Maksymalne stawki opłat produktowych na rok 2006.

Monitor Polski

M.P.2005.36.504

Akt jednorazowy
Wersja od: 21 czerwca 2005 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 9 czerwca 2005 r.
w sprawie maksymalnych stawek opłat produktowych na rok 2006

Na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. Nr 63, poz. 639, z późn. zm.2)) ogłasza się, że maksymalne stawki opłat produktowych na rok 2006 wynoszą odpowiednio:
1)
dla opakowań wymienionych w załączniku nr 1 do ustawy - 3,96 zł za 1 kg;
2)
dla produktów wymienionych w poz. 2 i 3 w załączniku nr 2 do ustawy - 66,06 zł za sztukę;
3)
dla produktów wymienionych w poz. 4 w załączniku nr 2 do ustawy - 6,60 zł za sztukę;
4)
dla produktów wymienionych w poz. 1 w załączniku nr 3 do ustawy - 2,65 zł za 1 kg;
5)
dla produktów wymienionych w poz. 2 w załączniku nr 3 do ustawy - 3,96 zł za sztukę;
6)
dla produktów wymienionych w poz. 3 w załączniku nr 3 do ustawy - 2,65 zł za 1 kg dla opony nowej i używanej regenerowanej (bieżnikowanej) oraz 10,57 zł za 1 kg dla opony używanej nieregenerowanej (niebieżnikowanej);
7)
dla produktów wymienionych w poz. 4 w załączniku nr 3 do ustawy - 2,00 zł za 1 kg.
______

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 134, poz. 1438).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 7, poz. 78, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 121, poz. 1263 oraz z 2005 r. Nr 33, poz. 291.