§ 12. - Międzyresortowy Zespół do spraw Polityki Rewitalizacji "Krajowy Komitet Rewitalizacji". - M.P.2017.773 - OpenLEX

§ 12. - Międzyresortowy Zespół do spraw Polityki Rewitalizacji "Krajowy Komitet Rewitalizacji".

Monitor Polski

M.P.2017.773

Akt utracił moc
Wersja od: 3 sierpnia 2017 r.
§  12. 
Koszty funkcjonowania Zespołu, o których mowa w § 10 ust. 2 oraz § 11 ust. 1, są pokrywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.