§ 11. - Międzyresortowy Zespół do spraw Polityki Rewitalizacji "Krajowy Komitet Rewitalizacji". - M.P.2017.773 - OpenLEX

§ 11. - Międzyresortowy Zespół do spraw Polityki Rewitalizacji "Krajowy Komitet Rewitalizacji".

Monitor Polski

M.P.2017.773

Akt utracił moc
Wersja od: 3 sierpnia 2017 r.
§  11. 
1. 
Obsługę techniczno-organizacyjną oraz biurową prac Zespołu zapewnia urząd obsługujący ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.
2. 
Posiedzenia Zespołu odbywają się w siedzibie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego albo w innych miejscach, w szczególności na terenie gmin prowadzących procesy rewitalizacyjne, na zaproszenie wójtów, burmistrzów albo prezydentów miast.