Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych. - M.P.2004.54.917 - OpenLEX

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych.

Monitor Polski

M.P.2004.54.917

Akt utracił moc
Wersja od: 22 grudnia 2004 r.

OGŁOSZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI
z dnia 13 grudnia 2004 r.
o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych

Na podstawie art. 34 ust. 1 oraz ust. 1a ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2531), w porozumieniu z Prezesem Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty, ogłaszam informację o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych.
I.
Ogłoszenie stanowi podstawę do składania wniosków o:
1.
Udzielenie jednej koncesji na okres 7 lat lub rozszerzenie koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego wyspecjalizowanego o charakterze społeczno-religijnym, w którym różne rodzaje audycji i formy radiowe, w tym audycje słowne, słowno-muzyczne i muzyczne realizujące wyspecjalizowany charakter programu zajmą nie mniej niż 70 % czasu nadawania programu w ciągu miesiąca w godzinach 6.00-23.00, rozliczanego w okresach tygodniowych w wymienionych godzinach. Program będzie rozpowszechniany za pomocą stacji nadawczej o następujących parametrach technicznych:
Lp.WojewództwoLokalizacjaf [MHz]ERP [kW]
1pomorskieSzymbark94,21,0
2.
Udzielenie jednej koncesji na okres 7 lat lub rozszerzenie koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego wyspecjalizowanego o charakterze społeczno-religijnym, w którym różne rodzaje audycji i formy radiowe, w tym audycje słowne, słowno-muzyczne i muzyczne realizujące wyspecjalizowany charakter programu zajmą nie mniej niż 70 % czasu nadawania programu w ciągu miesiąca w godzinach 6.00-23.00, rozliczanego w okresach tygodniowych w wymienionych godzinach. Program będzie rozpowszechniany za pomocą stacji nadawczej o następujących parametrach technicznych:
Lp.WojewództwoLokalizacjaf [MHz]ERP [kW]
1wielkopolskieLicheń95,80,1
II.
W postępowaniu stosuje się formularze wniosków, które można uzyskać w siedzibie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w Warszawie przy Skwerze Kardynała Wyszyńskiego 9, w dni robocze w godzinach 10.00-15.00.

Formularze dostępne są także na stronie internetowej www.krrit.gov.pl.

Wnioski można nadsyłać pocztą lub składać w kancelarii Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, pokój A1. Kancelaria przyjmuje wnioski w dni robocze w godzinach 10.00-15.00. Wnioski należy składać w dwóch egzemplarzach.

Informacje dotyczące postępowania można uzyskać pod numerem telefonu 597-30-89 w Warszawie.

III.
Termin składania wniosków na podstawie niniejszego ogłoszenia upływa z dniem 5 lutego 2005 r.
IV.
Niezwłocznie po wszczęciu postępowania lista wnioskodawców uczestniczących w postępowaniu zostanie opublikowana w internecie na stronie www.krrit.gov.pl oraz wywieszona w siedzibie Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.