Międzyresortowy Zespół do Spraw Zbadania Prawidłowości Ustalania Cen na Leki Pochodzące z Importu. - M.P.2004.15.243 - OpenLEX

Międzyresortowy Zespół do Spraw Zbadania Prawidłowości Ustalania Cen na Leki Pochodzące z Importu.

Monitor Polski

M.P.2004.15.243

Akt utracił moc
Wersja od: 30 marca 2004 r.

ZARZĄDZENIE Nr 29
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 22 marca 2004 r.
w sprawie Międzyresortowego Zespołu do Spraw Zbadania Prawidłowości Ustalania Cen na Leki Pochodzące z Importu

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717) zarządza się, co następuje:
1.
Powołuje się Międzyresortowy Zespół do Spraw Zbadania Prawidłowości Ustalania Cen na Leki Pochodzące z Importu, zwany dalej "Zespołem".
2.
Zespół jest organem opiniodawczo-doradczym Prezesa Rady Ministrów.
1.
Zespół jest organem powołanym w celu ustalenia zgodności aktów prawnych i działań uprawnionych organów administracji rządowej z zobowiązaniami zawartymi w Układzie Europejskim pod kątem prawidłowości ustalania cen na leki pochodzące z importu.
2.
Do zadań Zespołu należy w szczególności:
1)
analiza przepisów dotyczących sposobu ustalania cen na leki importowane w latach 1999-2002;
2)
analiza przepisów Układu Europejskiego, w których są zawarte zobowiązania Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie ustalania cen na leki pochodzące z importu;
3)
ocena prawidłowości ustalania cen na leki pochodzące z importu.
Zespół działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, określającego szczegółowy sposób i tryb działania Zespołu.
1.
W skład Zespołu wchodzą:
1)
przewodniczący Zespołu - podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia,
2)
członkowie - przedstawiciele wyznaczeni przez:
a)
ministra właściwego do spraw finansów publicznych,
b)
Ministra Sprawiedliwości,
c)
ministra właściwego do spraw zdrowia,
d)
ministra właściwego do spraw gospodarki,
e)
ministra właściwego do spraw zagranicznych,
f)
Sekretarza Komitetu Integracji Europejskiej,
3)
sekretarz Zespołu - przedstawiciel ministra właściwego do spraw zdrowia

- powoływani i odwoływani przez Prezesa Rady Ministrów.

2.
Przewodniczący Zespołu może wyodrębnić ze składu Zespołu podzespoły lub grupy robocze.
3.
W pracach Zespołu, podzespołu lub grupy roboczej mogą brać udział, jako eksperci z dziedzin omawianych w ramach prac Zespołu, osoby niebędące członkami Zespołu, zaproszone przez przewodniczącego Zespołu.
Pracami Zespołu kieruje przewodniczący Zespołu, do którego zadań należy w szczególności:
1)
organizacja pracy Zespołu;
2)
zwoływanie posiedzeń Zespołu;
3)
przewodniczenie obradom Zespołu i czuwanie nad sprawnym ich przebiegiem;
4)
wnioskowanie do organu, który wskazał osobę do udziału w pracach Zespołu, o odwołanie członka Zespołu, w przypadku jego nieusprawiedliwionej nieobecności co najmniej na trzech posiedzeniach Zespołu;
5)
przedstawianie do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw zdrowia projektu planu finansowego Zespołu.
W przypadku nieobecności przewodniczącego Zespołu na posiedzeniu lub wystąpienia innej przyczyny uniemożliwiającej przewodniczącemu Zespołu osobiste wykonywanie jego funkcji, obowiązki te wykonuje zastępca przewodniczącego, a zwłaszcza:
1)
przygotowuje projekt:
a)
porządku obrad posiedzeń,
b)
terminarza posiedzeń;
2)
sporządza opinię o zasadności zlecenia wykonania ekspertyzy lub opracowania osobom niebędącym członkami Zespołu, w tym także o przewidywanych kosztach ich wykonania;
3)
prowadzi rejestr zleconych prac i czuwa nad terminowym sporządzeniem ekspertyzy lub opracowania.
Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu, a w szczególności obsługę kancelaryjno-biurową, zapewnia Departament Polityki Lekowej w Ministerstwie Zdrowia, współpracując w tym zakresie z przewodniczącym Zespołu.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.