Kwota zasiłku pogrzebowego.

Monitor Polski

M.P.2004.35.619

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 sierpnia 2004 r.

KOMUNIKAT
PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
z dnia 12 sierpnia 2004 r.
w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego

Na podstawie art. 80 ust. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm. 1 ) ogłasza się, iż od dnia 1 września 2004 r. kwota zasiłku pogrzebowego wynosi 4.461,06 zł.
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252, Nr 121, poz. 1264 i Nr 144, poz. 1530.