§ 3. - Międzyresortowy Zespół do spraw Polityki Rewitalizacji "Krajowy Komitet Rewitalizacji". - M.P.2017.773 - OpenLEX

§ 3. - Międzyresortowy Zespół do spraw Polityki Rewitalizacji "Krajowy Komitet Rewitalizacji".

Monitor Polski

M.P.2017.773

Akt utracił moc
Wersja od: 3 sierpnia 2017 r.
§  3. 
1. 
W skład Zespołu wchodzą:
1)
przewodniczący;
2)
zastępca przewodniczącego;
3)
pozostali członkowie:
a)
po jednym przedstawicielu, w randze sekretarza stanu albo podsekretarza stanu, wskazanym przez ministra właściwego do spraw:
finansów publicznych,
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
rozwoju wsi,
środowiska,
zabezpieczenia społecznego,
b)
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego;
4)
sekretarz - pracownik komórki organizacyjnej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, właściwej w zakresie obsługi merytorycznej i organizacyjnej Zespołu, wyznaczony przez tego ministra.
2. 
Funkcja przewodniczącego oraz zastępcy przewodniczącego pełniona jest rotacyjnie przez przedstawiciela ministra właściwego do spraw:
1)
budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa,
2)
rozwoju regionalnego

- w randze sekretarza stanu albo podsekretarza stanu.

3. 
Rotacja, o której mowa w ust. 2, następuje w dniu 1 stycznia oraz w dniu 1 lipca danego roku.