Pomiary kraju i organizacja miernictwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1945.11.58

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 lipca 1945 r.

DEKRET
z dnia 30 marca 1945 r.
o pomiarach kraju i organizacji miernictwa.

Na podstawie ustawy z dnia 3 stycznia 1945 r. o trybie wydawania dekretów z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr 1, poz. 1) - Rada Ministrów postanawia a Prezydium Krajowej Rady Narodowej zatwierdza, co następuje:

Tworzy się przy Prezydium Rady Ministrów Główny Urząd Pomiarów Kraju i związane z tym urzędem Państwową Radę Mierniczą oraz Geodezyjny Instytut Naukowo-Badawczy.

Celem Głównego Urzędu Pomiarów Kraju jest sporządzenie jednolitej mapy gospodarczej Państwa stale aktualizowanej, jako podstawy do:

a)
planowania gospodarczego i administracyjnego,
b)
prowadzenia ksiąg hipotecznych i katastru gruntowego,
c)
opracowywania map dla celów specjalnych.

Do zakresu działania Głównego Urzędu Pomiarów Kraju należy:

a) 1
przeprowadzanie, ewidencja i aktualizacja pomiarów podstawowych, szczegółowych oraz stosowanych, z wyjątkiem pomiarów stosowanych, wykonywanych przez inne urzędy lub instytucje państwowe,
b)
nadzór, koordynowanie i ewidencja pomiarów stosowanych, przeprowadzanych przez inne urzędy i instytucje państwowe oraz pomiarów wykonywanych przez osoby uprawnione,
c)
pomiary granic państwa,
d)
prowadzenie katastru gruntowego,
e)
prace kartograficzne (opracowywanie i reprodukcja map i planów),
f)
prowadzenie archiwów mierniczych,
g)
ewidencja i dysponowanie narzędziami geodezyjnymi na potrzeby urzędów i instytucyj państwowych,
h)
opracowywanie i wydawanie przepisów pomiarowych i technicznych z zakresu zagadnień objętych niniejszym dekretem,
i)
współdziałanie z Ministerstwem Oświaty w sprawach szkolnictwa mierniczego,
j)
nadzór nad mierniczymi,
k)
współdziałanie z właściwymi władzami i instytucjami w sprawach pomiarów długości,
l)
współdziałanie z urzędami i instytucjami państwowymi w sprawach organizacji miernictwa stosowanego.

Do zakresu działania Państwowej Rady Mierniczej należy opiniowanie wszelkich zagadnień z dziedziny miernictwa.

Do zakresu działania Geodezyjnego Instytutu Naukowo-Badawczego należy:

a)
przeprowadzanie studiów z zakresu techniki i organizacji miernictwa,
b)
organizowanie i opracowywanie zagadnień w zakresie geodezji,
c)
publikacja prac z zakresu działania Instytutu,
d)
współpraca z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi z zakresu geodezji.
(1)
Prezes Rady Ministrów określi organizację Głównego Urzędu Pomiarów Kraju, skład i sposób powoływania członków Państwowej Rady Mierniczej, a w porozumieniu z Ministrem Administracji Publicznej - organizację organów II i I instancji, podległych Głównemu Urzędowi Pomiarów Kraju;
(2)
Prezes Rady Ministrów w porozumieniu z Ministrem Oświaty - określi organizację Geodezyjnego Instytutu Naukowo-Badawczego.

Budżety Głównego Urzędu Pomiarów Kraju, Państwowej Rady Mierniczej i Geodezyjnego Instytutu Naukowo-Badawczego objęte są budżetem Prezydium Rady Ministrów.

Z dniem wejścia w życie niniejszego dekretu tracą moc obowiązującą przepisy z nim sprzeczne, a w szczególności: przepisy rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 maja 1932 r. w sprawie zniesienia urzędu Ministra Robót Publicznych (Dz. U. R. P. Nr 51, poz. 479), odnoszące się do zakresu działania objętego niniejszym dekretem.

Wykonanie niniejszego dekretu porucza się Prezesowi Rady Ministrów.

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

1 Art. 3 pkt a) zmieniony przez pkt 2 obwieszczenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 czerwca 1945 r. o sprostowaniu błędów (Dz.U.45.24.144).