§ 2. - Maksymalna wysokość i warunki udzielania kredytu bankowego na budowę domów jednorodzinnych. - M.P.1963.72.358 - OpenLEX

§ 2. - Maksymalna wysokość i warunki udzielania kredytu bankowego na budowę domów jednorodzinnych.

Monitor Polski

M.P.1963.72.358

Akt utracił moc
Wersja od: 28 września 1963 r.
§  2.
Przy przyznawaniu kredytu bankowego na budowę domów jednorodzinnych (mieszkań w małych domach mieszkalnych), realizowaną na podstawie pozwolenia budowlanego wydanego po dniu 31 grudnia 1962 r., obowiązuje przepis § 1 pkt 3 zarządzenia Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1961 r. w sprawie maksymalnej wysokości i warunków udzielania kredytu bankowego na budownictwo mieszkaniowe ze środków własnych ludności (Monitor Polski z 1961 r. Nr 75, poz. 319 i z 1963 r. Nr 14, poz. 79).