Monitor Polski

M.P.2016.971

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 października 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 134
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 4 października 2016 r.
w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw opracowania projektu Rządowego Programu wsparcia dla rodzin "Za życiem"

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Tworzy się Międzyresortowy Zespół do spraw opracowania projektu Rządowego Programu wsparcia dla rodzin "Za życiem", zwany dalej "Zespołem".
2. Zespół jest organem pomocniczym Prezesa Rady Ministrów.
§  2. Zadaniem Zespołu jest opracowanie projektu Rządowego Programu wsparcia dla rodzin "Za życiem".
§  3.
1. W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący Zespołu - sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Krzysztof Michałkiewicz;
2) Wiceprzewodniczący - sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Grzegorz Schreiber;
3) członkowie Zespołu:
a) sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Jarosław Pinkas,
b) sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Wiesław Janczyk,
c) sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Patryk Jaki,
d) sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Kazimierz Smoliński,
e) sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Teresa Wargocka,
f) podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Sebastian Chwałek;
4) sekretarz Zespołu - osoba wyznaczona przez Przewodniczącego Zespołu spośród pracowników komórki organizacyjnej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej właściwej w zakresie obsługi merytorycznej, organizacyjnej i kancelaryjno-biurowej Zespołu.
2. Członkowie Zespołu mogą być zastępowani w pracach Zespołu przez upoważnionych przedstawicieli.
§  4. Przewodniczący:
1) zwołuje posiedzenia Zespołu z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu nie rzadziej niż raz na kwartał;
2) przewodniczy posiedzeniom Zespołu;
3) ustala terminy i program kolejnych posiedzeń Zespołu z uwzględnieniem wniosków zgłaszanych przez członków Zespołu;
4) wyznacza spośród członków Zespołu osobę, która w razie nieobecności Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego wykonuje jego zadania.
§  5. W pracach Zespołu mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby niebędące członkami Zespołu, zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu.
§  6. Zespół ustala harmonogram realizacji zadania, o którym mowa w § 2.
§  7.
1. W celu realizacji zadania Zespołu, Przewodniczący Zespołu z własnej inicjatywy albo na wniosek członka Zespołu może tworzyć grupy robocze złożone z członków Zespołu lub osób zaproszonych do udziału w pracach Zespołu.
2. Przewodniczący Zespołu, na wniosek członka Zespołu, może również zapraszać do udziału w pracach grupy roboczej osoby inne niż wymienione w ust. 1.
3. Przewodniczący Zespołu może zlecać wykonanie opracowań, analiz, opinii lub ekspertyz.
§  8. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, który podpisuje osoba przewodnicząca posiedzeniu.
§  9. Organy administracji rządowej oraz podległe im jednostki organizacyjne, na wniosek Przewodniczącego Zespołu, udzielają Zespołowi, w ramach swoich kompetencji, pomocy przy wykonywaniu jego zadań, w szczególności przedstawiają niezbędne informacje i dokumenty.
§  10. Zespół tworzy się na okres wykonania zadania, o którym mowa w § 2.
§  11. Udział w pracach Zespołu jest nieodpłatny.
§  12.
1. Obsługę techniczno-organizacyjną oraz biurową prac Zespołu zapewnia Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
2. Finansowanie opracowań, analiz, opinii i ekspertyz, o których mowa w § 7 ust. 3, jest realizowane ze środków pozostających w dyspozycji ministra, do zakresu działania którego należą sprawy, których dotyczy opracowanie, analiza, opinia lub ekspertyza.
3. Posiedzenia Zespołu odbywają się w siedzibie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
4. W uzasadnionych przypadkach posiedzenia Zespołu mogą odbywać się w innym miejscu, wskazanym przez Przewodniczącego.
5. Koszty obsługi, o której mowa w ust. 1, są pokrywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
§  13. Przewodniczący Zespołu przedstawia Prezesowi Rady Ministrów, na koniec każdego półrocza, sprawozdanie z realizacji zadania Zespołu.
§  14. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.