§ 5. - Międzyresortowy Zespół do spraw przeciwdziałania propagowaniu faszyzmu i innych ustrojów totalitarnych oraz... - M.P.2018.205 - OpenLEX

§ 5. - Międzyresortowy Zespół do spraw przeciwdziałania propagowaniu faszyzmu i innych ustrojów totalitarnych oraz przestępstwom nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość.

Monitor Polski

M.P.2018.205

Akt utracił moc
Wersja od: 20 lutego 2018 r.
§  5. 
Przewodniczący Zespołu:
1)
zwołuje posiedzenia Zespołu z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu;
2)
przewodniczy posiedzeniom Zespołu i kieruje jego pracami;
3)
wyznacza spośród członków Zespołu osobę zwołującą i przewodniczącą posiedzeniom Zespołu w przypadku swojej nieobecności;
4)
zleca wykonanie opracowań, ekspertyz, raportów i analiz na potrzeby działania Zespołu.