Monitor Polski

M.P.2010.36.503

| Akt utracił moc
Wersja od: 2 września 2005 r.

PROTOKÓŁ
o współpracy między Ministrem Zdrowia Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Zdrowia Mongolii na lata 2005-2007,
podpisany w Ułan Bator dnia 2 września 2005 r.

PROTOKÓŁ O WSPÓŁPRACY

MIĘDZY

MINISTREM ZDROWIA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

A

MINISTERSTWEM ZDROWIA MONGOLII

NA LATA 2005-2007

Minister Zdrowia Rzeczypospolitej Polskiej i Ministerstwo Zdrowia Mongolii, zwani dalej "Umawiającymi się Stronami", zgodnie z Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii o współpracy w dziedzinie kultury, oświaty i nauki z dnia 9 grudnia 1999 r., w celu rozwoju wzajemnie korzystnej i efektywnej współpracy w dziedzinie ochrony zdrowia i nauk medycznych uzgodnili następujący Protokół o współpracy na lata 2005-2007:

Artykuł  1
1. Umawiające się Strony będą wymieniać informacje w zakresie metod i form zarządzania ochroną zdrowia, nauk medycznych oraz doświadczeń i wyników osiągniętych w tych dziedzinach.
2. Umawiające się Strony będą popierać bezpośrednią współpracę między placówkami, których działalność związana jest z różnymi metodami leczenia oraz będą współpracować w następujących dziedzinach:
1) kształcenie pielęgniarek i ich wykładowców,
2) anestezjologia i intensywna terapia,
3) rehabilitacja,
4) higiena i oświata zdrowotna, kształcenie instruktorów oświaty zdrowotnej,
5) zakażenia i choroby zakaźne, w szczególności SARS i AIDS,
6) leczenie uzależnień (alkohol i narkotyki),
7) zdrowie psychiczne,
8) opieka nad matką i dzieckiem,
9) wymiana lekarzy i ekspertów wykonujących zawody medyczne,
10) współpraca i kształcenie specjalistów z zakresu zdrowia publicznego oraz kontrola i badania w dziedzinie higieny i epidemiologii.
3. Umawiające się Strony będą wzajemnie zapraszać uczonych i specjalistów na zjazdy naukowe, sympozja, konferencje i inne przedsięwzięcia naukowe organizowane w swoich krajach.
4. Umawiające się Strony będą bezpłatnie wymieniać publikacje naukowe, czasopisma, materiały z sympozjów naukowych i diafilmy.
Artykuł  2
1. Umawiające się Strony będą każdego roku wymieniać specjalistów, na łączny okres 30 dni, w celu podnoszenia kwalifikacji, zapoznawania się z osiągnięciami naukowymi i doświadczeniami.
2. Umawiające się Strony, do końca marca każdego roku, będą wymieniać listy delegowanych specjalistów.
Artykuł  3
1. Strona wysyłająca zapewni, że osoby uczestniczące w wymianie w ramach niniejszego Protokołu będą posiadały ubezpieczenie (polisę) na wypadek nagłych zachorowań lub nieszczęśliwego wypadku, chyba że prawo do świadczeń zdrowotnych wynika z przepisów kraju przyjmującego.
2. Na prośbę jednej z Umawiających się Stron druga Umawiająca się Strona przyjmie pacjentów na leczenie w swoich specjalistycznych szpitalach i sanatoriach na koszt Strony wysyłającej. Strona wysyłająca przekaże Stronie przyjmującej wszystkie niezbędne informacje o pacjentach, w języku rosyjskim lub angielskim, a wysłanie pacjentów będzie realizowane tylko w przypadku zgody Strony przyjmującej, która określi koszty leczenia.
Artykuł  4
1. Strona wysyłająca pokryje koszty podróży specjalistów, o których mowa w artykule 1 ustęp 3 i w artykule 2.
2. Strona przyjmująca opłaci koszty hotelu, koszty transportu wewnątrz kraju oraz wypłaci diety zgodnie z obowiązującymi przepisami wewnętrznymi.
Artykuł  5

Umawiające się Strony będą popierać współpracę w zakresie polityki lekowej obu Państw.

Artykuł  6

Umawiające się Strony będą popierać wymianę doświadczeń w zakresie akupunktury jako metody wspomagającej leczenie.

Artykuł  7

W czasie obowiązywania niniejszego Protokołu Umawiające się Strony mogą realizować także inne przedsięwzięcia, które będą uzgadniane i zaakceptowane przez obie Umawiające się Strony.

Artykuł  8
1. Niniejszy Protokół wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje przez okres trzech lat.
2. Jeżeli żadna z Umawiających się Stron nie wypowie Protokołu drogą pisemnego powiadomienia na trzy miesiące przed upływem terminu jego ważności, Protokół będzie przedłużony na następne trzy lata.
Artykuł  9

Wypowiedzenie niniejszego Protokołu o współpracy nie naruszy realizacji programów i przedsięwzięć, które zaczęto realizować w czasie obowiązywania Protokołu, chyba że Umawiające się Strony postanowią inaczej.

Niniejszy Protokół sporządzono w Ułan Bator dnia 2 September 2005 roku w dwóch egzemplarzach, każdy w języku polskim, mongolskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty posiadają jednakową moc. W razie rozbieżności przy ich interpretowaniu tekst w języku angielskim uważany będzie za rozstrzygający.