Art. 10. - Kolumbia-Polska. Porozumienie o wykonywaniu pracy zarobkowej przez członków rodzin członków misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego. Bruksela.2018.07.16.

Monitor Polski

M.P.2019.18

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 grudnia 2018 r.
Artykuł  10

Rozstrzyganie sporów

Wszelkie spory dotyczące interpretacji lub zastosowania niniejszego Porozumienia będą rozstrzygane przez Strony drogą dyplomatyczną.