§ 4. - Międzyresortowy Zespół do spraw przeciwdziałania propagowaniu faszyzmu i innych ustrojów totalitarnych oraz... - M.P.2018.205 - OpenLEX

§ 4. - Międzyresortowy Zespół do spraw przeciwdziałania propagowaniu faszyzmu i innych ustrojów totalitarnych oraz przestępstwom nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość.

Monitor Polski

M.P.2018.205

Akt utracił moc
Wersja od: 20 lutego 2018 r.
§  4. 
1. 
W pracach Zespołu mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby niebędące członkami Zespołu, zaproszone przez przewodniczącego Zespołu, w tym przedstawiciele organizacji pozarządowych, które zgodnie z zakresem swoich zadań statutowych zajmują się ochroną praw człowieka.
2. 
W celu wykonania określonego zadania, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu, przewodniczący Zespołu może tworzyć grupy robocze złożone z członków Zespołu, osób zaproszonych do udziału w pracach Zespołu lub wyznaczonych przez członków Zespołu pracowników jednostek organizacyjnych kierowanych przez członków Zespołu.