Monitor Polski

M.P.2016.1105

| Akt obowiązujący
Wersja od: 14 listopada 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 113
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 10 listopada 2016 r.
w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Implementacji Postanowień Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczypospolitej Polskiej w 2016 r.

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Tworzy się Międzyresortowy Zespół do spraw Implementacji Postanowień Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w 2016 r., zwany dalej "Zespołem".
2. Zespół jest organem pomocniczym Rady Ministrów.
§  2. Zadaniem Zespołu jest implementacja postanowień Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczypospolitej Polskiej w 2016 r., które mają być realizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, związanych z wojskowym wzmocnieniem flanki wschodniej Sojuszu Północnoatlantyckiego, a w szczególności:
1) koordynacja działań organów administracji rządowej, w tym ich współdziałania z organami samorządu terytorialnego i innymi podmiotami w celu implementacji postanowień Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w 2016 r.;
2) koordynacja prac mających na celu oszacowanie wysokości środków niezbędnych na wydatki związane z implementacją postanowień Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w 2016 r.;
3) koordynacja współpracy z instytucjami Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego oraz państwami ramowymi batalionowych grup bojowych w zakresie implementacji postanowień Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w 2016 r.;
4) dokonywanie okresowej oceny stanu implementacji postanowień Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w 2016 r.
§  3.
1. W skład Zespołu wchodzą:
1) przewodniczący - Minister Obrony Narodowej;
2) I wiceprzewodniczący - podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych;
3) II wiceprzewodniczący - podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej właściwy w sprawach uzgadniania i negocjowania umów międzynarodowych;
4) członkowie:
a) po jednym przedstawicielu w randze sekretarza stanu albo podsekretarza stanu wyznaczonym przez:
ministra właściwego do spraw gospodarki,
ministra właściwego do spraw wewnętrznych,
ministra właściwego do spraw finansów publicznych,
ministra właściwego do spraw informatyzacji,
ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej,
Ministra Sprawiedliwości,
b) Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego,
c) Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych,
d) Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych,
e) Komendant Główny Policji,
f) Komendant Główny Straży Granicznej,
g) Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej,
h) Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego,
i) Szef Służby Wywiadu Wojskowego;
5) sekretarz Zespołu - osoba wyznaczona przez przewodniczącego.
2. Przewodniczący może zapraszać do udziału w pracach Zespołu przedstawicieli innych ministerstw i organów administracji rządowej, a także organów samorządu terytorialnego i innych zainteresowanych podmiotów.
3. Członkowie Zespołu mogą być w szczególnych przypadkach zastępowani w jego pracach przez upoważnionych przedstawicieli.
§  4.
1. Pracami Zespołu kieruje przewodniczący, a w razie jego nieobecności - I wiceprzewodniczący.
2. Posiedzenia Zespołu zwołuje przewodniczący albo, z jego upoważnienia, II wiceprzewodniczący.
3. Przewodniczący wskazuje członkom Zespołu zadania do wykonania zgodnie z ustaleniami Zespołu.
4. Protokół posiedzenia Zespołu sporządza sekretarz Zespołu. Protokół podpisuje osoba, która przewodniczyła posiedzeniu, oraz sekretarz Zespołu.
§  5.
1. Zespół odbywa posiedzenia w terminach określonych przez przewodniczącego.
2. Posiedzenia Zespołu odbywają się w siedzibie przewodniczącego, chyba że zwołujący posiedzenie wskaże inne miejsce.
§  6.
1. Zespół podejmuje uchwały w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów o przyjęciu uchwały decyduje głos przewodniczącego, a w razie jego nieobecności - głos I wiceprzewodniczącego.
2. Przewodniczący może z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu zarządzić korespondencyjne przyjęcie uchwały przez członków Zespołu (tryb obiegowy).
§  7. Udział w pracach Zespołu jest nieodpłatny.
§  8. Przewodniczący co trzy miesiące przedkłada Radzie Ministrów informację dotyczącą działania Zespołu.
§  9. Obsługę administracyjno-biurową i techniczną Zespołu zapewnia urząd obsługujący przewodniczącego.
§  10. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.