Monitor Polski

M.P.1946.7.11

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 stycznia 1946 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU POMIARÓW KRAJU
z dnia 17 stycznia 1946 r.
w sprawie legitymacji zawodowych dla mierniczych przysięgłych oraz praktykantów na mierniczych przysięgłych.

Na podstawie przepisu art. 3 pkt "j" dekretu z dnia 30 marca 1945 r. o pomiarach kraju i organizacji miernictwa (Dz. U. R. P. Nr 11, poz. 58) zarządza się, co następuje:
§  1. Wszyscy mierniczowie przysięgli oraz praktykanci na mierniczych przysięgłych w rozumieniu art. 2 ustawy z dn. 15 lipca 1925 r. o mierniczych przysięgłych (Dz. U. R. P. Nr 97, poz. 682) zostają zaopatrzeni w legitymacje zawodowe, wg załączonych poniżej wzorów, stwierdzające ich uprawnienia zawodowe.
§  2. Legitymacje zawodowe dla mierniczych przysięgłych wydaje Główny Urząd Pomiarów Kraju za pośrednictwem poszczególnych Wydziałów Pomiarów przy Urzędach Wojewódzkich.
§  3. Legitymacje zawodowe dla praktykantów na mierniczych przysięgłych wydają Wydziały Pomiarów przy Urzędach Wojewódzkich za pośrednictwem mierniczego przysięgłego, u którego praktykant jest zatrudniony.
§  4. Wszyscy mierniczowie przysięgli oraz praktykanci na mierniczych przysięgłych powinni zaopatrzyć się w legitymacje zawodowe do dnia 1 marca 1946 r.
§  5. Po 1 marca 1946 r. wszyscy mierniczowie przysięgli oraz praktykanci na mierniczych przysięgłych, powinni stale posiadać przy sobie legitymacje zawodowe podczas wykonywania czynności zawodowych i legitymować się nimi na żądanie władz.
§  6. Legitymacja zawodowa mierniczego przysięgłego posiada treść następującą:

str. 1. (okładka) u góry pośrodku napis: Rzeczpospolita Polska, poniżej godło Państwa, pod nim napis: Legitymacja Zawodowa Mierniczego Przysięgłego Nr .....

str. 2. przeznaczona jest na fotografię ostemplowaną na dwóch przeciwległych rogach okrągłą pieczęcią Gł. Urz. Pom. Kraju oraz na "własnoręczny podpis właściciela legitymacji".

str. 3. tekst: Główny Urząd Pomiarów Kraju przy Prezydium Rady Ministrów, Legitymacja Mierniczego Przysięgłego, Nr ..... ob. .......... urodzony dn. ..... r. na podstawie dekretu z dn. ..... Nr ..... jest uprawniony do używania tytułu i wykonywania zawodu mierniczego przysięgłego m. p. Głównego Urzędu Pomiarów Kraju, Prezes, podpis, Warszawa, dn. ..... 194.. r.

str. 4. tekst: Siedziba urzędowa mierniczego przysięgłego w .......... zgłoszenie przyjęto przez Wydział Pomiarów przy Urzędzie Wojewódzkim .......... i wciągnięto do rejestru pod L. ..... m. p. Głównego Urzędu Pomiarów Kraju, za Wojewodę: Naczelnik Wydziału Pomiarów, podpis ..... dn. ..... 194.. r. (tekst ten jest powtórzony 6 razy i zajmuje str. 4 i 5).

str. 6 i 7. zawiera wyciąg z ustawy z dnia 15 lipca 1925 r. o mierniczych przysięgłych ogłoszony w jednolitym tekście rozporządzeniem Ministra Robót Publicznych w dniu 28 marca 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr 46, poz. 454), przy zacytowaniu dosłownego brzmienia przepisów art. 9, 11 i 12 - oraz z ustawy z dn. 28 stycznia 1932 r. w sprawie pomiarów Państwa (Dz. U. R. P. Nr 19, poz. 125), przy zacytowaniu dosłownego brzmienia przepisu art. 1, pkt (1) i pkt (2).

str. 8. Okładka.

§  7. Legitymacja praktykanta na mierniczego przysięgłego posiada treść następującą:

str. 1. (okładka). U góry pośrodku napis: Rzeczpospolita Polska, poniżej godło Państwa, pod nim zaś napis: Legitymacja Zawodowa praktykanta na mierniczego przysięgłego Nr .....

str. 2. przeznaczona na fotografię ostemplowaną na obydwu przeciwległych rogach pieczęcią okrągłą Urzędu Wojewódzkiego oraz na własnoręczny podpis właściciela legitymacji.

str. 3. tekst: Legitymacja praktykanta na Mierniczego Przysięgłego, Nr ..... Ob. .......... urodzony dn. ..... r. został wciągnięty do rejestru praktykantów i jest uprawniony do używania tytułu praktykanta na mierniczego przysięgłego i do wykonywania czynności mierniczych ustawą przewidzianych. Legitymacja została wydana przez Wydział Pomiarów Urzędu Wojewódzkiego w .......... za Wojewodę: Naczelnik Wydziału Pomiarów, podpis, m, p. ..... dn. ..... r.

str. 4. tekst: Zarejestrowany w Wydziale Pomiarów Urzędu Wojewódzkiego w .......... jako pracownik mierniczego przysięgłego .......... i wciągnięty do rejestru praktykantów pod Nr ..... za Wojewodę: Naczelnik Wydziału Pomiarów, podpis, m. p. ..... dn. ..... r. (Tekst ten jest powtórzony 6 razy i zajmuje str. 4 i 5).

str. 6 i 7. zawiera wyciąg z rozporządzenia Ministra Robót Publicznych w porozumieniu z Min. R. R. z dn. 28.VI.1926 r. o wykonaniu ustawy o mierniczych przysięgłych (Dz. U. R. P. Nr 71, poz. 412), przy zacytowaniu dosłownego brzmienia § 45 i § 46.

str. 8. Legitymacja ważna do dnia ..... r. za Wojewodę; Naczelnik Wydziału Pomiarów, podpis, m. p. Wydziału Pomiarów ..... dn. ..... r. (tekst ten powtarza się 6 razy).

§  8. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Monitorze Polskim.