Monitor Polski

M.P.1962.31.142

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1965 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 27 stycznia 1962 r.
w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetu centralnego.

Na podstawie art. 51 ustawy z dnia 1 lipca 1958 r. o prawie budżetowym (Dz. U. Nr 45, poz. 221) zarządza się, co następuje:
§  1. Ustala się klasyfikację dochodów i wydatków budżetu centralnego zgodnie z załącznikiem.
§  2. Objaśnienia do klasyfikacji dochodów i wydatków oraz podział paragrafów na pozycje, według których prowadzić należy analityczną ewidencję kosztów, zawierają odrębne przepisy wydawane corocznie w sprawie opracowania projektu budżetu centralnego.
§  3. Tracą moc dotychczasowe przepisy w zakresie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetu Państwa w części dotyczącej budżetu centralnego.
§  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1962 r.

ZAŁĄCZNIK  1

KLASYFIKACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU CENTRALNEGO

I.

NUMERACJA CZĘŚCI

Część 1 – Kancelaria Sejmu i Kancelaria Rady Państwa.

Część 2 – Najwyższa Izba Kontroli.

Część 3 – Urząd Rady Ministrów.

Część 4 – Komisja Planowania przy Radzie Ministrów.

Część 5 – Komitet Nauki i Techniki.

Część 6 – Komitet Pracy i Płac.

Część 7 – Sąd Najwyższy.

Część 8 – Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych.

Część 9 – Ministerstwo Gospodarki Komunalnej.

Część 10 – Ministerstwo Górnictwa i Energetyki.

Część 11 –Ministerstwo Handlu Wewnętrznego.

Część 12 – Ministerstwo Handlu Zagranicznego.

Część 13 – Ministerstwo Komunikacji.

Część 14 – Ministerstwo Kultury i Sztuki.

Część 15 – Ministerstwo Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego.

Część 16 – Ministerstwo Łączności.

Część 17 – Ministerstwo Obrony Narodowej.

Część 18 – Ministerstwo Oświaty.

Część 19 – Ministerstwo Przemysłu Chemicznego.

Część 20 – Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego.

Część 21 – Ministerstwo Przemysłu Lekkiego.

Część 22 – Ministerstwo Przemysłu Spożywczego i Skupu.

Część 23 – Ministerstwo Rolnictwa.

Część 24 – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

Część 25 – Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Część 26 – Ministerstwo Sprawiedliwości.

Część 27 – Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego.

Część 28 – Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej.

Część 29 – Ministerstwo Żeglugi.

Część 30 – Polska Akademia Nauk.

Część 31 – Prokuratura Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Część 32 – Centralny Urząd Geologii.

Część 33 – Centralny Urząd Gospodarki Wodnej.

Część 35 – Komitet Drobnej Wytwórczości.

Część 36 – Komitet do Spraw Radia i Telewizji "Polskie Radio i Telewizja".

Część 37 – Pełnomocnik Rządu do Spraw Wykorzystania Energii Jądrowej.

Część 38 – Główny Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki.

Część 39 – Główna Komisja Arbitrażowa.

Część 40 – Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk.

Część 41 – Główny Urząd Statystyczny.

Część 42 – Główny Urząd Miar.

Część 43 – Wyższy Urząd Górniczy.

Część 44 – Urząd Patentowy Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Część 45 – Państwowa Komisja Cen.

Część 46 – Polska Agencja Prasowa.

Część 47 – Polski Komitet Normalizacyjny.

Część 48 – Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Część 49 – Ogólny Zarząd Finansowy.

Część 50 – Instytut Ekonomiki i Organizacji Przemysłu.

Część 51 – Instytut Wzornictwa Przemysłowego.

Część 52 – Centrala Rolnicza Spółdzielni "Samopomoc Chłopska".

Część 53 – Centrala Spółdzielni Ogrodniczych.

Część 54 – Centralny Związek Spółdzielczości Pracy.

Część 55 – Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza "Prasa".

Część 56 – Związek Spółdzielni Mleczarskich.

Część 57 – Związek Spółdzielni Spożywców "Społem".

Część 58 – Centralny Związek Rzemieślniczych Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu.

Część 59 – Różne rozliczenia.

Część 60 – Środki rezerwowe.

Część 61 – Środki wyrównawcze.

Część 62 – Nie rozdzielone wydatki na inwestycje.

Część 63 – Ministerstwo Finansów.

II.

KLASYFIKACJA DOCHODÓW

A. Klasyfikacja działów.

Dział 1– Podatek obrotowy od przedsiębiorstw gospodarki narodowej.

Dział 2– Wpłaty z zysku przedsiębiorstw gospodarki narodowej.

Dział 3– Różne wpłaty przedsiębiorstw i jednostek gospodarki narodowej.

Dział 4– Wpłaty przedsiębiorstw, jednostek i zakładów świadczących usługi socjalne i kulturalne.

Dział 5– Podatki i opłaty z gospodarki nie uspołecznionej.

Dział 6– Podatki i opłaty od ludności.

Dział 7– Różne dochody.

Dział 8– Pożyczki i lokaty.

Dział 9– Ubezpieczenia społeczne.

Dział 10– Przelewy.

B. Szczegółowa klasyfikacja dochodów.

Dział 1 – Podatek obrotowy

od przedsiębiorstw gospodarki narodowej.

Uwaga: Dział ten dotyczy wpłat przedsiębiorstw, objętych po stronie wydatków działem 1 "Finansowanie przedsiębiorstw i jednostek gospodarki narodowej".

Rozdział 1. Podatek obrotowy od przedsiębiorstw państwowych.

Rozdział 2. Podatek od operacji nietowarowych przedsiębiorstw państwowych.

Rozdział 5. Dodatnie różnice budżetowe przedsiębiorstw państwowych centralnych.

Rozdział 5a. Dodatnie różnice budżetowe przedsiębiorstw państwowych terenowych.

Rozdział 10. Podatek obrotowy od przedsiębiorstw spółdzielczych.

Rozdział 11. Podatek od operacji nietowarowych przedsiębiorstw spółdzielczych.

Rozdział 13 Dodatnie różnice budżetowe przedsiębiorstw spółdzielczych.

Dział 2 – Wpłaty z zysku

przedsiębiorstw gospodarki narodowej.

Uwaga: Jak do działu 1.

Rozdział 3. Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych z tytułu rozliczeń bieżących.

Rozdział 3a. Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych z tytułu rozliczeń za lata ubiegłe.

Rozdział 4. Podatek dochodowy od przedsiębiorstw państwowych i spółek akcyjnych.

Rozdział 12. Podatek dochodowy od przedsiębiorstw spółdzielczych.

Rozdział 14. Wpłaty z zysku instytucji finansowych.

Rozdział 15. Wpłaty przedsiębiorstw z zysków nie przewidzianych.

Dział 3 – Różne wpłaty przedsiębiorstw

i jednostek gospodarki narodowej.

Uwaga: Dział ten dotyczy wpłat przedsiębiorstw, jednostek i zakładów, objętych po stronie wydatków działem 1 "Finansowanie przedsiębiorstw i jednostek gospodarki narodowej".

Rozdział 6. Nadwyżki środków obrotowych na początek roku.

Rozdział 7. Nadwyżki środków obrotowych w ciągu roku.

Rozdział 8. Różnice z przeceny towarów przedsiębiorstw centralnych na podstawie uchwał Rady Ministrów.

Rozdział 8a. Różnice z przeceny towarów przedsiębiorstw centralnych na podstawie zarządzeń Państwowej Komisji Cen.

Rozdział 9. Różnice z przeceny towarów przedsiębiorstw terenowych i spółdzielczych na podstawie uchwał Rady Ministrów.

Rozdział 9a. Różnice z przeceny towarów przedsiębiorstw terenowych i spółdzielczych na podstawie zarządzeń Państwowej Komisji Cen.

Rozdział 16. Różne wpłaty banków.

Rozdział 17. Wpłaty amortyzacji.

Rozdział 18. Należności przedawnione i prekludowane.

Rozdział 19. Nadwyżki środków specjalnych i gospodarstw pomocniczych.

Rozdział 20. Nadwyżki zakładów budżetowych.

Rozdział 31. Wpływy majątkowe.

§ 1. Wpływy ze sprzedaży ruchomości pochodzących z przepadku.

§ 2. Wpływy ze sprzedaży zbędnych środków trwałych i inwentarza.

§ 3. Wpływy z czynszów najmu lub dzierżawy.

§ 4. Inne wpływy majątkowe.

Rozdział 32. Grzywny i kary pieniężne.

Rozdział 33. Odsetki za zwłokę.

Rozdział 34. Różne opłaty.

Rozdział 36. Dochody brutto jednostek gospodarki narodowej.

Rozdział 37. Rozliczenia z lat ubiegłych.

Rozdział 53. Dodatkowa amortyzacja.

Rozdział 54. Nie rozdzielone wpłaty podatku obrotowego.

Rozdział 57. Wpływy za przekroczenie dyscypliny finansowej.

§ 1. Wpływy za przekroczenie dyscypliny inwestycyjnej.

§ 2. Wpływy za przekroczenie dyscypliny funduszu płac.

§ 3. Wpływy za przekroczenia dyscypliny gospodarki zapasami

Dział 4 – Wpłaty przedsiębiorstw,

jednostek i zakładów świadczących usługi socjalne i kulturalne.

Uwaga: Dział ten dotyczy wpłat jednostek objętych po stronie wydatków działami 2–9.

Rozdział 1. Podatek obrotowy od przedsiębiorstw państwowych.

Rozdział 2. Podatek od operacji nietowarowych przedsiębiorstw państwowych.

Rozdział 3. Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych z tytułu rozliczeń bieżących.

Rozdział 3a. Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych z tytułu rozliczeń za lata ubiegłe.

Rozdział 4. Podatek dochodowy od przedsiębiorstw państwowych.

Rozdział 5. Dodatnie różnice budżetowe przedsiębiorstw państwowych centralnych.

Rozdział 5a. Dodatnie różnice budżetowe przedsiębiorstw państwowych terenowych.

Rozdział 6. Nadwyżki środków obrotowych na początek roku.

Rozdział 7. Nadwyżki środków obrotowych w ciągu roku.

Rozdział 10. Podatek obrotowy od przedsiębiorstw spółdzielczych.

Rozdział 11. Podatek od operacji nietowarowych przedsiębiorstw spółdzielczych.

Rozdział 12. Podatek dochodowy od przedsiębiorstw spółdzielczych.

Rozdział 13. Różnice budżetowe przedsiębiorstw spółdzielczych.

Rozdział 15. Wpłaty przedsiębiorstw z zysków nie przewidzianych.

Rozdział 17. Wpłaty amortyzacji.

Rozdział 18. Należności przedawnione i prekludowane.

Rozdział 19. Nadwyżki środków specjalnych i gospodarstw pomocniczych.

Rozdział 20. Nadwyżki zakładów budżetowych.

Rozdział 21. Wpływy przedszkoli.

Rozdział 22. Wpływy instytucji naukowo-badawczych.

Rozdział 23. Wpływy szpitali.

Rozdział 24. Wpływy zakładów lecznictwa otwartego.

Rozdział 25. Wpływy żłobków.

Rozdział 26. Wpływy pozostałych zakładów lecznictwa.

Rozdział 27. Wpływy innych jednostek socjalnych i kulturalnych.

Uwaga: Rozdziały 21–27 obejmują wszystkie wpływy danej jednostki (przedszkola, żłobka itp.), z wyjątkiem tych, dla których w dziale 4 utworzone są rozdziały specjalne, jak np. rozdziały 18, 19, 20, 28, 29 itd.

Rozdział 28. Opłaty egzaminacyjne i za weryfikację.

Rozdział 29. Opłaty radiofoniczne i telewizyjne.

Rozdział 30. Wpływy z Funduszu Filmowego.

Rozdział 31. Wpływy majątkowe.

§ 2. Wpływy ze sprzedaży zbędnych środków trwałych i inwentarza.

§ 3. Wpływy z czynszów najmu lub dzierżawy.

§ 4. Inne wpływy majątkowe.

Rozdział 32. Grzywny i kary pieniężne.

Rozdział 33. Odsetki za zwłokę.

Rozdział 37. Rozliczenia z lat ubiegłych.

Rozdział 39. Wpłaty nadwyżek instytutów naukowo-badawczych na rozrachunku gospodarczym.

Rozdział 48. Opłaty za kwatery w domach studenckich.

Rozdział 53. (skreślony).

Dział 5 – Podatki i opłaty z gospodarki nie uspołecznionej.

Rozdział 11. Równowartość pieniężna bieżących dostaw obowiązkowych.

Dział 6 – Podatki i opłaty od ludności.

Rozdział 7. Podatek od wynagrodzeń.

Rozdział 8. Inne wpływy podatkowe.

Rozdział 9. Opłaty i należności celne.

Rozdział 10. Opłaty paszportowe.

Rozdział 11. Opłaty sądowe.

Rozdział 12. Opłaty notarialne.

Rozdział 15. Opłaty i zwrot kosztów postępowania administracyjnego.

Dział 7 – Różne dochody.

Uwaga: Dział 7 obejmuje dochody jednostek administracyjnych objętych po stronie wydatków działami 10, 11 i 12, o ile dla tych dochodów nie zostały przewidziane odrębne rozdziały w innych działach klasyfikacji dochodów, np. rozdział 11 "Opłaty sądowe" w dziale 6.

Rozdział 1. Opłaty arbitrażowe.

Rozdział 2. Różne opłaty.

Rozdział 3. Wpłaty jednostek administracyjnych.

Uwaga: Rozdział 3 obejmuje wszystkie wpływy jednostek objętych po stronie wydatków działami 10, 11 i 12, z wyjątkiem tych, dla których utworzone są rozdziały specjalne, jak np. rozdział 1, 2, 4, 5, 6 itd.

Rozdział 4. Wpływy majątkowe.

§ 2. Wpływy ze sprzedaży zbędnych środków trwałych i inwentarza.

§ 3. Wpływy z czynszów najmu lub dzierżawy.

§ 4. Inne wpływy majątkowe.

Rozdział 5. Nadwyżki środków specjalnych i gospodarstw pomocniczych.

Rozdział 6. Nadwyżki zakładów budżetowych.

Rozdział 7. Grzywny i kary pieniężne.

Rozdział 8. Dodatek za zwłokę, koszty upomnień oraz opłaty związane ze ściąganiem należności.

Rozdział 9. Rozliczenia z lat ubiegłych.

Dział 8 – Pożyczki i lokaty.

Rozdział 1. Pożyczki krajowe.

Rozdział 2. Pożyczki zagraniczne.

Rozdział 3. Lokaty Powszechnej Kasy Oszczędności.

Rozdział 4. Lokaty Państwowego Zakładu Ubezpieczeń.

Dział 9 – Ubezpieczenia społeczne.

Rozdział 1. Składki z gospodarki uspołecznionej.

Rozdział 2. Składki z gospodarki nie uspołecznionej.

Rozdział 3. Inne dochody.

Dział 10 – Przelewy.

Rozdział 4. Środki otrzymane.

Rozdział 5. Wpływy do rozliczenia.

Rozdział 6. Wpływy do wyjaśnienia.

Rozdział 8. Środki budżetów terenowych ze skreśleń limitów inwestycyjnych.

Rozdział 9. Środki ze skreśleń limitów inwestycyjnych planu centralnego.

III.

KLASYFIKACJA WYDATKÓW

A. Klasyfikacja działów.

Dział 1 – Finansowanie przedsiębiorstw i jednostek gospodarki narodowej.

Dział 2 – Oświata i wychowanie.

Dział 3 – Szkolnictwo wyższe.

Dział 4 – Nauka.

Dział 5 – Kultura i sztuka.

Dział 6. – Ochrona zdrowia.

Dział 7 – Kultura fizyczna i turystyka.

Dział 8 – Świadczenia społeczne.

Dział 9 – Ubezpieczenia społeczne.

Dział 10 – Obrona narodowa.

Dział 11 – Administracja państwowa.

Dział 12 – Instytucje wymiaru sprawiedliwości i prokuratura.

Dział 14 – Długi państwowe.

Dział 15 – Środki rezerwowe.

Dział 16 – Udziały w dochodach.

Dział 17 – Dotacje dla budżetów terenowych.

B. Klasyfikacja rozdziałów.

Jednolita klasyfikacja dla działów 1–12:

Rozdział 299. Inwestycje priorytetowe.

Rozdział 300. Inwestycje centralne.

Rozdział 301. Budownictwo inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych oraz instytutów naukowo-badawczych na rozrachunku gospodarczym.

Uwaga: Rozdziały 299, 300 i 301 występują we właściwych działach poszczególnych części.

Rozdział 305. Dotacje dla organizacji społecznych.

Rozdział 306. Dotacje dla organizacji gospodarczych.

Uwaga: Rozdziały 305 i 306 mają zastosowanie w działach właściwych ze względu na charakter instytucji dotowanej.

Rozdział 309. Niedobory kasowe.

Uwaga: Rozdział 309 występuje we właściwych działach poszczególnych części, o ile zachodzi potrzeba, w toku wykonania budżetu.

Rozdział 310. Dopłaty do pracowniczych biletów kolejowych.

Dział 1 – Finansowanie przedsiębiorstw i jednostek gospodarki narodowej.

Rozdziały 0–50. Przedsiębiorstwa państwowe.

Uwaga: Szczegółowa klasyfikacja rozdziałów 0–50 podana jest w części IV.

Rozdział 101. Nagrody.

Rozdział 102. Ośrodki informacji technicznej i ekonomicznej.

Rozdział 103. Działalność normalizacyjna.

Rozdział 104. Projekty typowe budownictwa.

Rozdział 105. Współpraca naukowo-techniczna i gospodarcza z zagranicą.

Rozdział 106. Roboty geodezyjne.

Rozdział 108. Akcje odbudowy.

Rozdział 109. Prace geologiczne.

Rozdział 110. Różna działalność gospodarcza.

Rozdział 111. Różnice z przeceny towarów przedsiębiorstw centralnych na podstawie uchwał Rady Ministrów.

Rozdział 111a. Różnice z przeceny towarów przedsiębiorstw centralnych na podstawie zarządzeń państwowej Komisji Cen.

Rozdział 113. Różnice z przeceny towarów przedsiębiorstw terenowych i spółdzielczych na podstawie uchwał Rady Ministrów.

Rozdział 113a. Różnice z przeceny towarów przedsiębiorstw terenowych i spółdzielczych na podstawie zarządzeń Państwowej Komisji Cen.

Uwaga: Rozdziały 111, 111a, 113 i 113a obejmują wydatki stanowiące dopłatę z budżetu z tytułu przeceny remanentów, dokonywanych na skutek urzędowych zmian cen, jeżeli obowiązujące przepisy przewidują pokrycie tych wydatków z budżetu.

Rozdział 112. Dotacje dla przedsiębiorstw terenowych i spółdzielczych.

Rozdział 114. Dotacje na zakładowe fundusze mieszkaniowe przedsiębiorstw.

Rozdział 115. Dotacje na inwestycje socjalno-kulturalne przedsiębiorstw.

Rozdział 116. Dotacje na zakładowe fundusze mieszkaniowe jednostek i zakładów budżetowych.

Rozdział 117. Fundusz Rozwoju Rolnictwa.

Rozdział 118. Dotacje dla państwowych gospodarstw rolnych.

Rozdział 121. Nagrody za osiągnięcia w akcji rewizji dokumentacji.

Rozdziały występujące

w poszczególnych częściach:

w części 5 – Ministerstwo Finansów:

Rozdział 52. Fundusze statutowe i udziały w spółkach

Rozdział 53. Koszty umorzeń pożyczek i premie gwarancyjne.

Rozdział 308. Dotacje dla Naczelnej Organizacji Technicznej.

w części 6 – Komitet Pracy i Płac:

Rozdział 61. Fundusz interwencyjny.

w części 10 – Ministerstwo Górnictwa i Energetyki:

Rozdział 52. Fundusze statutowe i udziały w spółkach handlowych.

w części 11 – Ministerstwo Handlu Wewnętrznego:

Rozdział 51. Centralny Ośrodek Opakowań.

w części 13 – Ministerstwo Komunikacji:

Rozdział 61. Zarząd Ruchu Lotniczego i Lotnisk Komunikacyjnych.

Rozdział 62. Inspektorat Kontroli Cywilnych Statków Powietrznych.

Rozdział 63. Drogi publiczne.

w części 15 – Ministerstwo Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego:

Rozdział 63. Gospodarka łowiecka.

w części 16 – Ministerstwo Łączności:

Rozdział 51. Biuro Odzysku Kabli Nieeksploatowanych.

w części 23 – Ministerstwo Rolnictwa:

Rozdział 61. Urządzenia rolne.

Rozdział 65. Ochrona roślin.

Rozdział 65b. Utrzymanie punktów granicznych kwarantanny roślin.

Rozdział 66. Popieranie produkcji roślinnej.

Rozdział 69. Popieranie produkcji zwierzęcej.

Rozdział 70. Weterynaria (fundusz epizootyczny).

Rozdział 71. Melioracje.

Rozdział 72. Upowszechnienie wiedzy rolniczej.

Rozdział 74. Państwowe stacje ogierów.

Rozdział 85. Akcja zwalczania gruźlicy bydła.

Rozdział 302. Dotacje dla spółdzielni produkcyjnych.

w części 24 – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych:

Rozdział 51. Wypłaty w związku z ustawą o sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych.

w części 29 – Ministerstwo Żeglugi:

Rozdział 51. Polskie Ratownictwo Okrętowe.

Rozdział 61. Urzędy morskie.

Rozdział 62 Inspektoraty żeglugi śródlądowej.

Rozdział 64. Chińsko-Polskie Towarzystwo Maklerów Okrętowych "Chipolbrok".

w części 33 – Centralny Urząd Gospodarki Wodnej:

Rozdział 61. Drogi wodne.

w części 41 – Główny Urząd Statystyczny:

Rozdział 61. Zakład Techniki Statystycznej.

Rozdział 62. Spis powszechny.

w części 42 – Główny Urząd Miar:

Rozdział 51. Urząd centralny.

Rozdział 52. Okręgowe urzędy miar i urzędy probiercze.

Rozdział 53. Zakłady Metrologiczne.

w części 47 – Polski Komitet Normalizacyjny:

Rozdział 61. Biuro Znaku Jakości.

w części 62 – Nie rozdzielone wydatki na inwestycje:

Rozdział 0. Nie rozdzielone wydatki na inwestycje.

Rozdział 320. Wyniki rewizji dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Działy 2–9 obejmujące usługi socjalne i kulturalne.

Uwaga: Jednostki planujące wydatki w rozdziałach obejmujących różne zadania pozostawiają z nazw tych rozdziałów tylko zadania faktycznie objęte planem finansowym.

Dział 2 – Oświata i wychowanie.

Rozdział 3 Szkoły przysposobienia zawodowego.

Rozdział 5. Zasadnicze szkoły zawodowe.

Rozdział 6. Technika zawodowe i licealne szkoły zawodowe.

Rozdział 8. Studia nauczycielskie.

Rozdział 9. Szkoły artystyczne.

Rozdział 13. Zasadnicze szkoły zawodowe dla pracujących.

Rozdział 14. Technika zawodowe dla pracujących.

Rozdział 15. Szkolenie zawodowe zaoczne.

Rozdział 16. Szkolenie zaoczne nauczycieli.

Rozdział 17. Ośrodki doskonalenia kadr oświatowych.

Rozdział 18. Ośrodki szkolenia kursowego.

Rozdział 21. Przedszkola miejskie.

Rozdział 22. Przedszkola i dziecińce wiejskie.

Rozdział 23. Świetlice dziecięce.

Rozdział 25. Zakłady opiekuńczo-wychowawcze.

Rozdział 28. Kolonie, obozy, półkolonie i wczasy dzieci w mieście.

Rozdział 30. Internaty dla uczniów szkół ogólnokształcących.

Rozdział 31. Internaty dla uczniów szkół zawodowych.

Rozdział 32. Stypendia objęte planem stypendialnym.

Rozdział 33. Różna działalność w zakresie oświaty i wychowania.

Dział 3 – Szkolnictwo wyższe.

Rozdział 40. Szkoły wyższe.

Rozdział 41. Pomoc dla studentów.

Rozdział 42. Stypendia fundowane.

Rozdział 43. Szkolenie studentów za granicą.

Dział 4 – Nauka.

Rozdział 47. Polska Akademia Nauk.

Rozdział 48. Instytuty naukowe i instytuty naukowo-badawcze.

Rozdział 49. Instytuty naukowo-badawcze na rozrachunku gospodarczym oraz działające jako zakłady budżetowe.

Rozdział 50. Centralne laboratoria.

Rozdział 51. Dotacje na fundusz postępu techniczno-ekonomicznego oraz różne wydatki związane z rozwojem techniki.

Rozdział 52. Archiwa.

Rozdział 53. Kształcenie kadry naukowej.

Rozdział 54. Różne urządzenia i prace naukowo-badawcze.

Dział 5 – Kultura i sztuka.

Rozdział 60. Domy kultury.

Rozdział 62. Wystawy.

Rozdział 66. Muzea.

Rozdział 67. Ochrona zabytków.

Rozdział 68. Wymiana kulturalna z zagranicą.

Rozdział 69. Centralne Biuro Wystaw Artystycznych.

Rozdział 70. Polskie Radio i Telewizja.

Rozdział 71. Biblioteki.

Rozdział 72. Różne akcje kultury i sztuki.

Rozdział 73. Polska Agencja Prasowa.

Rozdział 74. Archiwum Filmowe.

Rozdział 500. Wytwórnie filmowe i studia filmowe.

Rozdział 501. Ośrodek Usług Filmowych i Reklamy Kinowej

Rozdział 502. Filmowy Ośrodek Doświadczalno-Usługowy.

Rozdział 503. Centrala Wynajmu Filmów.

Rozdział 504. Centrala Rozpowszechniania Filmów Oświatowych Filmos.

Rozdział 505. Państwowe Zakłady Fotoprzezroczy.

Rozdział 506. Teatry.

Rozdział 507. Instytucje muzyczne.

Rozdział 508. Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe.

Rozdział 509. Polska Agencja Artystyczna "Pagart".

Rozdział 510. Pracownie Sztuk Plastycznych.

Rozdział 512. Biuro Studiów i Projektów Radia i Telewizji.

Rozdział 514. Zakłady Wytwórcze Urządzeń Radia i Telewizji.

Rozdział 515. Zjednoczone Zespoły Realizatorów Filmowych.

Dział 6 – Ochrona zdrowia.

Rozdział 81. Szpitale.

Rozdział 82. Zakłady dla nerwowo i psychicznie chorych.

Rozdział 83. Lecznica Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej.

Rozdział 84. Leczenie sanatoryjno-klimatyczne.

Rozdział 85. Sanatoria zdrojowe.

Rozdział 86. Profilaktyczne domy zdrowia.

Rozdział 89. Zakłady zamknięte przeciwgruźlicze.

Rozdział 92. Higiena szkolna.

Rozdział 93. Kuchnie mleczne.

Rozdział 97. Żłobki stałe.

Rozdział 99. Lecznictwo otwarte.

Rozdział 101. Stacje pogotowia ratunkowego.

Rozdział 105. Akcje sanitarno-epidemiologiczne.

Rozdział 106. Akcje leczniczo-profilaktyczne.

Rozdział 107. Leki i środki pomocnicze dla uprawnionych.

Rozdział 108. Protezownie dentystyczne.

Rozdział 109. Fundusz przeciwepidemiczny.

Rozdział 110. Różne akcje w zakresie ochrony zdrowia.

Rozdział 111. Fundusz podnoszenia zdrowotności.

Rozdział 112. Dotacje dla przedsiębiorstw terenowych.

Rozdział 600. Centralny Zarząd Uzdrowisk.

Dział 7 – Kultura fizyczna i turystyka.

Rozdział 120. Przedsiębiorstwo Imprez Sportowych.

Rozdział 122. Obiekty sportowe.

Rozdział 123. Turystyka.

Rozdział 124. Różne akcje w zakresie kultury fizycznej.

Rozdział 125. Dotacje dla Funduszu Wczasów Pracowniczych.

Rozdział 700. Państwowe Przedsiębiorstwo "Totalizator Sportowy".

Rozdział 701. Przedsiębiorstwo Wyciągów Turystycznych.

Dział 8 – Świadczenia społeczne.

Rozdział 131. Zakłady opieki zamkniętej.

Rozdział 133. Różne akcje socjalne.

Rozdział 135. Dotacje dla pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych.

Rozdział 136. Dotacje dla stołówek pracowniczych.

Rozdział 137. Akcja werbunkowa.

Rozdział 307. Dotacje dla Centralnej Rady Związków Zawodowych.

Dział 9 – Ubezpieczenia społeczne.

Rozdział 140. Renty.

Rozdział 141. Zasiłki chorobowe.

Rozdział 142. Zasiłki rodzinne.

Rozdział 143. Inne zasiłki i świadczenia jednorazowe.

Rozdział 144. Leczenie sanatoryjno-klimatyczne ubezpieczonych.

Rozdział 145. Koszty świadczeń.

Rozdział 146. Koszty utrzymania komisji do spraw inwalidztwa i zatrudnienia.

Rozdział 147. Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Rozdział 148. Oddziały terenowe.

Rozdział 149. Różne wydatki.

Dział 10 – Obrona narodowa.

Dział 11 – Administracja państwowa.

Jednolita klasyfikacja:

Rozdział 1. Zarząd centralny.

Rozdział 3. Jednostki podległe.

Uwaga: W poszczególnych częściach nazwa rozdziału powinna być zastąpiona nazwami podległych jednostek.

Rozdział 4. Placówki zagraniczne.

Rozdział 8. Różne wydatki na działalność administracyjną.

Rozdział 18. Odszkodowania.

Rozdziały występujące

w poszczególnych częściach:

Część 5 – Komiet Nauki i Techniki:

Rozdział 5. Utrzymanie wydziałów finansowych.

Rozdział 6. Utrzymanie inspektoratów kontrolno-rewizyjnych.

Część 27 – Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego:

Rozdział 7. Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych.

Dział 12 – Instytucje wymiaru

sprawiedliwości i prokuratura.

Rozdział 1. Jednostki naczelne.

Rozdział 2. Sądownictwo powszechne.

Rozdział 3. Sądownictwo ubezpieczeniowe.

Rozdział 4. Notariat.

Rozdział 5. Administracja więziennictwa.

Rozdział 6. Zakłady karne.

Rozdział 7. Zakłady poprawcze.

Rozdział 8. Prokuratury wojewódzkie i powiatowe.

Rozdział 9. Instytut Ekspertyz Sądowych.

Rozdział 18. Odszkodowania.

Rozdział 19. Różne wydatki.

Dział 14 – Długi państwowe.

Rozdział 1. Obsługa pożyczek wewnętrznych.

Rozdział 3. Odsetki od lokat instytucji finansowych.

Rozdział 4. Prowizje bankowe od pożyczek wewnętrznych.

Rozdział 6. Kredyty zagraniczne otrzymane.

Rozdział 7. Obsługa zadłużeń skonsolidowanych.

Rozdział 8. Kredyty zagraniczne udzielone.

Rozdział 9. Koszty bankowe od kredytów zagranicznych.

Dział 15 – Środki rezerwowe.

Rozdział 1. Rezerwa Rady Ministrów.

Rozdział 2. Wydatki nie rozdzielone.

Rozdział 3. (skreślony).

Rozdział 4. Rezerwa na inwestycje.

Rozdział 5. Rezerwa na kapitalne remonty.

Rozdział 6. Środki rezerwowe na usunięcie skutków zniszczeń wojennych.

Rozdział 7. Rezerwa inwestycyjna na poślizg rzeczowy.

Rozdział 8. Rezerwa na winkulowane zadania inwestycyjne.

Rozdział 9. Rezerwa na inwestycje planów terenowych.

Rozdział 10. Rezerwy wynikające ze skreśleń limitów inwestycyjnych.

Dział 16 – Udziały w dochodach.

Rozdział 1. Udziały w podatku obrotowym od przedsiębiorstw rozliczających się z budżetem centralnym.

Rozdział 2. Udziały we wpłatach z zysku przedsiębiorstw podległych Ministrowi Handlu Wewnętrznego.

Rozdział 3. Udziały we wpłatach z zysku innych przedsiębiorstw rozliczających się z budżetem centralnym.

Rozdział 4. Udziały we wpływach z podatku od wynagrodzeń.

Dział 17 – Dotacje dla budżetów terenowych.

Rozdział 1. Dotacje wyrównawcze.

Rozdział 2. Dotacje celowe na budownictwo mieszkaniowe.

Rozdział 3. Dotacje celowe na podstawowe urządzenia towarzyszące w budownictwie mieszkaniowym.

Rozdział 4. Dotacje celowe na nowo uruchamiane urządzenia.

Rozdział 5. Udział państwowych jednostek gospodarczych objętych planem centralnym w inwestycjach komunalnych.

C. Klasyfikacja paragrafów.

Wydatki.

§ 1. Osobowy fundusz płac.

§ 2. Składki na ubezpieczenia społeczne.

§ 3. Bezosobowy fundusz płac.

§ 4. Nagrody i inne wydatki osobowe nie objęte funduszem płac.

§ 5. Stypendia, praktyki i inne formy pomocy studiującym.

§ 6. Renty i inne świadczenia.

§ 7. Podróże służbowe i przeniesienia.

§ 8. Wydatki administracyjno-gospodarcze.

§ 8a. Bieżący remont pomieszczeń.

§ 9. Prace naukowo-badawcze.

§ 10. Specjalne wydatki szkolne.

§ 10a. Pomoce szkolne.

§ 11. Wydatki materiałowo-produkcyjne.

§ 12. Wyżywienie.

§ 13. Zakup leków, środków opatrunkowych i koszty analiz.

§ 14. Zakup inwentarza.

§ 15. Zakupy inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych.

§ 16. Różne inwestycje.

§ 17. Finansowanie inwestycji centralnych.

§ 18. Kapitalne remonty.

§ 19. Dotacje dla organizacji społecznych i na czyny społeczne.

§ 20. Dotacje dla gospodarstw pomocniczych, zakładów budżetowych i inne.

§ 21. Usługi obce.

§ 22. Fundusz reprezentacyjny.

§ 23. Inwestycje zjednoczeń, przedsiębiorstw i instytutów naukowo-badawczych na rozrachunku gospodarczym.

§ 24. Różne wydatki.

§ 24a. Obsługa długów państwowych.

§ 25. Finansowanie wzrostu środków obrotowych.

§ 26. Finansowanie niedoboru środków obrotowych.

§ 27. Dotacje podmiotowe na planowane straty.

§ 28. Finansowanie ujemnych różnic budżetowych.

§ 29. Dotacje podmiotowe na fundusze przedsiębiorstw.

§ 30. Dotacje przedmiotowe nie limitowane dla przedsiębiorstw.

§ 31. Dotacje przedmiotowe limitowane dla przedsiębiorstw.

§ 33. Inne dotacje dla przedsiębiorstw.

§ 45. Fundusz honorariów.

§. 46. Fundusz prowizji.

IV.

SZCZEGÓŁOWA KLASYFIKACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZAKRESIE PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWYCH, ZJEDNOCZEŃ LUB GRUP ZJEDNOCZEŃ ROZLICZAJĄCYCH SIĘ Z BUDŻETEM CENTRALNYM

Uwaga I: Klasyfikacja dotyczy przedsiębiorstw, zjednoczeń lub grup zjednoczeń w poszczególnych częściach budżetowych, objętych po stronie dochodów działami 1–3, a po stronie wydatków działem 1 "Finansowanie przedsiębiorstw i jednostek gospodarki narodowej".

Numeracja jest jednolita dla dochodów i wydatków w poszczególnych częściach budżetu z wyjątkami podanymi w uwagach przy poszczególnych częściach, z tym że po stronie dochodów numerem oznacza się paragraf, a po stronie wydatków – rozdział.

Szczegółowa klasyfikacja paragrafów po stronie dochodów obowiązuje w stosunku do wpłat na rozdziały 1, 3, 3a, 5, 14, 15, 16 i 53 w działach 1–3. Pozostałe dochody należy wykazywać bez podziału na paragrafy.

W częściach nie objętych szczegółową klasyfikacją:

a) dochody należy wykazywać w działach i rozdziałach,

b) wydatki należy wykazywać w rozdziale 0 "Przedsiębiorstwa państwowe".

Uwaga II: Szczegółowy podział na paragrafy w dziale 4 dochodów w rozdziałach 1, 3, 3a, 5, 15 i 53 występuje w części 14 "Ministerstwo Kultury i Sztuki" w zakresie przedsiębiorstw, zjednoczeń lub grup zjednoczeń, objętych po stronie wydatków działem 5, z tym że numeracja i nazwy paragrafów odpowiadają numeracji i nazwom rozdziałów po stronie wydatków.

Część 5 – Ministerstwo Finansów.

§/Rozdział 1 – Narodowy Bank Polski.

§/Rozdział 50 – Pozostałe instytucje finansowe.

Część 8 – Ministerstwo Budownictwa

i Przemysłu Materiałów Budowlanych.

§/Rozdział 1 – Zjednoczenie Przemysłu Cementowego.

§/Rozdział 2 – Zjednoczenie Przemysłu Ceramiki Budowlanej.

§/Rozdział 3 – Zjednoczenie Przemysłu Kamienia Budowlanego.

§/Rozdział 4 – Zjednoczenie Przemysłu Wapienniczego i Gipsowego.

§/Rozdział 5 – Zjednoczenie Przemysłu Szklarskiego.

§/Rozdział 6 – Zjednoczenie Przemysłu Silikatowego.

§/Rozdział 7 – Zjednoczenie Przemysłu Betonów.

§/Rozdział 8 – Zjednoczenie Przemysłu Okuć i Instalacji Budowlanych.

§/Rozdział 9 – Zjednoczenie Przemysłu Izolacji Budowlanej.

§/Rozdział 10 – Zjednoczenie Przemysłu Ceramicznego.

§/Rozdział 11 – Zjednoczenie Przedsiębiorstw Remontowych Maszyn i Urządzeń Budowlanych.

§/Rozdział 12 – Zjednoczone Zakłady Stolarki Budowlanej.

§/Rozdział 13 – Zjednoczenie Przemysłu Kruszyw i Surowców Mineralnych.

§/Rozdział 15 – Budownictwo.

§/Rozdział 50 – Pozostałe przedsiębiorstwa.

Część 10 – Ministerstwo Górnictwa i Energetyki.

§/Rozdział 1 – Zjednoczenia Przemysłu Węgla Kamiennego i Centrala Zbytu Węgla.

§/Rozdział 2 – Zjednoczenie Przemysłu Węgla Brunatnego.

§/Rozdział 3 – Zjednoczenie Przemysłu Naftowego.

§/Rozdział 4 – Zjednoczenie Energetyki i Urząd Dozoru Technicznego.

§/Rozdział 5 – Zakłady Drzewne Przemysłu Węglowego.

§/Rozdział 6 – Zjednoczenie Budowlano-Montażowe Przemysłu Węglowego.

§/Rozdział 7 – Zjednoczenie Budownictwa Górniczego.

§/Rozdział 8 – Zjednoczenie Przemysłu Maszyn Górniczych.

§/Rozdział 9 – Przedsiębiorstwo Materiałów Podsadzkowych Przemysłu Węglowego.

§/Rozdział 10 – Centrala Zaopatrzenia Górnictwa i Energetyki.

§/Rozdział 11 – Biuro Projektów Przemysłu Węglowego.

§/Rozdział 12 – Zjednoczenie Przemysłu Gazowniczego.

§/Rozdział 50 – Pozostałe przedsiębiorstwa.

Część 11 – Ministerstwo Handlu Wewnętrznego.

Uwaga: Podział na paragrafy występuje tylko po stronie dochodów w toku wykonania budżetu.

§ 1. Centrala Jubilerska "Jubiler".

§ 2. Centrala Handlu Obuwiem.

§ 3. Centrala Tekstylno-Odzieżowa.

§ 4. Centrala Spożywcza.

§ 5. Centrala Handlu Artykułami Papierniczymi i Sportowymi.

§ 6. Centrala Handlu Meblami.

§ 7. Centrala Handlowa "Arged".

§ 8. Zjednoczenie Przedsiębiorstw Produkcji Maszyn i Urządzeń Handlowych.

§ 9. Centrala Handlowa «Foto-Optyka».

§ 10. Centrala Techniczno-Handlowa «Motozbyt».

§ 11. Zakłady Usług Radiotechnicznych.

§ 12. Państwowe Przedsiębiorstwo «Moda Polska».

§ 13. Centrala Techniczno-Handlowa Artykułów Biurowych.

§ 14. Centralny Zarząd Konsumów.

§ 15. Wojskowa Centrala Handlowa.

§ 50. Pozostałe przedsiębiorstwa.

Część 13 – Ministerstwo Komunikacji.

§/Rozdział 1. Polskie Koleje Państwowe.

§/Rozdział 50. Pozostałe przedsiębiorstwa.

Część 14 – Ministerstwo Kultury i Sztuki.

§/Rozdział 1. Polskie Nagrania.

§/Rozdział 2. Zjednoczenie Przemysłu Muzycznego.

§/Rozdział 3. Przedsiębiorstwa przemysłowe kinematografii.

§/Rozdział 4. Zjednoczenie Przemysłu Graficznego.

§/Rozdział 5. Centrala Techniczno-Handlowa Foto-Kino-Film.

§/Rozdział 6. Centrala Handlowa Przemysłu Muzycznego.

§/Rozdział 7. Dzieła Sztuki i Antyki "Desa".

§/Rozdział 8. Zjednoczenie Drukarń i Wydawnictw Akcydensowych.

§/Rozdział 9. Składnica Księgarska.

§/Rozdział 10. Centrala Księgarska "Dom Książki".

§/Rozdział 11. Wydawnictwa państwowe.

§/Rozdział 12. Spółdzielcze przedsiębiorstwa wydawnicze.

§/Rozdział 13. Samodzielna Pracownia Projektów i Studiów Przemysłu Poligraficznego "Grafprojekt".

§/Rozdział 14. Pracowanie Konserwacji Zabytków.

§/Rozdział 50. Pozostałe przedsiębiorstwa.

Część 15 – Ministerstwo Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego.

§/Rozdział 1. Naczelny Zarząd Lasów Państwowych.

§/Rozdział 2. Zjednoczenie Przemysłu Przetworów Papierowych i Materiałów Biurowych.

§/Rozdział 3. Zakłady Mebli Giętych w Radomsku.

§/Rozdział 4. Zjednoczenie Przemysłu Meblarskiego.

§/Rozdział 5. Zjednoczenie Przemysłu Płyt, Sklejek i Zapałek.

§/Rozdział 6. Zjednoczenie Przemysłu Celulozowo-Papierniczego.

§/Rozdział 7. Zjednoczenie Przemysłu Leśnego.

§/Rozdział 8. Zjednoczenie Leśnej Produkcji Niedrzewnej.

§/Rozdział 9. Biuro Urządzenia Lasów i Projektów Leśnictwa, Biuro Projektów Przemysłu Drzewnego.

§/Rozdział 10. Centrala Surowców Wtórnych.

§/Rozdział 11. Zjednoczenie Przemysłu Maszynowego Leśnictwa.

§/Rozdział 12. Centrala Zbytu Drewna.

§/Rozdział 50. Pozostałe przedsiębiorstwa.

Część 18 – Ministerstwo Oświaty.

§/Rozdział 1. Zjednoczenie Przemysłu Pomocy Naukowych i Zaopatrzenia Szkół.

§/Rozdział 50. Pozostałe przedsiębiorstwa.

Część 19 – Ministerstwo Przemysłu Chemicznego.

§/Rozdział 1. Zjednoczenie Przemysłu Azotowego.

§/Rozdział 2. Zjednoczenie Przemysłu Nieorganicznego.

§/Rozdział 3. Zjednoczenie Przemysłu Organicznego i Tworzyw Sztucznych "Erg".

§/Rozdział 4. Zjednoczenie Przemysłu Gumowego.

§/Rozdział 5. Zjednoczenie Przemysłu Farmaceutycznego "Polfa".

§/Rozdział 6. Zjednoczenie Przemysłu Włókien Sztucznych.

§/Rozdział 7. Zjednoczenie Przemysłu Farb i Lakierów.

§/Rozdział 8. Zjednoczenie Przemysłu Rafinerii Nafty.

§/Rozdział 9. Zjednoczenie Kopalnictwa Surowców Chemicznych.

§/Rozdział 10. Zjednoczenie Przemysłu Chemii Gospodarczej.

§/Rozdział 11. Centrala Handlowa Przemysłu Chemicznego "Chemia".

§/Rozdział 12. Centrala Produktów Naftowych "CPN".

§/Rozdział 13. Zjednoczenie Budowy i Remontów Urządzeń Chemicznych.

§/Rozdział 14. Biuro Badawczo-Projektowe Gospodarki Wodnej i Ściekowej Przemysłu Chemicznego.

§/Rozdział 50. Pozostałe przedsiębiorstwa.

Część 20 – Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego.

§/Rozdział 1. Zjednoczenie Hutnictwa Żelaza i Stali.

§/Rozdział 2. Zjednoczenie Przemysłu Wyrobów Metalowych

§/Rozdział 3. Zjednoczenie Kopalnictwa Rud Żelaza.

§/Rozdział 6. Zjednoczenie Przemysłu Budowy Maszyn Ciężkich.

§/Rozdział 7. Zjednoczenie Przemysłu Maszyn Budowlanych.

§/Rozdział 9. Zjednoczenie Przemysłu Materiałów Ogniotrwałych.

§/Rozdział 11. Zjednoczenie Budowy Kopalń Rud.

§/Rozdział 12. Zjednoczenie Przemysłu Taboru Kolejowego.

§/Rozdział 13. Zjednoczenie Przemysłu Okrętowego.

§/Rozdział 14. Zjednoczenie Przemysłu Obrabiarek i Narzędzi.

§/Rozdział 16. Zjednoczenie Przemysłu Wyrobów Odlewniczych.

§/Rozdział 18. Zjednoczenie Przemysłu Maszyn Włókienniczych.

§/Rozdział 19. Zjednoczenie Przemysłu Kabli i Sprzętu Elektrotechnicznego.

§/Rozdział 20. Zjednoczenie Przemysłu Motoryzacyjnego.

§/Rozdział 21. Zjednoczenie Przemysłu Maszyn i Aparatów Elektrycznych.

§/Rozdział 22. Zjednoczenie Przemysłu Elektronicznego i Teletechnicznego.

§/Rozdział 23. Zjednoczenie Przemysłu Precyzyjnego.

§/Rozdział 24. Zjednoczenie Przemysłu Ciągników i Maszyn Rolniczych.

§/Rozdział 25. Zjednoczenie Przemysłu Lotniczego.

§/Rozdział 27. Zjednoczenie Górniczo-Hutnicze Metali Nieżelaznych.

§/Rozdział 28. Centrala Handlowa Artykułów Metalowych i Elektrotechnicznych.

§/Rozdział 29. Zarząd Zaopatrzenia Ministerstwa Przemysłu Ciężkiego.

§/Rozdział 30. Przedsiębiorstwo Projektowania i Budowy Zakładów Przemysłu Metalowego i Elektrotechnicznego "Prozamet".

§/Rozdział 31. Przedsiębiorstwo Projektowania i Dostaw Inwestycyjnych.

§/Rozdział 32. Zjednoczenie Przemysłu Budowy Urządzeń Chemicznych.

§/Rozdział 33. Zjednoczenie Przemysłu Automatyki i Aparatury Pomiarowej.

§/Rozdział 50. Pozostałe przedsiębiorstwa.

Część 21 – Ministerstwo Przemysłu Lekkiego.

§/Rozdział 1 Zjednoczenie Przemysłu Bawełnianego.

§/Rozdział 2. Zjednoczenie Przemysłu Skórzanego, Biuro Projektów Przemysłu Skórzanego i Centralny Magazyn Zaopatrzenia Przemysłu Obuwniczego.

§/Rozdział 3. Zjednoczenie Przemysłu Lniarskiego.

§/Rozdział 4. Zjednoczenie Przemysłu Tkanin Jedwabnych i Dekoracyjnych.

§/Rozdział 5. Zjednoczenie Przemysłu Dziewiarskiego i Pończoszniczego.

§/Rozdział 6. Zjednoczenie Przemysłu Odzieżowego i Składnica Zaopatrzenia Przemysłu Odzieżowego.

§/Rozdział 7. Zjednoczenie Przemysłu Filcowego i Tkanin Technicznych.

§/Rozdział 8. Zjednoczenie Przemysłu Wełnianego – Północ.

§/Rozdział 9. Zjednoczenie Przemysłu Wełnianego – Południe.

§/Rozdział 10. Zjednoczenie Przemysłu Przędzalń Czesankowych.

§/Rozdział 12. Zjednoczenie Przemysłu Artykułów Technicznych i Galanteryjnych.

§/Rozdział 13. Zjednoczenie Przedsiębiorstw Budowlano-Montażowych i Biuro Dokumentacji Technicznej Przemysłu Lekkiego.

§/Rozdział 14. Centrala Surowców Włókienniczych i Skórzanych.

§/Rozdział 15. Centrala Zbytu Artykułów Technicznych.

§/Rozdział 16. Biuro Projektowania Zakładów Włókienniczych.

§/Rozdział 17. Centralne Biuro Wzornictwa Przemysłu Lekkiego.

§/Rozdział 50. Pozostałe przedsiębiorstwa.

Część 22 – Ministerstwo Przemysłu Spożywczego i Skupu.

§/Rozdział 1. Centrala Przemysłu Mięsnego.

§/Rozdział 2. Centrala Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego "PZZ".

§/Rozdział 3. Zjednoczenie Przemysłu Cukierniczego.

§/Rozdział 4. Zjednoczenie Przemysłu Cukrowniczego.

§/Rozdział 5. Zjednoczenie Przemysłu Jajczarsko-Drobiarskiego.

§/Rozdział 6. Zjednoczenie Przemysłu Koncentratów Spożywczych.

§/Rozdział 7. Zjednoczenie Przemysłu Olejarskiego.

§/Rozdział 8. Zjednoczenie Przemysłu Owocowo-Warzywniczego.

§/Rozdział 9. Zjednoczenie Przemysłu Paszowego "Bacutil".

§/Rozdział 10. Zjednoczenie Przemysłu Piwowarskiego.

§/Rozdział 11. Zjednoczenie Przemysłu Spirytusowego.

§/Rozdział 12. Zjednoczenie Przemysłu Tytoniowego.

§/Rozdział 13. Zjednoczenie Przemysłu Zielarskiego "Herbapol".

§/Rozdział 14. Zjednoczenie Przemysłu Ziemniaczanego.

§/Rozdział 15. Zjednoczenie Chłodni Składowych.

§/Rozdział 16. Zjednoczenie Budowy i Montażu Maszyn Przemysłu Spożywczego.

§/Rozdział 17. Zakłady Zwalczania Szkodników Zbożowo-Mącznych.

§/Rozdział 50. Pozostałe przedsiębiorstwa.

Część 23 – Ministerstwo Rolnictwa.

Uwaga: Obowiązuje tylko po stronie wydatków.

Rozdział 1. Finansowanie przedsiębiorstw.

Rozdział 2. Finansowanie państwowych gospodarstw rolnych specjalistycznych.

Część 26 – Ministerstwo Sprawiedliwości.

Uwaga: Obowiązuje tylko po stronie wydatków.

Rozdział 1. Przedsiębiorstwa państwowe.

Rozdział 2. Państwowe gospodarstwa rolne.

1 Załącznik:

-zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b), pkt 2 lit. b) i pkt 4 lit. a) zarządzenia z dnia 28 marca 1963 r. (M.P.63.29.150) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1962 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3B lit. f) zarządzenia z dnia 28 marca 1963 r. (M.P.63.29.150) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 25 maja 1962 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. c) zarządzenia z dnia 28 marca 1963 r. (M.P.63.29.150) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 16 sierpnia 1962 r.

- zmieniony przez § 1 z powyższymi wyjątkami zarządzenia z dnia 28 marca 1963 r. (M.P.63.29.150) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1963 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 26 maja 1964 r. (M.P.64.38.174) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1964 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. c) zarządzenia z dnia 20 marca 1965 r. (M.P.65.17.69) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 kwietnia 1964 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a) zarządzenia z dnia 20 marca 1965 r. (M.P.65.17.69) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 1964 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1, 2 lit. b), 3, 4, 5 a) i b) zarządzenia z dnia 20 marca 1965 r. (M.P.65.17.69) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1965 r.