§ 6. - Komitet Koordynacyjny do spraw Polityki Rozwoju.

Monitor Polski

M.P.2017.1156

| Akt obowiązujący
Wersja od: 16 czerwca 2020 r.
§  6. 
1. 
Projekty dokumentów przewidziane do rozpatrzenia przez Komitet Koordynacyjny są przesyłane do Sekretariatu drogą elektroniczną, nie później niż na 4 dni robocze przed datą posiedzenia.
2. 
Na podstawie dokumentów, o których mowa w ust. 1, Sekretariat przygotowuje porządek obrad, który może być zmieniony lub uzupełniony na posiedzeniu Komitetu Koordynacyjnego przez przewodniczącego z własnej inicjatywy albo na umotywowany wniosek zgłoszony przez członka Komitetu.
3. 
Projekty dokumentów, o których mowa w ust. 1, wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu Komitetu Koordynacyjnego i porządkiem obrad, Sekretariat przesyła członkom Komitetu oraz osobom zaproszonym do udziału w jego pracach, nie później niż na 3 dni robocze przed datą posiedzenia.
4. 
Projekty dokumentów przesłane do Sekretariatu bez zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1, i z naruszeniem terminu, o którym mowa w ust. 3, mogą być rozpatrzone przez Komitet Koordynacyjny na tym posiedzeniu, za zgodą przewodniczącego.