Międzyresortowy Zespół do spraw Funkcjonowania Górnictwa Węgla Kamiennego w Polsce.

Monitor Polski

M.P.2014.321

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 maja 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 28
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 5 maja 2014 r.
w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Funkcjonowania Górnictwa Węgla Kamiennego w Polsce

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:
1.
Tworzy się Międzyresortowy Zespół do spraw Funkcjonowania Górnictwa Węgla Kamiennego w Polsce, zwany dalej "Zespołem".
2.
Zespół jest organem pomocniczym Rady Ministrów.
W skład Zespołu wchodzą:
1)
przewodniczący - Jerzy Witold Pietrewicz, sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki;
2)
członkowie:
a)
Janusz Cichoń, sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów,
b)
Tomasz Tomczykiewicz, sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki,
c)
Adam Zdziebło, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju,
d)
Jacek Męcina, sekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej,
e)
Rafał Baniak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa,
f)
Jakub Jaworowski, podsekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Do zadań Zespołu należy:
1)
dokonanie analizy funkcjonowania polskiego sektora górnictwa węgla kamiennego;
2)
aktualizacja koncepcji rozwoju i zwiększenia konkurencyjności polskiego sektora górnictwa węgla kamiennego;
3)
opracowanie koncepcji szerszego wykorzystania energii z węgla kamiennego w celu podniesienia bezpieczeństwa energetycznego Polski;
4)
przygotowanie rekomendacji dotyczących dalszych działań zmierzających do poprawy funkcjonowania sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce, w tym jego restrukturyzacji.
1.
Przewodniczący:
1)
zwołuje posiedzenia Zespołu z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu;
2)
przewodniczy posiedzeniom;
3)
ustala harmonogram prac Zespołu, terminy i program kolejnych posiedzeń Zespołu, z uwzględnieniem wniosków zgłaszanych przez członków Zespołu;
4)
wyznacza zastępcę spośród członków Zespołu.
2.
Zastępca przewodniczącego zwołuje posiedzenia i przewodniczy obradom Zespołu w przypadku nieobecności przewodniczącego.
W pracach Zespołu mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby niebędące członkami Zespołu, zaproszone przez przewodniczącego.
1.
W celu realizacji zadań Zespołu przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu może tworzyć grupy robocze i zespoły doradcze złożone z członków Zespołu oraz z osób zaproszonych do udziału w pracach Zespołu.
2.
Członkowie Zespołu mogą wyznaczać do udziału w grupach roboczych i zespołach doradczych pracowników swoich urzędów.
3.
Przewodniczący może zlecać wykonywanie opinii lub ekspertyz.
Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, który podpisuje osoba przewodnicząca posiedzeniu.
Organy administracji rządowej oraz podległe im jednostki organizacyjne, na wniosek przewodniczącego Zespołu, udzielają Zespołowi, w ramach swoich kompetencji, pomocy przy wykonywaniu jego zadań, w szczególności przedstawiają niezbędne informacje i dokumenty.
Zespół tworzy się na okres wykonywania zadań, o których mowa w § 3.
Obsługę prac Zespołu zapewnia Ministerstwo Gospodarki.
Przewodniczący Zespołu przedstawia Radzie Ministrów, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia, rekomendacje, o których mowa w § 3 pkt 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.