Monitor Polski

M.P.2016.637

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 lipca 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 88
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 5 lipca 2016 r.
w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw "Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017"

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Tworzy się Międzyresortowy Zespół do spraw "Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017", zwany dalej "Zespołem".
2. Zespół jest organem pomocniczym Rady Ministrów.
§  2. Do zadań Zespołu należy w szczególności:
1) koordynowanie i monitorowanie wdrażania "Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017", zwanego dalej "Programem";
2) akceptowanie listy projektów rekomendowanych do realizacji, a w szczególności określenie na dany rok:
a) liczby projektów składanych przez wojewodów do dofinansowania,
b) zasad dofinansowania z Programu dla jednego projektu,
c) harmonogramu realizacji Programu,
d) kryteriów formalnych oceny projektów;
3) rekomendowanie ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych projektów do dofinansowania z rezerwy celowej;
4) dokonanie pomiaru realizacji celów Programu.
§  3.
1. W skład Zespołu wchodzą:
1) przewodniczący - przedstawiciel wyznaczony przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych;
2) pozostali członkowie, po jednym przedstawicielu, wyznaczonym przez:
a) ministra właściwego do spraw informatyzacji,
b) ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
c) ministra właściwego do spraw kultury fizycznej,
d) ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,
e) ministra właściwego do spraw transportu,
f) ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego,
g) ministra właściwego do spraw zdrowia,
h) Ministra Sprawiedliwości,
i) Komendanta Głównego Policji,
j) Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej,
k) Komendanta Głównego Straży Granicznej,
l) Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej;
3) sekretarz - wyznaczony przez przewodniczącego przedstawiciel urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
2. Przewodniczący, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu, może zapraszać do uczestniczenia w pracach Zespołu z głosem doradczym przedstawicieli organów administracji rządowej, uczelni oraz organizacji pozarządowych, a także innych podmiotów niż wymienione w ust. 1 pkt 2.
3. Członkowie Zespołu mogą być zastępowani w pracach Zespołu przez upoważnionych przedstawicieli.
§  4.
1. Posiedzenia Zespołu zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy co najmniej dwa razy w roku oraz w każdym przypadku na umotywowany wniosek członka Zespołu.
2. Posiedzeniami Zespołu kieruje przewodniczący albo wyznaczony przez przewodniczącego członek Zespołu.
3. Przewodniczący może powierzyć członkom Zespołu wykonanie określonych prac służących realizacji zadań Zespołu.
§  5. Przewodniczący Zespołu powołuje grupy robocze składające się z ekspertów wskazywanych przez członków Zespołu, których zadaniem jest wsparcie Zespołu, a w szczególności ocena projektów wskazanych do dofinansowania przez wojewodów.
§  6. W sprawach wymagających rozstrzygnięcia Zespół podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Zespołu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
§  7.
1. Szczegółowy tryb pracy Zespołu określa regulamin uchwalony przez Zespół na pierwszym posiedzeniu.
2. Regulamin określa w szczególności tryb:
1) zwoływania, prowadzenia obrad i protokołowania posiedzeń Zespołu;
2) podejmowania uchwał;
3) powoływania grup roboczych;
4) zapraszania osób niebędących członkami Zespołu.
§  8. Organy administracji rządowej oraz podległe im jednostki organizacyjne są obowiązane do współdziałania oraz udzielania Zespołowi pomocy przy realizacji zadań, o których mowa w § 2.
§  9. Udział w pracach Zespołu jest nieodpłatny.
§  10.
1. Obsługę techniczno-organizacyjną oraz biurową prac Zespołu zapewnia urząd obsługujący ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
2. Wydatki związane z działalnością Zespołu i powoływanych grup roboczych są pokrywane z budżetu państwa, z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw wewnętrznych.
§  11. Zespół tworzy się na okres wykonywania zadań, o których mowa w § 2.
§  12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.