Maksymalna wysokość i warunki udzielania kredytu bankowego na budowę domów jednorodzinnych.

Monitor Polski

M.P.1963.72.358

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 września 1963 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI KOMUNALNEJ
z dnia 11 września 1963 r.
w sprawie maksymalnej wysokości i warunków udzielania kredytu bankowego na budowę domów jednorodzinnych.

W celu umożliwienia szybszego zakończenia budowy domów jednorodzinnych rozpoczętych przed dniem 1 stycznia 1963 r. na podstawie § 7 ust. 2 i § 12 ust. 2 uchwały nr 81 Rady Ministrów z dnia 15 marca 1957 r. w sprawie pomocy Państwa dla budownictwa mieszkaniowego ze środków własnych ludności (Monitor Polski Nr 22, poz. 157 z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje:
1.
Spółdzielnie budowlano-mieszkaniowe, spółdzielcze zrzeszenia budowy domów jednorodzinnych oraz osoby fizyczne, realizujące budowę domów jednorodzinnych (mieszkań w małych domach mieszkalnych) na podstawie pozwoleń budowlanych, wydanych w okresie od 1 stycznia 1962 r. do 31 grudnia 1962 r., mogą uzyskać maksymalny kredyt bankowy w kwocie:
1)
100.000 zł - na budowę domu jednorodzinnego (mieszkania w małym domu mieszkalnym) o powierzchni użytkowej do 85 m2,
2)
50.000 zł - na budowę domu jednorodzinnego (mieszkania w małym domu mieszkalnym) o powierzchni użytkowej powyżej 85 m2 do 110 m2.
2.
W przypadkach wyjątkowych może być przyznany kredyt bankowy na dokończenie budowy domu jednorodzinnego (mieszkania w małym domu mieszkalnym) o powierzchni użytkowej powyżej 85 m2 do 110 m2 w maksymalnej wysokości do 100.000 zł. Kredyt, o którym wyżej mowa, może być przyznany zgodnie z wytycznymi prezydium właściwej powiatowej (miejskiej w mieście stanowiącym powiat) rady narodowej w razie stwierdzenia, że pożyczkobiorca utrzymuje się z pracy najemnej i nie jest w stanie dokończyć budowy domu w krótkim czasie ze środków własnych oraz że w wymienionym domu zamieszka rodzina składająca się co najmniej z 5 osób.
3.
Przepisy ust. 2 mają również zastosowanie do pożyczek, udzielanych na dokończenie domów jednorodzinnych (mieszkań w małych domach mieszkalnych), realizowanych na podstawie pozwoleń budowlanych wydanych przed dniem 1 stycznia 1962 r.
Przy przyznawaniu kredytu bankowego na budowę domów jednorodzinnych (mieszkań w małych domach mieszkalnych), realizowaną na podstawie pozwolenia budowlanego wydanego po dniu 31 grudnia 1962 r., obowiązuje przepis § 1 pkt 3 zarządzenia Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1961 r. w sprawie maksymalnej wysokości i warunków udzielania kredytu bankowego na budownictwo mieszkaniowe ze środków własnych ludności (Monitor Polski z 1961 r. Nr 75, poz. 319 i z 1963 r. Nr 14, poz. 79).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.