§ 9. - Maksymalna wysokość i warunki udzielania kredytu bankowego na budownictwo mieszkaniowe ze środków własnych ludności.

Monitor Polski

M.P.1961.75.319

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 lutego 1963 r.
§  9.
Traci moc zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 12 listopada 1959 r. w sprawie maksymalnej wysokości i warunków udzielania kredytu bankowego na budownictwo mieszkaniowe ze środków własnych ludności (Monitor Polski z 1959 r. Nr 96, poz. 512 i z 1960 r. Nr 73, poz. 337).