Liczba stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidzianych do objęcia.

Monitor Polski

M.P.2017.854

| Akt nienormatywny
Wersja od: 7 września 2017 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO
z dnia 29 sierpnia 2017 r.
o liczbie stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidzianych do objęcia

Na podstawie art. 24 § 1 ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1254, 2103 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 38 i 1452) w związku z art. 49 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1066 i 2261) obwieszcza się, że w Naczelnym Sądzie Administracyjnym jest przewidziane do objęcia jedno stanowisko sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego - w Izbie Gospodarczej.
Wzór karty zgłoszenia kandydata na wolne stanowisko sędziowskie w Naczelnym Sądzie Administracyjnym określa zarządzenie nr 11 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wzoru karty zgłoszenia kandydata na wolne stanowisko sędziowskie w Naczelnym Sądzie Administracyjnym opublikowane na stronach podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej Naczelnego Sądu Administracyjnego.