Międzyresortowy Zespół do spraw przeciwdziałania propagowaniu faszyzmu i innych ustrojów totalitarnych oraz przestępstwom... - M.P.2018.205 - OpenLEX

Międzyresortowy Zespół do spraw przeciwdziałania propagowaniu faszyzmu i innych ustrojów totalitarnych oraz przestępstwom nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość.

Monitor Polski

M.P.2018.205

Akt utracił moc
Wersja od: 20 lutego 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 24
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 20 lutego 2018 r.
w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw przeciwdziałania propagowaniu faszyzmu i innych ustrojów totalitarnych oraz przestępstwom nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
1. 
Tworzy się Międzyresortowy Zespół do spraw przeciwdziałania propagowaniu faszyzmu i innych ustrojów totalitarnych oraz przestępstwom nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, zwany dalej "Zespołem".
2. 
Zespół jest organem pomocniczym Rady Ministrów.
Do zadań Zespołu należy:
1)
identyfikacja problemów pojawiających się w praktyce ścigania przestępstw polegających na publicznym propagowaniu faszystowskiego i innego totalitarnego ustroju państwa oraz nawoływaniu do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość;
2)
opracowanie założeń ewentualnych zmian przepisów mających na celu wyeliminowanie zjawisk i problemów, o których mowa w pkt 1.
W skład Zespołu wchodzą:
1)
przewodniczący Zespołu - sekretarz stanu wyznaczony przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji;
2)
członkowie:
a)
przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości w randze sekretarza albo podsekretarza stanu,
b)
dwóch przedstawicieli Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,
c)
przedstawiciel Ministra Spraw Zagranicznych w randze sekretarza albo podsekretarza stanu,
d)
przedstawiciel Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w randze sekretarza albo podsekretarza stanu,
e)
przedstawiciel Ministra - Członka Rady Ministrów, Koordynatora Służb Specjalnych,
f)
Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Pełnomocnik Rządu do spraw społeczeństwa obywatelskiego, Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania Adam Lipiński,
g)
Komendant Główny Policji albo jego zastępca,
h)
Komendant Główny Straży Granicznej albo jego zastępca,
i)
Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo jego zastępca,
j)
przedstawiciel Prokuratora Krajowego;
3)
sekretarz Zespołu - dyrektor albo zastępca dyrektora komórki organizacyjnej w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji właściwej w sprawach porządku publicznego.
1. 
W pracach Zespołu mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby niebędące członkami Zespołu, zaproszone przez przewodniczącego Zespołu, w tym przedstawiciele organizacji pozarządowych, które zgodnie z zakresem swoich zadań statutowych zajmują się ochroną praw człowieka.
2. 
W celu wykonania określonego zadania, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu, przewodniczący Zespołu może tworzyć grupy robocze złożone z członków Zespołu, osób zaproszonych do udziału w pracach Zespołu lub wyznaczonych przez członków Zespołu pracowników jednostek organizacyjnych kierowanych przez członków Zespołu.
Przewodniczący Zespołu:
1)
zwołuje posiedzenia Zespołu z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu;
2)
przewodniczy posiedzeniom Zespołu i kieruje jego pracami;
3)
wyznacza spośród członków Zespołu osobę zwołującą i przewodniczącą posiedzeniom Zespołu w przypadku swojej nieobecności;
4)
zleca wykonanie opracowań, ekspertyz, raportów i analiz na potrzeby działania Zespołu.
1. 
Szczegółowy tryb pracy Zespołu określa regulamin Zespołu, uchwalony na pierwszym posiedzeniu Zespołu.
2. 
Zespół podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał na posiedzeniach. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Zespołu. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Zespołu.
3. 
Osobom zaproszonym do udziału w pracach Zespołu, o których mowa w § 4 ust. 1, nie przysługuje prawo do udziału w głosowaniu nad uchwałami.
4. 
Protokół z posiedzenia Zespołu sporządza sekretarz Zespołu. Protokół podpisuje osoba przewodnicząca posiedzeniu oraz sekretarz Zespołu.
Organy administracji rządowej oraz jednostki organizacyjne im podległe lub przez nie nadzorowane, na wniosek przewodniczącego Zespołu, udzielają Zespołowi, w ramach swoich kompetencji, pomocy przy wykonywaniu jego zadań, w szczególności przedstawiają niezbędne informacje i dokumenty.
1. 
Obsługę techniczno-organizacyjną oraz biurową prac Zespołu zapewnia komórka organizacyjna Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji właściwa w sprawach porządku publicznego.
2. 
Wydatki na obsługę, o której mowa w ust. 1, są pokrywane z budżetu państwa z części 42 - Sprawy wewnętrzne, której dysponentem jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Udział w pracach Zespołu jest nieodpłatny.
1. 
Przewodniczący Zespołu przedstawi Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji założenia zmian w przepisach, o których mowa w § 2 pkt 2, w terminie 90 dni od dnia powołania Zespołu.
2. 
Przewodniczący Zespołu przedstawi Radzie Ministrów sprawozdanie z realizacji zadań Zespołu w terminie 30 dni od dnia zaakceptowania przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji założeń, o których mowa w ust. 1.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.