Monitor Polski

M.P.2017.167

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 kwietnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 6
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 2 lutego 2017 r.
w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Opracowania Systemu Orzekania o Niepełnosprawności oraz Niezdolności do Pracy

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Tworzy się Międzyresortowy Zespół do spraw Opracowania Systemu Orzekania o Niepełnosprawności oraz Niezdolności do Pracy, zwany dalej "Zespołem".
2.  Zespół jest organem pomocniczym Prezesa Rady Ministrów.
§  2. 
1.  W skład Zespołu wchodzą:
1) przewodniczący - przedstawiciel Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej;
2) zastępca przewodniczącego - przedstawiciel Ministra Zdrowia;
3) zastępca przewodniczącego - przedstawiciel Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej;
4) członkowie - wyznaczeni przez:
a) Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
b) Ministra Edukacji Narodowej,
c) Ministra Obrony Narodowej,
d) Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
e) Ministra Rozwoju i Finansów,
f) Ministra Sprawiedliwości,
g) Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,
h) Ministra Zdrowia,
i) Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
j) Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
5) sekretarz - wyznaczony przez przewodniczącego.
2.  Członkowie Zespołu mogą być zastępowani w jego pracach przez upoważnionych przedstawicieli.
3.  Przewodniczący może zapraszać do udziału w pracach Zespołu, z głosem doradczym, w szczególności:
1) przedstawicieli:
a) Naczelnej Izby Lekarskiej,
b) Polskiego Towarzystwa Orzecznictwa Lekarskiego,
c) Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
d) organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych;
2) ekspertów.
§  3.  Do zadań Zespołu należy:
1) dokonanie analizy funkcjonowania systemu orzekania o niepełnosprawności i niezdolności do pracy w kontekście ich spójności i konieczności koordynacji działań lub możliwości ich zintegrowania;
2) opracowanie projektu założeń do ustawy o orzekaniu o niepełnosprawności i niezdolności do pracy;
3) opracowanie projektu ustawy o orzekaniu o niepełnosprawności i niezdolności do pracy po przyjęciu założeń przez Zespół;
4) opiniowanie rozwiązań dotyczących systemu orzekania o niepełnosprawności i niezdolności do pracy wypracowanych w ramach działania 2.6 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
§  4. 
1.  Zespół obraduje na posiedzeniach.
2.  Posiedzenia Zespołu zwołuje przewodniczący.
3.  Przewodniczący, a w razie jego nieobecności zastępca przewodniczącego kieruje pracami Zespołu i określa porządek obrad.
4.  Zespół podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zespołu. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego, a w razie jego nieobecności - głos zastępcy przewodniczącego, kierującego pracami Zespołu.
5.  Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący albo zastępca przewodniczącego, kierujący pracami Zespołu.
§  5. 
1.  W celu realizacji zadań Zespołu przewodniczący, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu, może:
1) powoływać podzespoły doradcze, w skład których mogą wchodzić członkowie Zespołu i osoby, o których mowa w § 2 ust. 3;
2) w razie konieczności uzasadnionej specyfiką danego problemu - zlecić wykonanie pisemnych opinii lub ekspertyz.
2.  Do rozpatrywania spraw niewymagających udziału wszystkich członków Zespołu przewodniczący może powoływać podzespoły problemowe do określonego zadania.
§  6.  Szczegółowy tryb pracy Zespołu określa regulamin uchwalony przez Zespół, na wniosek przewodniczącego, zwykłą większością głosów.
§  7.  Organy administracji rządowej oraz podległe im państwowe jednostki organizacyjne, na wniosek przewodniczącego lub upoważnionego przez niego członka Zespołu, udzielają Zespołowi wszechstronnej pomocy przy wykonywaniu jego zadań, w szczególności przedstawiają niezbędne informacje lub dokumenty.
§  8. 
1.  Za udział w pracach Zespołu nie przysługuje wynagrodzenie oraz zwrot kosztów przejazdów, dojazdów i noclegów.
2.  Wydatki związane z działalnością Zespołu, a także powołanych podzespołów doradczych są pokrywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.
3.  Finansowanie pisemnych opinii lub ekspertyz, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2, jest pokrywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.
§  9. 
1.  Ustala się następujące terminy zakończenia prac nad poszczególnymi zadaniami Zespołu, z zastrzeżeniem ust. 2, dla zadania, o którym mowa w:
1) § 3 pkt 1 - cztery miesiące od dnia pierwszego posiedzenia Zespołu;
2) § 3 pkt 2 - cztery miesiące od upływu terminu określonego w pkt 1;
3) 1  § 3 pkt 3 - siedem miesięcy od upływu terminu określonego w pkt 2.
2.  2  Zakończenie prac Zespołu nie może jednak nastąpić później niż do dnia 29 czerwca 2018 r.
§  10.  Przewodniczący przedstawia Ministrowi Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kwartalne sprawozdania z realizacji zadań, o których mowa w § 3.
§  11.  Przewodniczący przedstawia Ministrowi Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej sprawozdanie końcowe z realizacji zadań, o których mowa w § 3, wraz z odpowiednimi dokumentami, niezwłocznie po zakończeniu prac Zespołu, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia ich zakończenia.
§  12.  Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedstawia Prezesowi Rady Ministrów sprawozdanie z realizacji zadań Zespołu, w terminie 30 dni od dnia otrzymania sprawozdania, o którym mowa w § 11.
§  13.  Obsługę organizacyjną oraz kancelaryjno-biurową Zespołu zapewnia Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
§  14.  Pierwsze posiedzenie Zespołu przewodniczący zwołuje nie później niż w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia.
§  15.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 9 ust. 1 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 53 z dnia 20 kwietnia 2018 r. (M.P.2018.424) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 kwietnia 2018 r.
2 § 9 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 53 z dnia 20 kwietnia 2018 r. (M.P.2018.424) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 kwietnia 2018 r.