w załączniku do zarządzenia nr 5 Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 174-230 MHz (Dz. Urz. UKE poz. 20), zmienionego zarządzeniem nr 1 Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 14 stycznia 2019 r. (Dz. Urz. UKE poz. 1).
2.
Stacje nadawcze przeznaczone do rozpowszechniania programów będą zlokalizowane na poszczególnych obszarach wykorzystania częstotliwości wskazanych w powyższym planie zagospodarowania częstotliwości lub poza tymi obszarami w odległości nie większej niż 25 km od granicy obszarów. Wartości parametrów technicznych stacji nadawczych, w tym mocy promieniowanej, będą zawierały się w takich granicach, aby dopuszczalny sumaryczny poziom natężenia pola sygnałów zakłócających, wyznaczony zgodnie z obowiązującymi zaleceniami Sektora Radiokomunikacji Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego - ITU-R i porozumienia Genewa 2006 (Porozumienie Regionalne w sprawie planowania naziemnej radiodyfuzji cyfrowej w Regionie 1 /w części Regionu 1 położonej na zachód od południka 170°E i na północ od równoleżnika 40°S, z wyłączeniem terytorium Mongolii/ oraz Islamskiej Republice Iranu w pasmach częstotliwości 174-230 MHz oraz 470-862 MHz - Genewa 2006), tzn. obliczony metodą ITU R.P1546 dla 1% czasu, 50% miejsc, na wysokości 10 m n.p.t., nie przekraczał na granicy wspólnoblokowego lub wspólnokanałowego (określonego w planie zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 174-230 MHz dla obszarów polskich) obszaru wykorzystania częstotliwości wartości 45 dB1) V/m (dla obszaru T-DAB) lub 38 dB1) V/m (dla obszaru DVB-T) oraz nie przekraczał na granicy wspólnoblokowego lub wspólnokanałowego (określonego w porozumieniu Genewa 2006 dla obszarów w krajach sąsiednich) obszaru wykorzystania częstotliwości wartości (w dB1) V/m):
KrajDVB-T → T-DABDVB-T → DVB-T
Niemcy4538
Szwecja4538
Dania4538
Litwa4538
Łotwa4538
Rosja4538
Białoruś4335
Ukraina4538
Słowacja4335
Czechy4335
3.
Multipleks MUX-8 tworzyć będzie nie więcej niż 7 programów telewizyjnych, przy czym:
a)
składowa wizji sygnału telewizyjnego nadawana będzie z wykorzystaniem algorytmu kompresji H264/AVC (zgodnie z Zaleceniem Sektora Telekomunikacji Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego ITU-T H.264 Zaawansowane kodowanie wizji dla źródłowych usług audiowizualnych) zdolny do kodowania strumienia MP@L3 dla telewizji o standardowej rozdzielczości (SDTV) i HP@L4 dla telewizji o wysokiej rozdzielczości (HDTV),
b)
składowa fonii sygnału telewizyjnego nadawana będzie z wykorzystaniem algorytmu kompresji E-AC-3 (Dolby Digital +), zgodnie z normą ETSI TS 102 366 V 1.1.1 z późn. zm. - Standard cyfrowej kompresji fonii /AC-3, Enhanced AC-3/.
4.
Multipleks MUX-8, poza programami, których nadawcy w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania uzyskają uprawnienie do żądania dostępu do MUX-8, będą tworzyć następujące programy: "Metro", "Zoom TV", "Nowa TV", "WP".
5.
Uporządkowanie audiowizualnych składników multipleksu MUX-8 będzie następujące: w kolejności odpowiadającej dacie udzielenia koncesji przez Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
6.
Średnia przepływność strumienia danych przypadająca na jeden program będzie wynosić nie więcej niż 1/7 przepływności całkowitego strumienia danych powstałego z kodowania wszystkich treści, który po procesie modulacji będzie tworzył sygnał multipleksu MUX-8.
7.
Programy będą niekodowane i udostępniane odbiorcom bezpłatnie.
8.
Programy będą rozpowszechniane w sygnale ogólnopolskiego multipleksu MUX-8 w standardzie DVB-T w systemie standardowej rozdzielczości.
II.
Elementem decyzji koncesyjnej w zakresie określania warunków programowych będzie odesłanie do zadeklarowanych przez wnioskodawcę we wniosku o udzielenie koncesji informacji programowych i związanych z tym załączników, do których przestrzegania po uzyskaniu decyzji w sprawie udzielenia koncesji wnioskodawca się zobowiąże. Rażące odstąpienie od zadeklarowanych warunków programowych po udzieleniu koncesji będzie stanowić przesłankę cofnięcia koncesji w trybie art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.

Elementem decyzji koncesyjnej w zakresie określenia warunków technicznych będzie ustalenie parametrów sygnalizacyjnych - identyfikatorów ID.

III.
W postępowaniu stosuje się formularze wniosków, które można uzyskać w siedzibie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w Warszawie przy Skwerze kard. Stefana Wyszyńskiego 9 w dni robocze w godzinach 10.00-15.00. Formularze dostępne są także na stronie internetowej www.krrit.gov.pl.

Wnioski można nadsyłać pocztą lub składać w kancelarii Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji - pokój A1. Kancelaria przyjmuje wnioski w dni robocze w godzinach 10.00-15.00. Wnioski można składać również drogą elektroniczną przez ePUAP. Wnioski należy składać w jednym egzemplarzu.

Informacje dotyczące postępowania można uzyskać pod numerem telefonu 22-597-30-89.

IV.
Wnioski mogą być składane w ciągu 45 dni od dnia opublikowania ogłoszenia.
V.
Wnioski niezgodne z warunkami określonymi w pkt 1 w zakresie: przedmiotu postępowania, określenia charakteru programu lub warunków technicznych, a także wnioski złożone po terminie określonym w pkt 1V będą pozostawiane bez rozpoznania.
VI.
Niezwłocznie po wszczęciu postępowania lista wnioskodawców uczestniczących w postępowaniu opublikowana zostanie w Internecie na stronie www.krrit.gov.pl oraz wywieszona w siedzibie Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.