Art. 49. - [Odesłanie do przepisów dotyczących SN] - Prawo o ustroju sądów administracyjnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.137 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 21 stycznia 2021 r.
Art.  49.  [Odesłanie do przepisów dotyczących SN]
§  1. 
W sprawach nieuregulowanych w ustawie, do Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz do sędziów, urzędników i pracowników tego Sądu, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące Sądu Najwyższego, a w zakresie w nich nieuregulowanym - przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych. Określone w tych przepisach uprawnienia Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego przysługują Prezesowi Naczelnego Sądu Administracyjnego.
§  2. 
Do zgłaszania kandydatur na wolne stanowisko sędziego przewidziane do objęcia w Naczelnym Sądzie Administracyjnym stosuje się odpowiednio art. 31 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym.