§ 2. - Maksymalna wysokość i warunki udzielania kredytu bankowego na budownictwo mieszkaniowe ze środków własnych ludności.

Monitor Polski

M.P.1961.75.319

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 lutego 1963 r.
§  2.
Prawo do uzyskania kredytu bankowego w wysokości ustalonej w § 1 mają:
1)
spółdzielnie mieszkaniowe typu lokatorskiego oraz spółdzielnie budowlano-mieszkaniowe budujące mieszkania w domach wielomieszkaniowych, odpowiadające obowiązującym normatywom mieszkaniowym;
2) 1
spółdzielnie budowlano-mieszkaniowe, spółdzielcze zrzeszenia budowy domów jednorodzinnych oraz osoby fizyczne budujące domy jednorodzinne na działkach odpowiadających normatywowi zabudowy terenów niskiego budownictwa mieszkaniowego, wprowadzonemu zarządzeniem Przewodniczącego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 3 grudnia 1962 r. w sprawie wytycznych w zakresie wyznaczania terenów pod niskie budownictwo mieszkaniowe oraz normatywy zabudowy tych terenów (Monitor Polski Nr 86, poz. 408). Odstępstwo od normatywu nie stanowi przeszkody w otrzymaniu kredytu w przypadkach przewidzianych w § 4 i § 5 wymienionego zarządzenia Przewodniczącego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury.
1 § 2 pkt 2 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 5 lutego 1963 r. (M.P.63.14.79) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 20 lutego 1963 r.